uitgeprocedeerden

voor democratie, vrije keuze  & echte oplossingen!

Uitgeprocedeerde asielzoekers

en bed, bad & brood

De DP vindt dat het de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid is om ervoor te zorgen dat mensen van wie de asielprocedure definitief is afgewezen, en die dus officieel zijn uitgezet, ook daadwerkelijk het Nederlands grondgebied verlaten. Dit staat in scherp contrast met de huidige situatie, waarbij uitgeprocedeerde asielzoekers door de overheid vriendelijk worden verzocht om zichzelf te deporteren. Het kabinet heeft zich aan zijn veranwoordelijkheid onttrokken om de regels in de praktijk toe te passen, door te weigeren om mensen die zich illegaal in Nederland bevinden ook daadwerkelijk van Nederlands grondgebied te verwijderen, en deze mensen in plaats daarvan de illigaliteit in te drukken en maar aan de rand van de samenleving rond te laten zwerven. Daarom vindt de ReformPartij dat uitgeprocedeerde illegalen in Nederland menswaardige opvang moeten krijgen, aangezien de regering ervoor heeft gekozen om deze mensen volledig aan hun lot over te laten, in plaats van aan zijn verantwoordelijkheid tegemoet te komen door uitgeprocedeerde asielzoekers ook daadwerkelijk uit te zetten. Als Nederlanders moeten wij de keuze maken om deze mensen óf effectief uit Nederland te verwijderen, óf om ze in ieder geval tijdelijk onderdak te geven.  Want het kan niet de bedoeling zijn dat wij mensen gewoon de straat op gooien met de mededeling van "zoek het zelf maar uit", aangezien dat van een grote mate aan onverantwoordelijkheid en gebrek aan medemenselijkheid getuigt. En wij zijn beter dan dat!


Uitgeprocedeerde illegalen

De DP vindt dat afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers het Nederlands grondgebied zo snel mogelijk dienen te verlaten. Wij moeten ervan uitgaan dat er immers een goede reden bestaat om de asielaanvraag van deze mensen af te wijzen. Volgens het huidige asielbeleid is het echter de eigen verantwoordelijkheid van de uitgewezen asielzoeker om Nederland te verlaten. In andere woorden vraagt de overheid dus aan de afgewezen asielzoeker om zichzelf te deporteren. Het kenschetst het gebrek aan inlevingsvermogen van het kabinet dat niemand van hen ooit heeft ingezien dat dit een onrealistische verwachting is. Daarom wil de ReformPartij dat de overheid zijn veranwoordelijkheid neemt voor het uitzetten van afgewezen vreemdelingen, in plaats van deze mensen volledig aan hun lot over te laten aan de rand van de Nederlandse gemeenschap. Wij vinden dat als de overheid besluit om iemand uit te wijzen, dat de staat er dan ook voor moet zorgen dat deze mensen daadwerkelijk het Nederlands grondgebied verlaten, in plaats van de illigaliteit in te worden geduwd. Als het kabinet zou besluiten om op deze manier zijn verantwoordelijkheid na te komen, in plaats van deze straal te negeren, dan zouden kwesties zoals de noodopvang voor illegalen, "bed,  bad &  brood", ook verleden tijd worden.