immigratie

Herstart

Nederland!

Immigratie en inburgering

Immigratie en inburgering is een onderwerp dat van enorm groot belang voor ons land is - eenheet hangijzer dat met een grondig plan en met een duidelijke visie moet worden aangepakt en uitgedacht, in plaats van het huidige verwarde,  ondoelmatige  en inhumane (zowel voor de nieuwkomer als de rest van de Nederlandse bevolking) beleid.


Immigratiehervorming

Wij geloven er heilig in dat iemand die goed gemotiveerd is, bereid is om zijn steentje aan de Nederlandse gemeenschap bij te dragen en ook bereid is om zich aan de Nederlandse cultuur en manier van doen aan te passen, in principe de kans moet krijgen om in Nederland  een beter leven op te bouwen. Dit is een grondbeginsel waar ons land  al sinds de Gouden Eeuw op gebouwd is, en waar het mee groot is geworden.


Natuurlijk bestaat er tegelijkertijd ook het reële gevaar dat sommige mensen naar Nederland komen met de bedoeling om van de Nederlandse vrijheid misbruik te maken en om hier criminele en/of terroristische activiteiten te ontplooien.  Wij moeten niet over het hoofd zien dat dit helaas een realiteit  is waar wij toch een effectief antwoord op moeten zien te vinden, en als zodanig moeten wij de Nederlandse veiligheidsbehoeften dan ook niet over het hoofd zien, net zoals wij de economische consequenties (die zowel positief als negatief kunnen zijn) van immigratie op ons land niet langer kunnen negeren, zoals het huidige kabinet tot nu toe heeft gedaan.


Daarom wil  de DP het Nederlandse immigratiebeleid grondig hervormen. Om te beginnen wilen wij immigratie op basis van een puntensysteem invoeren (volgens het "Austalische" model), in plaats van de huidige verwarde en doelloze manier van doen, aangezien een puntensysteem iedereen grotere duidelijkheid verschaft over het verloop van het immigratie- en visumproces en de daarbij behorende procedures, door alle betrokken partijen (zowel de aanvrager als de overheid) in staat te stellen om op voorhand een eenvoudige berekening te maken die duidelijk aangeeft wat de realistische kansen van de aanvrager zijn om Nederland binnen te mogen komen en om uiteindelijk  ook in Nederland te mogen verblijven.


Duidelijkheid en rechtlijningheid zijn hier sleutelwoorden. In deze berekening zullen aspecten zoals het hebben van hoger onderwijs, kennis van de Nederlandse taal, of het hebben van een knelpuntberoep pluspunten opleveren. Als de aanvrager genoeg punten heeft, dan is dit een indicatie dat hij of zij een realistische kans maakt om tot Nederland toe te worden gelaten. Dit maakt het immigratieproces transparanter en duidelijker voor alle partijen (inclusief de nieuwkomer, maar ook de bredere Nederlandse gemeenschap en de overheid) en zorgt ervoor dat het  iedereen op elk moment  duidelijk is waar men aan toe is.  Dit in tegenstelling tot de huidige regeling waar verwarring en ondoorzichtigheid troef zijn.


Dit voorstel staat in sterk contrast met het huidige systeem, dat grote zwakheden vertoont, zowel op het gebied van de doelmatigheid, transparantie, het gebrek aan  binding tussen immigratie en de economische/wetenschappelijke noden van Nederland, als de sociale verantwoordelijkheid van de staat richting zowel de aanvrager als de Nederlandse gemeenschap in het algemeen. Het huidige systeem lijkt teveel op een loterij, waar de prijs de theoretische mogelijkheid is om uiteindelijk een verblijfsvergunning te kunnen krijgen, en waar een duur administratief proces aanvast zit dat voornamelijk bedoeld lijkt te zijn om de staat een extra inkomstenbron te geven, en waarbij het maanden tot jaren kan duren voordat de aanvrager  een  antwoord van de overheid krijgt, waarop dan verder geen enkel verweer of protest is toegelaten. Om de situatie nog schever te maken, is het ons in de praktijk opgevallen dat tijdens dit hele proces de kennis van de Nederlandse taal en cultuur van de nieuwkomer op geen enkele manier effectief wordt getoetst, aangezien het inburgeringsexamen ook in de praktijk compleet ineffectief is gebleken.  Duidelijk een systeem dat voor iedereen beter kan, inclusief de nieuwkomer en inclusief Nederland.


Vergrijzing en buitenlands talent

Een serieus probleem waar wij een oplossing voor moeten zien te vinden (waarvan de oplossing direct met kennismigratie verband houdt) is de realiteit dat de Nederlandse bevolking gestaag aan het vergrijzen is, wat betekent dat er continu meer ouderen bijkomen, terwijl er relatief minder kinderen geboren worden. De praktische gevolgen hiervan zijn dat de overheid meer geld aan zorg en pensioenen moet  besteden, terwijl er minder geschoolde werknemers zijn die meer belasting moeten gaan betalen om het hele systeem betaalbaar te houden.  Om deze problematiek effectief het hoofd te kunnen  bieden, vinden wij dat het voor  geschoolde en gemotiveerde buitenlanders relatief eenvoudiger  gemaakt moet worden om zich voor kortere of langere termijn in Nederland te vestigen. De waarheid is ook dat ons land  dringend vers bloed nodig heeft om sterk, gezond en competitief in de wereld te blijven. Daarom moeten goedgeschoolde en -gemotiveerde immigranten aangetrokken worden, in plaats van afgeweerd. Als wij willen dat Nederland een leidende rol in de wereld  speelt, dan moet ons kabinet ons land niet voor  alle buitenlanders op slot willen doen, zoals nu het geval is. Om dit mogelijk te maken is een immigratiewetgeving nodig die  logischer, eenvoudiger en vooral ook transparanter is, en die op de economische en wetenschappelijke noden van Nederland gebasseerd is, en tegelijkertijd de veiligheidsbehoeften van ons land niet over het hoofd ziet, maar die de nieuwkomer ook in zijn recht laat en als een mens behandelt, in plaats van als een nummer en een probleem dat opgelost moet worden. Dit houdt zeker niet in dat de grens voor iedere potentiële immigrant automatisch open moet gaan, maar wel dat alle betrokken partijen op elk moment moeten weten waar zij aan toe zijn, wat nu meestal niet het geval is. Uiteindelijk moet ons immigratiebeleid gebaseerd zijn op een combinatie van transparantie en de economische, wetenschappelijke en veiligheidsbehoeften van de Nederlandse staat, maar ook medemenselijkheid,  logische gevolgtrekking en respect voor de individuele waardigheid van de mensen. Uiteindelijk gelooft de RP dat buitenlanders méér doen dan enkel problemen opleveren, maar verder ook iets waardevols aan ons land bij kunnen dragen.


Immigratie vanuit  moslimlanden

Ook is de RP ervan overtuigd  dat de meerderheid van de moslims in Nederland gematigd zijn en de waarde van democratie en vrijheid weldegelijk inzien en op waarde weten te schatten, en geloven wij dat er in Nederland ook ruimte voor een gematigde en moderne versie van islam moet kunnen zijn. Wij zijn immers niet Iran of Saudi-Arabië, waar slechts één enkel geloof is toegestaan, maar een vrij land waar mensen hun eigen keuzes mogen maken.


Toch kunnen wij niet negeren dat het weldegelijk de trieste waarheid is dat er  een aanzienlijke hoeveelheid intolerantie, angst en religieus gemotiveerd geweld jegens andersdenkenden vanuit de radicale islam uitgaat. Het grote aantal terroristische aanslagen die er de  afgelopen jaren in Westerse steden zijn uitgevoerd (Brussel, Parijs, Londen, Madrid, Ottawa, Sydney, Hilversum, Kopenhagen en natuurlijk ook New York, en daarna weer Parijs, en weer Brussel, en laten we ook Kenia, Nigeria en Pakistan niet vergeten)   laat hier helaas weinig twijfel over.  Laten wij hierin duidelijk zijn: Dit betekent zeer zeker niet dat alle moslims geradicaliseerd zijn, of dat alle moslims intolerant zijn - wij verwerpen de notie dat de islam zelf een probleem vormt - maar dit betekent wel dat  de islamitische wereldgemeenschap een enorm intern probleem heeft, dat alleen door moslims zelf effectief opgelost kan worden, en niet door de rest van de wereld (en zeker niet door middel van catastrofaal militair ingrijpen). Om exact te zijn, wijten wij deze problemen o.a. aan het bestaan van een "parasitaire ideologie" (radicaal islamisme); een radicale, conservatieve en gepoliticeerde interpretatie van de islam die volstrekt niet in Nederland past en die zelfs voor de meeste moslimlanden te ver gaat.


Om een oplossing voor het probleem van radicaliserende moslims te vinden, moeten wij ons echter ook afvragen waarom zoveel Europese jongeren door IS worden aangetrokken. Als  wij een oplossing  voor  deze problemen willen vinden, dan moeten wij bereid zijn om eerlijk en openhartig  over de oorzaak hiervan na te denken.   Om te beginnen  zijn  er natuurlijk de Amerikaanse wreedheden en moordpartijen die er in verschillende moslimlanden worden uitgevoerd (o.a. de invasie van Irak en de buitenwettelijke eliminaties door middel van drone-aanvallen in Pakistan en Afghanistan). Het probleem is hier dat voor veel moslims de V.S. het gezicht van het Westen, en dat Europese leiders er weinig aan doen om dit te veranderen, aangezien Europese politici zoals de Nederlandse premier meestal blind doen wat ze door de Amerikanen worden opgedragen. Ook is het belangrijk om in te zien dat de Europese samenleving zeer individualistisch is ingesteld, met relatief weinig sociale cohesie, een relatief los en "vloeibaar" samenlevingsgevoel, en met nationale overheden die de verschillen tussen de verschillende bevolkingsgroepen vaak voor politieke doeleinden onderstrepen (denk aan het officiële gebruik van het woord "allochtoon" door de Nederlandse overheid).   Dit gebrek aan sociale  cohesie  is iets waar veel mensen niet goed mee  om kunnen gaan, en waar  vooral veel jongeren een extreme oplossing voor zoeken, aangezien dit klimaat vruchtbare grond is voor  een aggressieve groep die zich gewelddadig tegen de  kille en ongevoelige samenleving afzet, en die jonge jongens en meiden met open armen ontarmd. Wij geloven dat dit de belangrijkste verklaring voor de aantrekkingskracht van  islamitisch radicalisme in het algemeen en IS in het bijzonder is: Het feit dat ze jongeren die zich alleen en ontheemd voelen verwelkomen: Het is  een groep waar zulke jongeren zich  welkom en thuis kunnen voelen, in tegenstelling tot de Westerse maatschappij, waar ze zelfs door de regering als "Marrokaan" of "allochtoon"     worden bestempeld, in plaats van als "Nederlander" .


Daarom pleit de RP   om maatregelen te nemen die zowel op de korte  als de lange termijn resultaat moeten leveren:

  • Omdat alle Nederlanders het recht moeten hebben om veilig te zijn en om zonder angst  te kunnen leven, willen wij  dat het een prioriteit voor de overheid wordt om de sociale cohesie van de gehele Nederlandse gemeenschap te  bevorderen. Oftewel: Wij moeten ervoor zorgen dat iedereen die in Nederland woont zich in eerste instantie Nederlander voelt. Wij moeten er ook voor zorgen dat er in Nederland  weer een sterk gemeenschapsgevoel komt waar het in principe  niet uitmaakt wat je afkomst is. Daarom willen wij ook de overheid onmiddelijk ophoudt om het woord "allochtoon" te gebruiken om  te refereren aan iedereen   wier familieoorsprong in het buitenland ligt.   Het feit dat  de Nederlandse rijksoverheid zelfs in officiële stukken een onderscheid tussen ethnische en niet-ethnische Nederlands maakt, laat zien dat sociale cohesie  en het  idee dat alle Nederlanders gelijke kansen  moeten krijgen niet echt een prioriteit voor de hudige Nederlandse regering is.    De ReformPartij vindt dat het een prioriteit voor de overheid moet zijn om ervoor te zorgen dat alle Nederlandse burgers zich in de eerste plaats ook Nederlander voelen, en dat kan   niet als  de overheid  de bevolking officieel in twee groepen opdeelt. Wat dat betreft helpt  het al om  ons dagelijks taalgebruik aan te passen. Daarom weigeren wij bij de RP ook halsstarrig om  de woorden "allochtoon" en "autochtoon" te gebruiken.  Ook vinden wij het onzinnig om iemand die in Nederland is geboren, die een Nederlands paspoort heeft,  en die vloeiend Nederlands spreekt nog altijd "Turk" of "Marrokaan" te noemen. Als wij  iemands originele afkomst duidelijk moeten maken, gebruiken wij daarom bijvoegelijke naamwoorden: Turkse Nederlander, Marrokaanse Nederlander, Somalische Nederlander, enzovoort. Wij moeten ervoor zorgen dat  iedereen begrijpt dat je eerst Nederlander bent, en dan pas iets anders, en dat kan niet als de overheid  mensen officieel in hokjes blijft stoppen!
  • Verder pleiten wij er ook voor om in de tussentijd migratie en mensenstromen vanuit landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika op een veiligere en grondigere manier in goede banen te leiden, onder andere door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en de Nederlandse veiligheidsdiensten meer bij het immigratieproces te betrekken dan nu het geval is om de  persoonlijke geschiedenis van de aanvrager na te gaan  (iets wat nu volstrekt niet gedaan wordt). Wij vinden dat het de taak van de Nederlandse staat  is om voorzichtig te zijn, aangezien wij vinden dat het recht van de rest van de Nederlandse bevolking (inclusief de Nederlandse moslims) om veilig en vrij van angst en geweld te kunnen leven voorrang moet hebben op het theoretische recht van buitenlanders om naar Nederland te  komen. Dit is een afweging die wij nu moeten maken.
  • Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen: Daarom willen wij ook een hoofdprioriteit maken van de vlotte en effectieve inburgering  van nieuwkomers, in plaats van nieuwe Nederlanders maar aan hun lot over te laten en in de wind te laten wapperen. Om  ervoor te zorgen dat nieuwkomers alle mogelijkheden krijgen om goed met de rest van de Nederlandse gemeenschap mee te kunnen komen, en niet het risico lopen om gemarginaliseerd of geradicaliseerd te worden, moet het vanaf het eerste moment duidelijk gemaakt worden dat zij van harte welkom in Nederland zijn, maar enkel en alleen als ze de Nederlandse taal leren  en bereid zijn om zo goed mogelijk volgens de algemene Nederlandse  waarden, normen en wetten te leven. Immigratie en inburgering is een serieuze en belangrijke zaak die grondig en met een uitgedacht plan aangepakt moet worden, in plaats van de mensen maar vrij te laten waaien en ze het zelf maar uit te laten zoeken. In tegenstelling tot het huidige kabinet is de RP dan ook van mening dat nieuwkomers niet  de keuze moet worden gelaten om wel of niet met de Nederlandse gemeenschap mee te doen, maar dat het vanaf het allereerste moment van aankomst duidelijk moet worden gemaakt dat het geen optie is om niet effectief in te willen burgeren. 
  • In het verlengde hiervan pleiten wij  er ook voor dat er een onmiddelijk einde komen aan het verstrekken van visums aan buitenlandse imams. Wij geloven dat imams die in Nederland prediken zelf ook van Nederlandse bodem moeten komen, of anders niet! Want hoe kan een imam uit het Midden-Oosten of uit Noord-Afrika aan een Nederlandse moslim uitleggen hoe hij effectief in de Nederlandse gemeenschap moet functioneren?   Dat is waanzin!
  • Tegelijkertijd kunnen wij geen geloofshuizen op Nederlands grondgebeid tolereren waar  haat jegens   andersdenkenden of bepaalde bevolkingsgroepen wordt gepredikt. Zodoende  vinden wij dat alle gebedshuizen (inclusief moskeeën, maar in principe ook kerken, synagoges en tempels) waarvan het bewezen is dat die haat prediken,    gedwongen gesloten moeten worden en dat de haatpredikers onmiddelijk moeten worden uitgewezen.
  • Ten laatste moet de ghettoficatie van bepaalde buurten met man-en-macht bestreden worden. Internationale ervaring heeft laten zien dat religieus fanatisme  het best gedijt in buurten waar er vrijwel geen diversiteit bestaat en waar immigranten van één bepaalde groep op een kluitje wonen.  Voorbeelden hiervan zijn  Schaarbeek en Molenbeek in Brussel, de banlieues van Parijs, de Kreuzberg in Berlijn, "Little Mogadishu" in Detroit,   en  het Transvaalkwartier in Den Haag - allemaal voorbeelden van ghettovorming.  Daarom zijn wij ook fel tegen de opdeling van scholen in "witte" en "zwarte" scholen.


Sommige Nederlandse moslims zullen dit  pakket van maatregelen misschien uitleggen als een gerichte poging om hen als een groep voor speciale behandeling uit te pikken. Toch  moeten wij ook niet vergeten dat moslimterrorisme op dit moment weldegelijk een reële dreiging in de wereld is, óók voor de rest van de Nederlandse moslims die van dit alles niks willen weten. Wij vinden dat het de taak van de overheid is om de gehele gemeenschap te beschermen, ongeacht geloof, huidskleur of afkomst,  aangezien het een grondtaak van de overheid is om het Nederlandse volk tegen mogelijk geweld, terreur en religieuze intolerantie te beschermen.  Soms is het nu eenmaal nodig om praktisch te zijn en zo goed  mogelijk met de lelijke realiteit van alledag om te gaan, want hoewel de RP heilig in het principiële recht van mensen gelooft om te gaan en te staan en te wonen waar zij willen, zien wij in dat de rest van de Nederlandse gemeenschap tegelijkertijd immers ook het recht heeft om in vrijheid en zonder angst te leven, wat een recht is dat niet aan andere principes en ideeën ondergeschikt moet worden gemaakt.


Inburgering en Integratie

Toch, als wij willen dat Nederland een voortrekkersrol op het wereldtoneel speelt, is het niet nuttig om van ons land een onneembare vesting willen maken voor goedgemotiveerde en -geschoolde buitenlanders die hun steentje bij willen dragen, ook al is dat wat de regering al sinds jaren probeert te doen. Zoals al eerder gezegd, geloven wij dat iedereen die gemotiveerd is en die bereid is om zich aan te passen, in principe de kans moet krijgen om een nieuw leven in ons land op te kunnen bouwen. Dit betekent echter niet dat wij onze ogen moeten sluiten voor de bestaande vreemdelingenproblematiek. Een belangrijke oorzaak van het bestaan van deze problematiek is echter de halsstarrige weigering van het kabinet om voldoende in de integratie van nieuwe Nederlanders te investeren. Taallessen worden bijvoorbeeld niet of onvoldoende door de overheid gesubsidieerd, wat betekent dat deze vaak niet te betalen zijn, vooral voor mensen die net in Nederland zijn aangekomen, en niet weten welke mogelijkheden ze hebben om ondersteuning te kunnen krijgen om effectief in te burgeren, of bij welke instantie ze aan kunnen kloppen. De RP vindt dat het een hoofdtaak van de Nederlandse overheid is om de integratie van nieuwkomers in goede banen te leiden. Daarom stellen wij de oprichting van een Nederlands Taalhuis voor; met het doel om het Nederlands in zowel binnen- en buitenland te bevorderen. Dit Nederlands Taalhuis zal goedkope en laagdrempelige taallessen en examens Nederlands aanbieden, zodat doeltreffende integratie voor iedereen altijd beschikbaar zal zijn, in scherp contrast met de huidige  situatie, waarbij mensen het zelf maar uit moeten zoeken.


Bescherming van het gezin

Ondertussen hebben wij ook geconstateerd dat de huidige Nederlandse immigratiewetgeving een aantal onmenselijke aspecten aspecten bevat die tot situaties hebben geleid waarbij de Immigratie- en Naturalisatiedienst het Nederlandse burgers letterlijk verboden heeft om samen met hun gezin in eigen land onder één dak te wonen. Op deze manier heeft de Nederlandse immigratiewetgeving er  voor gezorgd dat gezinnen jarenlang uit elkaar zijn gehouden. De ReformPartij vindt dat het gezin een hoeksteen van de samenleving is en dat het gezinsleven beter beschermd moet worden dan nu gedaan wordt. Daarom vinden wij dat in principe onmogelijk moet worden om gezinnen met kleine kinderen die in Nederland wonen op te breken, door bijvoorbeeld de vader te deporteren maar de moeder en kinderen in Nederland te laten blijven, aangezien wij vinden dat ons immigratiebeleid nooit onmenselijk mag zijn. Dit betekent dat gezinnen  nooit door de overheid uiteengerukt mogen worden.   


Cultuur en onderwijs

Verder zien wij het als een kerntaak van de Nederlandse overheid  om de Nederlandse taal en cultuur wereldwijd te verspreiden en te bevorderen, want de RP is  stellig van mening  dat hoe meer mensen Nederlands spreken, hoe beter! WIj streven ernaar om het aanzien en het belang van de Nederlandse taal in de wereld zoveel mogelijk te vergroten. Dit is echter niet mogelijk als  de burgers van andere landen de toegang tot Nederland automatisch ontzegd wordt, aangezien iemand een taal niet zal leren als het land waar het gesproken wordt niet bezocht kan worden. Als Nederland een hoofdrol op het wereldtoneel wilt spelen, dan zullen wij ook toe moeten staan dat de rest van de wereld bij ons op bezoek komt. Verder willen wij ook dat hooggeschoolden aangemoedigd  worden om zich in Nederland te vestigen. Hun kennis is immers van onschatbare waarde voor de Nederlandse economie en wetenschap. In het verlengde hiervan moeten studenten ook worden aangemoedigd om aan Nederlandse universiteiten te studeren. Uiteindelijk zullen zij immers óf zelf hooggeschoolde inwoners van Nederland worden, óf terug naar hun eigen land gaan en de Nederlandse taal en cultuur (gedeeltelijk) met zich meebrengen.


Doorzichtigheid en Eenvoud

Helaas is deze vooruitziende visie op het Nederlandse immigratie- en inburgeringsbeleid met de huidige wet- en regelgeving echter niet mogelijk, wegens de vele adminstratieve en bureaucratische drempels waarmee potentiële immigranten worden geconfronteerd, die ervoor zorgen dat het extreem moeilijk en vooral ook duur is om als niet-Europeaan naar Nederland te komen. Daarom willen wij het volgende:


  • Het telefonisch examen dat op de ambassade in het thuisland moet worden genomen, moet worden afgeschaft. Dit geeft immers serieuze problemen als het land van herkomst geen Nederlandse ambassade heeft, of als de telefoonverbinding van bedroevend slecht kwaliteit is (wat vaak het geval is).


  • De kosten voor het aanvragen van visa, MVV en verblijfsvergunningen moet worden verlaagd. 800 euro voor een verblijfsvergunning is onredelijk duur. Ook moeten de al betaalde leges aan de aanvrager teruggestort worden indien zijn/haar aanvraag wordt afgewezen, volgens het principe van eerlijk is eerlijk.


  • Om het immigratieproces eenvoudiger te maken en het voor iedereen (dus zowel voor de potentiële immigrant als voor de Nederlandse overheid) duidelijker te maken, wil de RP een puntenstelsel invoeren, dat grofweg gebasseerd is op het Canadese en Australische systeem. Dit houdt in dat iedereen van te voren kan bereken of hij/zij wel of niet voor een visa of verblijfsvergunning in aanmerking zal komen, door een puntenlijstje in te vullen en een relatief eenvoudig rekensommetje te maken. Op deze manier zal het in bezit zijn van hoger onderwijs punten toevoegen, net zoals een aantoonbare kennis van het Nederlands, het hebben van een knelpuntberoep, of het hebben van familieleden in Nederland.  Op deze manier zal de overheid dezelfde berekenmethode gebruiken, en zal het de hoofdtaak van de vernieuwde IND worden om na te kijken of alle geleverde informatie en documenten in overeenstemming met de waarheid zijn en in orde zijn, en om informatie aan Buitenlandse Zaken/Justitie/de veiligheidsdiensten door te geven om te verifiëren. En daar blijft het dan verder bij. Deze manier van werken scheelt voor iedereen een hoop tijd, geld en frustratie.


  • Ten laatste moet er een inburgeringsexamen komen dat daadwerkelijk de kennis van de Nederlandse taal toetst, in tegenstelling tot het huidige examen, waarvan alle antwoorden van het examen van te voren uit het hoofd geleerd kunnen worden.  Hierbij kunnen wij bijvoorbeeld denken aan het  schrijven van een opstel van 2 kantjes over wat de aanvrager  heeft gemotiveerd om naar Nederland te komen,  wat beter het taalgevoel van de nieuwkomer weergeeft dan het huidige examen.


Immigratie- en Naturalisatiedienst

De IND heeft de laatste jaren laten zien dat het een bijzonder inefficiënte, bureaucratische en ongevoelige overheidsdienst is. Uit de dagelijkse praktijk is gebleken dat de manier van werken van de IND "surrealistisch" te noemen valt. De heersende mentaliteit onder de medewerkers van de IND is dat alles gedaan moet worden om zoveel mogelijk buitenlanders uit Nederland te weren. Dit is precies het soort van kortzichtig denken waar een wereldwijd actief en aanwezig Nederland geen behoefte aan heeft. Daarom moet de IND hervormd worden tot een ander soort immigratie-autoriteit, met nieuwe richtlijnen, nieuwe medewerkers, nieuwe bestuurders, nieuwe procedures, nieuwe formulieren, en een nieuwe (en betere) website.


 

Dubbele nationaliteit

Wij geloven dat iedereen het recht moet hebben om meer dan één nationaliteit te behouden, aangezien mensen en hun persoonlijke geschiedenis soms complex kunnen zijn. Het feit dat sommige mensen een dubbele nationaliteit hebben, betekent niet automatisch dat zij niet loyaal aan Nederland kunnen zijn. Dit is een vorm van tunnelvisie die simpelweg niet in de 21ste eeuw thuishoort. Daarnaast moet ook iedere burger het recht hebben om zijn tweede nationaliteit op te kunnen geven; wat door sommige landen, zoals Marokko, onmogelijk wordt gemaakt. Mensen moeten voor slechts één enkele nationaliteit kunnen kiezen, als zij dit zo willen.  Zie ook het onderwerp: Nationaliteit.


Nederlanderschap

Wij vinden dat de rijkswet op het Nederlanderschap aan een grondige hervorming toe is. Onder andere moet de Nederlandse nationaliteit automatisch verkregen worden door alle kinderen ter wereld die geboren worden waarvan één van de ouders de Nederlandse nationaliteit bezit, of dit nu de moeder of de vader is.


Arbeidsmigratie en (Oost-)Europeanen

De realiteit is dat zowel Nederland als Oost-Europaop op dit moment bij de EU hoort en de verschillende Oost-Europese landen deel van de Europese gemeenschappelijke markt uitmaken. Zolang Nederland nog een deel van de Europese Unie is (hoewel wij hier wel een referendum over willen organiseren), moeten Oost-Europeanen daarom ook het recht hebben om in ons land te kunnen werken, volgens het principe van afspraak is afspraak; de politici van Nederland zijn deze afspraken nu eenmaal aangegaan. Als wij in Nederland echter zouden besluiten om in de toekomst weer visumeisen voor andere europese landen in te voeren, dan is dat een beslissing die wij pas kunnen nemen op het moment dat Nederland weer van de EU onafhankelijk is (en bij voorkeur als het resultaat van een landelijk referendum). Tot dat moment, maken Oosteuropese landen immers nog deel uit van de EU; daarom moeten de Europese regels ook op iedereen in gelijk mate van toepassing zijn. De arbeidsvoorwaarden van buitenlandse werknemers moeten daarom gelijkgetrokken worden met die van de Nederlandse werknemers; dit om ervoor te zorgen dat er geen sprake van oneerlijke concurrentie kan zijn doordat buitenlandse krachten bijvoorbeeld minder sociale premies hoeven te betalen. Iedereen die op Nederlands grondgebied in loondienst werkt, moet onder het Nederlandse arbeidsrecht vallen, zonder uitzonderingen. Voor elke werknemer moeten dezelfde rechten en plichten gelden, en moet dus ook op dezelfde manier worden belast; dit houdt dus ook in dat buitenlandse werknemers in Nederland recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden (zoals minimumloon) als Nederlandse werknemers moeten hebben en ook dezelfde sociale premies moeten gaan betalen.


Religieuze symbolen, boerka's, kruisjes en hoofddoekjes

De RP is fel tegen een  verbod op hoofdoekjes, kruisjes of andere cultureel/religieuze uitingen die niet als bijzonder aanstootgevend kunnen worden gezien. Hoewel er relatief weinig Nederlandse moslima's zijn die de boerka dragen, zijn wij echter wel een voorstander van een  verbod op boerka's (enkel die het gezicht bedekken), omdat dit  gewaad duidelijk recht tegen de Nederlandse waarden van openheid en individualiteit ingaat, maar vooral ook omdat het een symbool is voor een radicale, conservatieve en gepoliticeerde interpretatie van de islam die niet in Nederland past en die zelfs voor veel moslimlanden te ver gaat. 


ASIELZOEKERS

Zie het onderwerp: Asielzoekers.ReformPartij

De ReformPartij |

voor vrijheid, democratie & onafhankelijkheid!