democratie

WAARSCHUWING: WIJ ZIJN DEZE PAGINA OP DIT MOMENT AAN HET BIJWERKEN EN VERBETEREN.

VERGEET AUB NIET OM DEZE PAGINA LATER TE BEZOEKEN OM ONS BIJGEWERKTE STANDPUNT TE LEZEN.


DEMOCRATIE


SAMENVATTING:

Directe democratie | Nieuwe Republiek met een door de volksvertegenwoordiging gekozen staatshoofd en door het electoraat gekozen minister-president | Termijnbeperking Eerste Minister (niet meer dan 2 keer) | Gekozen burgemeesters | Bindende referenda | Weg met de majesteitsschennis (lessé majesté)-wet | Waterschappen onder de provincies | Weg met de Comissaris der Koning(in) | Parlementair onderzoek | Strafrechtelijke vervolging voor valse voorlichting 2e Kamer | Nieuwe kieswet | Hoge Raad as Grondwettelijk Hof | Grondwetsuitbreiding | Gemeentelijke Herindelingen -> Liever niet.


Wij omschrijven ons land vaak met trots als een democratische rechtsstaat. Als Nederlanders hechten wij bijzonder sterk aan typisch Nederlandse waarden zoals inspraak, medezeggenschap en het recht op vrije meningsuiting. Toch is Nederland nog lang niet zo'n democratisch land als het eigenlijk moet en kan zijn. Daarom willen wij ons staatsbestel  democratischer en transparanter maken en elke burger directe medezeggenschap in het politieke proces en de beleidsvorming van ons land geven. Om dit voor elkaar te krijgen, willen wij voor het volgende:


DIRECTE DEMOCRATIE

Wij geloven dat wij kiezers zelf moeten kunnen kiezen.

Daarom gaan wij directe democratie invoeren, inclusief bindende referenda en een direct door het volk gekozen staatshoofd. Zo maken wij samen Nederland weer democratisch! Wij geloven ook dat democratie het best werkt als het eerlijk is en dichtbij de kiezer staat, daarom willen wij lokale democratie zo veel mogelijk aanmoedigen; en dat betekent ook dat wij een Europese Unie verwerpen waarin er voor en over Nederland beslissingen worden genomen door de ongekozen leden van een ongekozen Commissie in Brussel. Beslissingen moeten zoveel mogelijk genomen worden door de mensen die er direct mee te maken hebben, niet door een schimmige politieke elite in het buitenland. Om politieke elitevorming tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat het premierschap niet meer het privédomein van één man kan worden (zoals Mark Rutte), willen wij ook onmiddellijk een regel invoeren die het premierschap tot slechts twee (dat is 2) termijnen beperkt.


DEMOCRATISCHE STAATSHERVORMING

Alle huidige ambten en functies die niet rechtstreeks door de kiezer  worden gekozen, moeten door hun democratische evenknie worden vervangen. Zo zullen burgemeesters  rechtstreeks door de bewoners van de gemeente gekozen worden, en  wordt de minister-president rechtstreeks door het Nederlandse volk gekozen, in plaats van het resultaat te zijn van politieke koehandel en achterkamertjespolitiek. De ministerraad zelf zal nog altijd door de Kamer worden aangesteld, maar de minister-president zal direct door het electoraat worden gekozen, terwijl de president door de Staten-Generaal zal worden gekozen.


TERMIJNBEPERKING STAATSHOOFD & REGERINGSLEIDER  (MINISTER-PRESIDENT)

Om politieke elitevorming tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat het premierschap niet meer het privédomein van één man kan worden (zoals Mark Rutte), willen wij ook onmiddellijk een regel invoeren die het premierschap tot slechts twee (dat is 2) termijnen beperkt. Kortom: Zodra iemand 2 keer het ambt van Eerste Minister heeft bekleed, is hij/zij hier voor de rest van zijn/haar leven van uitgesloten.


PARLEMENTAIRE REPUBLIEK

Zoals elke Nederlander weet, heeft ons land zijn oorsprong in de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. Onder andere daarom, maar voornamelijk toch om ons land weer een stukje democratie en integriteit terug te geven, geloven wij dat de natuurlijke  staatsvorm van ons land in principe een democratische republiek is met een gekozen staatshoofd. Daar streven wij naar. Daarom willen wij ons land hervormen van erfmonarchie tot een  parlementaire republiek - met een gekozen staatshoofd! In plaats van dat wij de onderdanen van een op  middeleeuwse leest geschoeid koninkrijk blijven, waar de koning en zijn familie rechtstreeks door de schatkist (en op grote voet) worden onderhouden en die als ongekozen politieke factor nog altijd een onevenredig grote invloed op het politieke proces heeft., zonder daarvoor aan de volksvertegenwoordiging ook maar enige verantwoordelijkheid af te hoeven geven.


Laten wij eerlijk zijn: Niet alleen was Nederland al de eerste moderne republiek in Europa (waardoor wij dus al een superlange democratische traditie hebben), maar een koninkrijk is ook gewoon te duur, ondoorzichtig, corrupt en gewoon niet eerlijk! Van de steekpenningen van prins Bernhard tot de privévakantie-eilanden in Mozambiek en Griekenland van Willem-Alexander, en laten wij ook niet de heimelijke maar diepgaande ondemocratische invloed van de koning op de Nederlandse politiek vergeten (of "het geheim van Huis ten Bosch" - maar waarom precies moet de monarch de kabinetsformateurs aanwijzen? En waarom wordt de koning eigenlijk wekelijks "op de hoogte gehouden" door de Eerste Minister?) de Nederlandse koninklijke familie heeft nooit moeite mee gehad om van hun ondemocratische positie te profiteren. Omdat het Koninkrijk der Nederlanden fundamenteel oneerlijk, elitair en ondemocratisch is. Daarom gaan wij Nederland transformeren tot een echte democratische, parlementaire republiek met een gekozen staatsthoofd! Wij willen teruggaan naar de democratische basis van ons land. En onze democratische basis is de Republiek!


Sommige Nederlanders zijn echter nog altijd huiverig van het idee van een nieuwe #Republiek, omdat ze naar de VS kijken en denken: "Die chaos, dat nooit!" - Daarom kunnen we in Nederland ook voor een parlementaire republiek gaan: Met een door de Kamer gekozen, ceremoniële president!


Voor meer details, lees verder onder Republiek


MAJESTEITSSCHENNISWET

De majesteitsschenniswet is een  relikwie uit  1881 dat niet meer in de  21e eeuw thuishoort.  Het idee dat  het beledigen van (of zelfs kritiek uiten op)  de koning een misdrijf is dat je vijf jaar van je leven kan kosten, hoort niet in  een volwassen democratie thuis waar mensen de vrijheid moeten hebben om hun ongenoegen te uiten, vooral niet over een figuur die nog altijd een belangrijke rol in het Nederlandse politieke systeem speelt. Desondanks wordt deze wet nog steeds toegepast in een poging om kritiek op de koning te onderdrukken:  Op dit moment worden er gemiddeld  3 personen per jaar vervolgd wegens majesteitsschennis, met als triest dieptepunt 2012 - in dit jaar werd immers een mentaal gehandicapte man veroordeeld tot 80 uur werkstraf en 90 dagen cel wegens het beledigen van de koningin. Maar hij is niet alleen, want in 2007 werd een dakloze man verdoordeeld tot  een boete  van 400 euro  (aan een dakloze!) en  7 dagen cel.  Niemand lijkt vrij te zijn van mogelijke vervolging, zelfs niet de zwakste leden van onze samenleving!


Wij geloven echter dat iedereen gelijk voor de wet moet zijn, en dus ook dat kritiek op de monarch toegestaan moet zijn, wat in deze tijd niet geheel mogelijk is, aangezien de majesteitsschenniswet werkt om onze vrijheid  van meningsuiting effectief te beknotten. Het is trouwens een fabel dat de koning  zijn democratische rechten en plichten heeft opgegeven, en daarvoor in de plaats beschermd wordt door de majesteitsschenniswet - in de praktijk bezit de koning zowel het actief als het passief kiesrecht, net zoals elke andere Nederlander.


Hoewel er ondertussen al enkele pogingen zijn gedaan om deze wet uit de wetboeken te schrappen, is dit tot nu toe nog niet gelukt. Wij willen dit wél voor elkaar krijgen.


EED EN GELOFTE

Op dit moment moeten de minister-president, de ministers en staatssecretarissen voor de koning de eed of gelofte afleggen voordat ze benoemd kunnen worden. Hierin zweert de "onafhankelijke" minister persoonlijke trouw aan de koning, als volgt:

"Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning [!], aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet."


Hieruit blijkt dat het principe van een "machteloze, puur ceremoniële koning" pure fictie is, aangezien het hele kabinet gedwongen is om persoonlijke trouw aan hem te zweren? Daarom willen wij zowel van de koning af, maar ook van een eed/gelofte die persoonlijke trouw eist aan het staatshoofd. In plaats van een eed die de koning op de eerste plaats zet, willen wij een eed die Nederland op de eerste plaats zet, als volgt: ¨Ik zweer/beloof trouw aan Nederland en aan de Grondwet en zweer/beloof om het Nederlandse volk zo goed mogelijk te dienen". Daar hoeft geen persoonlijke loyaliteit aan het staatshoofd aan te pas te komen!


BINDEND REFERENDUM

De invoering van het raadgevend referendum is een grote stap in de goede richting. Maar wij vinden dat het nog beter kan. Daarom willen wij naast het raadgevend referendum ook het bindend referendum invoeren. De uitkomst van een raadgevend referendum kan immers nu nog door de regering en de 2e Kamer terzijde geschoven kan worden als deze hen niet goed uitkomt. De DP vindt echter dat het Nederlandse volk rechtstreeks geconsulteerd moet kunnen worden over belangrijke landelijke vraagstukken. Wij geloven immers heilig in de rechtstreekse democratie.  Daarom willen wij de mogelijkheid tot een rechtstreeks bindend referendum invoeren,  naar Zwitsers model. Wij stellen voor dat iedere Nederlandse burger die een aantal handtekeningen weet te verzamelen die gelijk staat aan 10% van de totale bevolking een referendum uit kan schrijven waarvan de uitkomst bindend voor de Tweede Kamer zal zijn (zolang het voorstel natuurlijk niet tegen de grondwet ingaat). Op deze manier krijgt elke  kiezer de kans om  rechtstreeks het politieke proces te beïnvloeden.


WATERSCHAPPEN

Verder  willen wij  ook dat de waterschappen als openbaar orgaan met eigen verkiezingen afgeschaft worden. Daarentegen moeten de waterschappen bij de provincies worden ondergebracht, wat de logische plaats is voor een organisatie die zich puur met het beheer van infrastructuur bezighoudt.


COMMISSARIS DER KONING

Ook moet  het volstrekt nutteloze ambt van Commissaris der Koning(in) af worden geschaft, aangezien dit niets meer is dan een erebaantje voor aan wal geraakte oudpolitici.

   

PARLEMENTAIR ONDERZOEK

Verder pleiten wij er ook voor dat vijftig kamerleden samen een parlementair onderzoek af kunnen dwingen. Op deze manier kan het gedrag van de regering beter door de volksvertegenwoordiging direct worden gecontroleerd.


STRAFRECHTERLIJKE VERVOLGING VOOR VALS VOORLICHTEN VAN DE STATEN GENERAAL

Ook moeten bestuurders die onze volksvertegenwoordiging valse informatie geven (zoals de dhr. Rutte heeft gedaan) of die willens en wetens belangrijke informatie achterhouden hier strafrechtelijk voor worden vervolgd. Zodoende moet het met opzet vals voorlichten van de volksvertegenwoordiging strafbaar worden gesteld.


SALARISSEN TWEEDE KAMERLEDEN

Vreemd maar waar, maar in de huidige situatie is het aan de leden van de Tweede Kamer om hun eigen jaarlijkse salarisverhoging zelf te bepalen. Dit maakt hen de enige werknemers in Nederland die zelf over hun eigen salarisverhoging mogen beslissen. Om aan deze bizarre situatie een einde te brengen, pleiten wij voor het opzetten van een rijkssecretariaat dat de salarissen en onkostenvergoedingen van alle parlementariërs en topambtenaren jaarlijks bepaalt, waardoor het vanaf nu niet meer aan de leden van de Tweede Kamer zelf zal zijn om over de hoogte van hun eigen inkomen te beslissen.


KIESWET

De Lijst Erik Schrama gelooft dat het belangrijk is dat iedere burger rechtstreekse politieke medezeggenschap moet kunnen krijgen. Daarom willen wij het makkelijker maken voor mensen om hun eigen politieke initiatief te ontplooien, en om bijvoorbeeld een eigen politieke  partij in Nederland op te richten. Om dit te bereiken, willen wij  van Nederland één nationale kieskring maken, in plaats van de  huidige 20 kieskringen. Ook willen wij de verplichte waarborg voor de inschrijving van een eigen partij verlagen van E 11.250,-- naar E 1000,--.  De huidige kieswet is een flinke barriere die in de weg staat van de politieke ontplooiing van Nederlandse burgers (zeker die Nederlanders met een lager inkomen dan het gemiddelde 2e Kamerlid) en die specifiek is ontworpen om de politieke elite tegen de dreiging van een nieuwe concurrent te beschermen - daarom moet de kieswet  herschreven worden!


GRONDWETTELIJK GERECHTSHOF

De Lijst Erik Schrama pleit ervoor om de Hoge Raad uit te bouwen tot een volwaardig Grondwettelijk Gerechtshof waarvan alle inwoners van Nederland direct gebruik kunnen maken als zij van mening zijn dat zij in hun grondwettelijke rechten zijn aangetast, net zoals in vele andere landen al bestaat, zoals Duitsland, België, de VS, Zuid-Afrika, enzovoort. Alleen in ons land nog niet.


GRONDWETSUITBREIDING

Wij vinden dat de Nederlandse grondwet grootschalig moet worden uitgebreid. Zo moet dit vernieuwde document een duidelijke omschrijving bevatten van alle grondrechten die een  Nederlandse burger bezit. Dit staat in sterk contrast met de huidige grondwet, waarvan de meeste artikelen enkel of grotendeels naar de reguliere wetgeving terugverwijzen, zonder verdere details te geven, wat het een loos document maakt. Ook zullen de rechten en plichten van zowel de burgers als de overheid direct aan de grondwet getoetst moeten kunnen worden, in plaats van de huidige situatie, waarin de grondwet in een rechtbank praktisch onbruikbaar is, wat het een dode letter maakt. Om dit mogelijk te maken, moet er ook een Grondwettelijk Gerechtshof worden opgericht.


GEMEENTELIJKE HERINDELING

Ook op  lokaal  niveau moet de democratie aangewakkerd worden. Wij vinden dat de grenzen van de verschillende gemeenten zoveel mogelijk moeten blijven wat ze zijn. De aanwezigheid van kleinere gemeenten betekent meer lokaal bestuur dat dichter bij de lokale bevolking staat. Vooral grotere gemeenten hebben nog wel eens de neiging om hun kleinere buren in te lijven. Het nadeel hiervan is dat het gemeentebestuur van de kleinere gemeente nu ineens ergens ver weg zit, en waarschijnlijk onderdeel van een bureaucratisch moloch is geworden waar verder weinig meer mee te doen valt. Als er op gemeentelijk niveau dan toch besloten wordt om twee gemeentes samen te voegen, of om een gemeente door een andere in te laten lijven, dan zal er eerst een lokaal referendum moeten georganiseerd, waarin de bevolking van de beide betrokken gemeenten hun stem zal kunnen laten horen.


EEN EEUWENLANGE DEMOCRATISCHE TRADITIE

Zo'n 300 jaar geleden vochten de Nederlanders zich vrij:  Zij zetten de koning af, schopten de bezetters de grens over en maakten van hun land een federale republiek. De éérste moderne republiek ter wereld. En daarmee werd een Nederlandse democratische traditie geboren die langer teruggaat dan de  geschiedenis van menig gevestigde republiek (zoals Duitsland, Frankrijk, Italië, de V.S., Rusland en  de lijst gaat door) die nooit de kans zouden hebben gekregen om zelf de democratie te omarmen als Nederland er niet was geweest om te laten zien hoe het moet. Dus zonder Nederland geen:

Franse Revolutie (en dus ook geen universele mensenrechten)

geen Amerikaanse onafhankelijkheid of grondwet;

geen Repubblica Italiana;

geen Russische Federatie (waarvan het geen toeval is dat hun vlag wit-rood-blauw is), maar in plaats daarvan een Russisch Keizerrijk

geen Bundesrepublik, maar Das Deutsches Reich ...  Het is nogal wat.


Daarom zijn wij als Nederlanders ook apetrots op  typisch Nederlandse waarden zoals inspraak & medezeggenschap en het recht op vrije meningsuiting - hoewel daar de afgelopen jaren (en in het bijzonder 20/21!) behoorlijk mee gerommeld is door "onze" regering), die allemaal deel uitmaken van de stokoude en eeuwenlange Nederlandse democratische traditie die zijn oorsprong vindt in de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden en die wij vervolgens als "poldermodel" over de wereld hebben proberen te exporteren.


Daarom is het opmerkelijk dat  wij ons democratisch verleden (wat iets is om bést trots op te zijn!) zo makkelijk naast ons neer hebben gelegd en dat wij ondertussen gewoon weer in een koninkrijk leven. Je kunt je afvragen: Wat zouden onze voorouders, die 80 jaar lang hebben doorgevochten omdat ze geen koning konden dulden, daarvan denken?


Met dat lange verleden van vechten voor vrijheid en inspraak is het ook is het jammer dat wij in de dagelijkse realiteit maar  bar weinig hebben in te brengen over de manier waarop ons eigen land wordt bestuurd: Één keer in de vier jaar mag je van je democratische recht gebruik maken door te stemmen en daar blijft het dan bij ... Hoewel wij ons land als een "democratische rechtsstaat" bestempelen, is de manier waarop Nederland  bestuurd wordt niet écht democratisch te noemen, niet als wij echt eerlijk naar ons land kijken:


Zo zijn er in de hele geschiedenis van  ons land zijn slechts twee (!) referenda uitgeschreven (nr. 1 was over de Europese grondwet, nr. 2 was over het associatieverdrag met Oekraïne). Het is tekenend voor de stijl waarmee de dames en heren politici ons land besturen dat de uitkomst van de laatste van deze referenda  door het kabinet Rutte volledig aan de kant is geschoven en totaal is genegeerd: Terwijl Nederland tegen het verdrag stemde, heeft de Tweede Kamer toch voor gestemd  ...

Uiteindelijk is het verdrag met Oekraïne door de volksvertegenwoordiging aanvaard, ook al wou niemand het echt. Tja,  wat doe je daar tegen? Dat is immers de stijl waarmee de Regenten van Nederland regeren: Democratie is mooi en goed en zo  bestempelen wij onszelf ook, maar als het volk verkeerd besluit, op een manier die niet geheel in lijn ligt met wat het Binnenhof van te voren toch al besloten had, dan moeten we ook weer niet al té democratisch zijn. Zo redeneren elitaire politici als Rutte, De Jonge en Kaag.


En die instelling zien wij terug in de huidige "problemen" rond de formatie, waarbij dhr Rutte in schande moest aftreden als gevolg van zijn leugens tegen de volksvertegenwoordiging, die hij vertelde om zijn ministeriële verantwoordelijkheid wat betreft de Toeslagenaffaire te verdoezelen (wat inhield dat hij tien jaar lang oogluikend toestond dat de Belastingdienst discriminerend beleid voerde tegen Nederlandse burgers, op basis van hun afkomst!), maar een jaar later toch nog steeds het land regeert ... Het feit dat een "demissionair" kabinet gewoon lekker doorregeert; en dat er dan besloten wordt dat de beste oplossing voor de impasse is om gewoon door te gaan met het oude, gevallen, gewantrouwde kabinet, spreekt boekdelen over de arrogante respectloosheid, het algemeen geaccepteerd nepotisme en het puur gebrek aan klasse van de huidige lading Nederlandse "leiders".


Eén van de gevolgen van dit gebrek aan respect voor zowel de burger als de Nederlandse democratie is dat Nederland het petitierecht kent, maar dat het aantal petities en burgerinitiatieven dat bij de Tweede Kamer wordt ingeleverd ondertussen DRAMATISCH is gekrompen. Niet vreemd, aangezien we ondertussen wel doorhebben dat petities eigenlijk een zinloze verspilling van moeite zijn, aangezien 'onze' regering zonder blikken of blozen de uitkomst van een referendum aan de kant schuift als deze toevallig politiek onhandig voor hen is, waarom zouden de dames en heren op het Binnenhof dan wél aandacht hebben voor een petitie?


Dat is zonde, omdat dit nog maar pás vervorven recht om door de volksvertegenwoordiging gehoord te worden op deze manier effectief, hoewel tussen neus-en-lippen door, de nek is omgedraaid: Niemand gebruikt immers iets waarvan je van te voren al weet dat het kapot is. Maar Rutte, De Jonge en Kaag zijn er vast niet rouwig om ...


LOKALE DEMOCRATIE

Maar ook op lokaal nivo is  het Nederlandse politieke landschap verworden tot een desolate woestenij. Te beginnen met het feit dat er in heel Nederland niet  één gekozen burgemeester te vinden is! Zelfs in landen zoals België (waar de democratie ook niet echt hoogtij viert ...) worden burgemeester gewoonlijk door het publiek gekozen, maar in Nederland zijn het nog altijd trouwe hofmeiers die bij gratie des Konings door de regering worden aangesteld. Meestal als beloning voor eerder verleende politieke diensten. Daar is een woord voor, en dat woord is niet 'democratie'. Dat woord is 'nepotisme'.


De rot gaat diep.Zo is het algemeen bekend dat de lokale inwoners van een gemeente meestal ook niet de optie krijgen om over de gemeentelijke herindeling van hun eigen dorp of stad te stemmen. Stel dat ze tegen zouden stemmen!?


En de rot gaat dieper. Want op de achtergrond is de invloed van de Tweede Kamer op de regering van ons land met hoge snelheid aan het afkalven. Vóór het jaar 2000 was het nog niet zo dat als er een kamermeerderheid voor een maatregel bestond, dit zonder veel moeite door de premier kan worden gesaboteerd, als het idee in kwestie hem niet aanstond. Nú is dit wél zo. Ooit had de Kamer meer macht én meer ballen. Immers, de Eerste Minister van Nederland hoort traditioneel de primus inter pares te  zijn: de Eerste onder zijn/haar Gelijken. Meer en meer heeft Rutte de macht over ons land naar zich toe getrokken. Dit valt natuurlijk  te verwachten van zo'n cynische en door de wol geverfde carriërepoliticus, maar dat maakt het niet minder zorgwekkend; en toch ook een beetje teleurstellend. Dit zijn praktijken die je in Rusland kan verwachten, of de VS, maar in Nederland? Om de één of andere reden verwachten we tóch meer van zo'n Hollandse jongen, die nog altijd een lid van de Nederlandse volksvertegenwoordiging hoort te zijn, en zich níét als el líder último van een bananenrepubliekje gedraagt.


Hoewel ons land op papier dus te boek staalt als een zeer ontwikkelde democratie, is de hoeveelheid werkelijke democratische invloed en controle die de burgers kunnen uitoefenen in de praktijk toch vrij gering: Je hebt het recht om één keer in de vier jaar te stemmen, en daar blijft het qua politieke participatie wel bij ...


Ondertussen staan we erbij en kijken we ernaar, en zuchten we diep als we zien hoe onze burgerlijke vrijheden elk jaar weer iets verder worden ingeperkt door een regering die de wens koestert om élk aspect van het menselijk bestaan onder de duim te houden, en zéker vervelende details zoals mensen die een afwijkende mening verkondigen of stemmers die het lef hebben om tegen de wens van het kabinet in te durven stemmen. We staan erbij en kijken ernaar; en meimeren over hoe het vroeger tóch beter was; over de tijd dat íedereen zichzelf automatisch links noemde, omdat de samenleving nu eenmaal de plicht had om voor de zwakkeren te zorgen, en iedereen is een lid van de samenleving. Tja, maar wat doe je eraan?


Dit doe je eraan:

Mensen moeten weer het recht krijgen om zelf beslissingen te nemen.

✔Mensen moeten weer vrij gelaten worden om hun eigen levens te leiden en om hun eigen beslissingen te nemen.

De inwoners van Nederland moeten de kans krijgen om meer dan 1 keer per 4 jaar voor vijf minuten in een stemhokje aan het politieke leven van ons land deel te nemen.

Daarom willen  wij de rechtstreekse democratie invoeren en zo een stuk verantwoordelijkheid voor het bestuur van het land verschuiven van het Binnenhof naar de daadwerkelijke kiezers van Nederland. In de praktijk houdt dit een kans op medezeggenschap in voor elke inwoner van Nederland. Een leuk effect hiervan is natuurlijk ook eindelijk eens een einde aan de voortdurende achterkamertjespolitiek waar de Regenten op het Binnenhof zo berucht om staan; en zelfs een einde aan de oneerlijke verhoudingen die nu in een koninkrijk zijn ingebakken. Het is nu eenmaal een fundamenteel kenmerk van een monarchie dat niet iedereen van gelijke waarde is en niet iedereen met gelijke rechten geboren wordt. Zonder dat basisprincipe kún je geen monarchie hebben.


Dat is een radicale democratische omwenteling, zeker weten! Die wij kunnen bereiken door ervoor te zorgen dat onze bestuurders worden gekozen in plaats van aangesteld. Maar ook door bijvoorbeeld het bindende landelijk referendum in te voeren, in plaats van een 'raadgevende consultatie' (blech), en nog veel meer!


Wij geloven dat de natuurlijke (en ook énige historisch verantwoorde) staatsvorm van Nederland een democratische republiek met een gekozen staatshoofd is. Dit kan een staatshoofd zijn dat door de kiezer moet worden gekozen, of eentje die door de volksvertegenwoordiging. Dat is de keuze die wij hebben.


Een belangrijk argument van aanhangers van de monarchie in Nederland is vaak dat "een republiek ons geld zou kosten". Landen als Zwitserland en Duitsland bewijzen het tegendeel. Misschien ook omdat zij geen koning hebben met een voor 68 miljoen euro herverbouwd privépaleis in Wassenaar, een privé-eilandje  aan de kust van Mozambique, een privé-eilandje in Griekenland, een villa in noord-Italië en een chaletje in Zwitserland ... Tja.

 

Daar streven wij dus naar: DIRECTE DEMOCRATIE BINNEN EEN DEMOCRATISCHE REPUBLIEK!


Wij geloven dat Nederland democratischer moet zijn dan het nú op dit moment is. Daarom gaan wij het staatsbestel van ons land  democratischer en transparanter maken zodat elke burger een eerlijke kans krijgt om gehoord te worden en om te weten te komen wat er nu daadwerkelijk in ons land aan de hand is. Want uiteindelijk, als je er goed over nadenkt, is directe democratie door middel van een democratische Republiek het beste, redelijkste alternatief dat wij hebben!