onderwijs

WAARSCHUWING: WIJ ZIJN DEZE PAGINA OP DIT MOMENT AAN HET BIJWERKEN EN VERBETEREN.

VERGEET AUB NIET OM DEZE PAGINA LATER TE BEZOEKEN OM ONS BIJGEWERKTE STANDPUNT TE LEZEN.ONDERWIJS

SAMENVATTING:

Onderwijs is een grondrecht | Onderwijs weer als een topprioriteit | Weg met het leenstelsel voor studiefinanciering | Studiegeld zo laag mogelijk! | Meer schoolsport! | Weg met het Collegegeldbesluit | Democratisch universiteitsbestuur | Les "Nederlandse burgerschap" op school | Weg met de tweedeling tussen witte en zwarte scholen | Weg met het apartheidsonderwijs van de Mammoetwet | In plaats daarvan Integraal Onderwijs | Dus ook weg met de universiteit enkel voor VWO, Atheneum & Gymnasium | Tegen pesten: Schooluniformen | Tegen de doorgeslagen digitalisering van het onderwijs -> Lezen, schrijven & redeneren is belangrijker dan "21st century skills" die je ook in je vrije tijd kunt leren | Afstandsonderwijs is geen alternatief | Dus NOOIT MEER ZOMAAR DE SCHOLEN DICHT


BEREIKBAAR & BETAALBAAR ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

Voor ons is de hervorming van het onderwijs  een absolute topprioriteit, omdat wij geloven dat onderwijs voor iedereen  betaalbaar en altijd bereikbaar moet zijn!


Al sinds tientallen jaren loopt het Nederlandse onderwijs qua kwaliteit, kosten en doorgroeimogelijkheden ver achter op de ons omringende landen, zoals Belgie en Duitsland. In Belgie kost een eerste bachelor gemiddeld 500 euro per jaar en in Duitsland is toegang tot het hoger onderwijs nu volledig gratis! Terwijl deze landen dezelfde maatschappelijke en economische problemen als wij hebben (en vaak zelfs nog problemen die een stuk serieuzer zijn)! Waarom kan dat dan niet bij ons?  In tegenstelling tot de rest van Europa schrapt onze overheid financiele hulp aan studenten en dwingen ze studenten om te lenen, wat praktisch inhoudt dat een student die uit een familie  met geld komt vanaf het eerste moment al een oneerlijk voordeel heeft vergeleken met student uit een armer gezin. Om deze misstanden recht te zetten, willen wij de prijs van het hoger onderwijs zo laag mogelijk houden! Maar dat is niet alles, aangezien wij de kwaliteit van het basisonderwijs ook fiks op gaan schroeven, wij kinderen meer kansen gaan geven om naar de universiteit te gaan, wij flink in schoolsport willen investeren, en nog veel meer  ...


ONDERWIJSHERVORMING

Heb je je wel eens afgevraagd waarom  er zoveel Nederlandse studenten in België zijn, maar zo weinig Belgische studenten in Nederland? Het antwoord is simpel: Omdat het Vlaamse onderwijs beter is dan dat van Nederland. De realiteit is dat het Nederlandse onderwijs relatief duur, onhandig en bureaucratisch is vergeleken met de rest van Europa. en bij lange na niet dezelfde kwaliteit meer levert. Voor de toekomst van ons land is dit een situatie die onmiddelijk beter moet!


Om de misstanden in het Nederlandse onderwijs uit de weg te nemen, willen wij een flink aantal maatregelen doorvoeren, zoals:

# het Collegegeldbesluit kan in de prullenbak

# het leenstelsel kan ook de deur uit, aangezien dit ertoe heeft geleid dat alleen mensen met geld nog toegang tot hoger onderwijs kunnen krijgen.

# Maar ook willen wij sport op de basis- en middelbare school aanmoedigen en junkfood op school elimineren;

# Hebben wij het concept van democratisch universiteitsbestuur ontworpen;

# Willen wij dat kinderen op school meer informatie krijgen over wat het betekent om Nederlander te zijn, en alle rechten en plichten die daarbij horen; kortom: Burgerschap.

# Willen wij de tweedeling tussen witte en zwarte scholen tegengaan# Zijn wij fel tegen het systeem van apartheidsonderwijs, waar alleen kinderen die naar de VWO of het atheneum zijn gegaan automatisch naar de universiteit door kunnen stromen - wat ervoor zorgt dat kansen op hoger onderwijs ontnomen worden van kinderen die een iets langere aanloop nodig hebben om hetzelfde nivo te bereiken, maar daar wel toe in staat zijn

# Om pesten tegen te gaan, pleiten wij zelfs voor de herintroductie van schooluniformen op het lager en middelbaar onderwijs.


Kortom, wij willen het Nederlandse onderwijs totaal vernieuwen, om een nationaal onderwijsstelsel te krijgen waar ieder kind het recht heeft om zijn of haar potentieel volledig waar te maken, en waar onderwijs voor iedereen betaalbaar en bereikbaar is, want het huidige systeem loopt hopeloos achter.


EINDE VAN HET CITOTOETS-APARTHEIDSONDERWIJS

De Mamoetwet (waarmee de HAVO/MAVO/VWO-apartheidsstructuur is ingevoerd) is een regelrechte ramp geweest voor het Nederlandse onderwijs! Onderwijs is een fundamenteel mensenrecht, behalve in Nederland ... Terwijl in andere landen de kosten zakken, wordt het onderwijs in NL alleen maar duurder! Daarom gaan wij onderwijs & kinderopvang betaalbaar maken, de hogescholen met universiteiten fuseren, een einde maken aan de CITO-toets en het apartheidsonderwijs, onze universiteiten hun toppositie teruggeven, en meer!


Daarom gaan wij ook het Nederlande "apartheidsonderwijs" vervangen door Integraal Onderwijs - in plaats van kinderen in te delen in verschillende schoolvormen gebaseerd op "intelligentie" (hoewel in werkelijkheid op de uitkomst van de Citotoets), willen wij leerlingen een plaatsje geven in ons onderwijssysteem op basis van een spectrum THEORETISCH <-> TOEGEPAST. Dit zal het ook makkelijker maken voor kinderen om van onderwijsvorm te kiezen en "op te zalmen" als het blijkt dat meer of minder theoretisch onderwijs aangewezen is. Dit is een systeem met meer flexibiliteit, omdat wij nu van onze kinderen verwachten dat zij eigenlijk op 12-jarige leeftijd al besluiten wat zij de rest van hun leven gaan doen. Integraal Onderwijs, echter, wil leerlingen de vrijheid geven om hun leertraject aan te passen wanneer dat nodig is én het huidige stigma weghalen dat aan lagere schooltypes (en dus ook de leerlingen die daarop zitten) kleeft.


TEGEN DE DOORGESLAGEN DIGITALISERING VAN HET ONDERWIJS

Het is belangrijk om te realiseren dat de NDP volluit tegen de totale digitalisering van het Nederlandse onderwijs is gekant! In plaats van miljoenen te investeren in computers en software voor elk kind in Nederland, willen wij investeren in kwaliteit: Onderwijs dat kinderen leert kritisch te denken, te onderzoeken en hun creativiteit te ontwikkelen; in plaats van te googelen, tekstjes te knippen & plakken en spelletjes te coderen. Het gaat erom wat wij belangrijk vinden voor onze kinderen: Mentale ontwikkeling of technologische verslaving?  Uiteindelijk zijn "klassieke" vaardigheden zoals lezen, schrijven & redeneren belangrijker dan de gehypte "21st century skills" die je ook gewoon in je vrije tijd kunt leren.


Voor ons is de hervorming van het onderwijs een topprioriteit, omdat wij geloven dat onderwijs voor iedereen betaalbaar en bereikbaar moet zijn! Al sinds tientallen jaren loopt het Nederlandse onderwijs qua kwaliteit, kosten en doorgroeimogelijkheden ver achter op de ons omringende landen; en de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is als gevolg van het gedwongen afstandsleren alleen maar achteruit gegaan. In tegenstelling tot de rest van Europa schrapt onze overheid financiële hulp aan studenten en dwingen ze studenten om te lenen. Om deze misstanden recht te zetten, willen wij de prijs van het hoger onderwijs zo laag mogelijk houden (en indien mogelijk helemaal gratis maken)! Maar dat is niet alles, ook gaan wij de kwaliteit van het basisonderwijs flink opschroeven zodat wij onze kinderen zo meer kans geven om later naar de universiteit te gaan. Ook willen wij flink in schoolsport investeren; en nog veel meer ... En om te beginnen gaan wij de scholen NOOIT MEER SLUITEN! Want de kwaliteit van ons onderwijs kunnen we niet langer nog negeren!


DE SCHOLEN NOOIT MEER ZOMAAR SLUITEN!

Wereldwijd hebben wij gezien wat er gebeurt als je de scholen sluit en kinderen voor een langere tijd thuishoudt. Wij hebben geleerd dat afstandsonderwijs geen reëel alternatief is voor écht onderwijs op school. De keuze van het kabinet om op basis van geen enkel overtuigend wetenschappelijk bewijs kinderen hun recht tot onderwijs te ontnemen, was simpelweg onverantwoordelijk. Daarom gaan wij nooit meer de scholen zomaar sluiten!


COLLEGEGELDBESLUIT: NEE!

Het Democratisch Front wil dat het collegegeldbesluit onmiddelijk wordt weggedaan! Dit besluit houdt in dat mensen die eerder al een HBO- of universitaire graad hebben behaald en daarna nog verder willen studeren, een collegegeld van E 7785,-- moeten betalen, tegenover mensen die nog geen enkele graad hebben behaald, die slechts E 1835,-- hoeven te betalen. Dit is duidelijk in strijd met het idee dat mensen hun leven lang door moeten blijven leren, en maakt het vrijwel onmogelijk voor mensen om zichzelf verder te ontwikkelen zodra zij de HBO of universiteit hebben afgemaakt. Wij vinden dat alle mensen, van welke leeftijd ook, altijd de kans gegeven moeten worden om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen door middel van onderwijs.


TERUG MET DE BASISBEURS!

Het besluit van het Kabinet & de Tweede Kamer om de basisbeurs af te schaffen en om studenten te dwingen om geld te lenen om hun studies te bekostigen is zowel onbegrijpelijk als onverdedigbaar, omdat dit  etekent dat de regering ervoor heeft gekozen om hoger onderwijs een voorrecht voor de rijken te maken, in plaats van dat onderwijs te bewaken als een basisrecht voor alle Nederlanders. In tegenstelling tot het kabinet Rutte geloven wij echter dat onderwijs een universeel recht is en dat hoger onderwijs bereikbaar en betaalbaar voor iedereen moet zijn. Daarom wil de DP de basisbeurs opnieuw invoeren. Ook willen wij ervoor zorgen dat schoolgeld voor masters en bachelors nooit méér dan vijfhonderd euro per jaar per opleiding zal kosten, zodat onderwijs betaalbaar blijft. Zoals in vele andere Europese landen al sinds jaren het geval is, zoals België, Croatië, Duitsland enzovoort ...


OVERGEWICHT/OBESITAS OP SCHOOL

Obesitas of overgewicht is een groeiend en serieus probleem; niet alleen in Nederland, maar de wereld rond. Volgens sommige bronnen blijkt de helft van de wereldbevolking in meer of mindere mate met overgewicht te kampen. Daarom wil het Democratisch Front maatregelen invoeren om overgewicht terug te dringen. Specifiek voor het onderwijs, wil de Democratisch Front de mogelijkheden tot georganiseerde schoolsport verder uitbreiden en pleiten wij ervoor dat middelbareschoolleerlingen buitenschoolse activiteiten (zoals sport) moeten doen om voor de middelbare school te kunnen slagen. Ook willen wij de verkoop van frisdranken en snoep op  lagere en middelbare scholen verbieden, aangezien het van een grote onverantwoordelijkheid door volwassenen getuigd om snoep- en frisdrankautomaten op scholen te installeren waar kleine kinderen er eenvoudig toegang tot hebben.


BURGERSCHAP OP SCHOOL

Het is belangrijk dat kinderen op school al leren dat zij deel uitmaken van een grotere gemeenschap om hen heen. Wij moeten hen ervan doordringen dat zij Nederlandse staatsburgers zijn die wettelijke rechten en plichten hebben en ook wat de consequenties hiervan zijn. Tegelijkertijd moeten wij hen ook een gevoel van respect en  gezonde trots geven, trots dat zij deel uitmaken van de Nederlandse gemeenschap, trots dat zij deel uitmaken van  de grotere schoolgemeenschap om hen. Dit kunnen wij op een aantal manieren bereiken, zoals:


# het bevorderen van de onderlinge competitie in schoolsport tussen verschillende lagere en middelbare scholen, zodat schoolsport écht competitief wordt;

# het invoeren van schooluniformen voor leerlingen op de lagere en middelbare school;

# het gemeenschappelijk beginnen van de dag, door bijvoorbeeld fysieke oefeningen te doen, of door samen het schoollied en/of volkslied te zingen; in plaats dat iedereen (inclusief de leraar) maar gewoon binnen komt sloffen;


Door sommige Nederlanders zal dit natuurlijk als nationalistisch of oudbollig worden beschouwd. Toch zijn dit effectieve, praktische manieren gebleken om een gevoel van gemeenschap, eenheid en onderling respect te creëren, wat een manier is om gemeenschapszin en verantwoordelijkheidsgevoel in leerlingen te bevorderen.


"WITTE" versus "ZWARTE" SCHOLEN

Wij zijn fel tegen de opdeling van scholen in "witte" en "zwarte" scholen. Dit is een voorbeeld van de gevorderde ghettoficatie van bepaalde buurten en steden die te vuur en te zwaard bestreden worden. Internationale ervaring heeft laten zien dat fanatisme het best gedijt in buurten waar er vrijwel geen diversiteit bestaat en waar mensen van één bepaalde groep op een kluitje wonen. Hetzelfde gebeurt met de scholen in zulke wijken en tegelijk (maar omgekeerd) ook met volledig "wittte" scholen, waar kinderen nooit in aanraking komen met mensen die er anders uitzien. Daarom is het belangrijk dat kinderen op school in een ethnisch diverse omgeving terecht komen, om  zo te leren dat mensen met een andere huidskleur of ethnische achtergrond ook gewoon Nederlanders zijn, en dezelfde mores, gedragsregels  en omgangsvormen volgen.


ONDERWIJSVERNIEUWING

De waarheid is dat het Nederlands middelbaar onderwijs hard aan verbetering toe is.


Om te beginnen is het Democratisch Front faliekant tegen schaalvergroting in het onderwijs. Deze trend is het directe resultaat van het beleid van de regering, waarbij het onderwijs minder steun krijgt en scholen zo gedwongen worden om te bezuinigen, onder andere door te fuseren. De DP wil een eindemaken aan gigantische fusiescholen en leerfabrieken! Daarom moeten de bestaande scholengemeenschappen die over verschillende locaties verspreid liggen, opgesplitst worden zodat elke locatie weer een aparte school wordt. In het onderwijs is kleinschaligheid iets wat aangemoedigd dient te worden, niet onmogelijk gemaakt!


Ook is het onderscheid tussen middelbare scholen van een "hoger" type, waar de leerling direct naar de universiteit door mag stromen (VWO, atheneum, gymnasium) en  middelbare scholen van een "lager" type, waar de leerling dit niet mag doen (HAVO, MAVO, VMBO) zowel contraproductief als oneerlijk. Praktisch gesproken zorgt deze tweedeling voor een groot verlies aan talent voor zowel de Nederlandse samenleving als de Nederlandse economie en wetenschap, door deze leerlingen op deze manier te ontmoedigen om verder hoger onderwijs te volgen. Het Democratisch Front gelooft dat ieder kind recht op onderwijs heeft dat ook theoretisch onderwijs omvat en dat kan dienen als een voorbereiding tot de universiteit. Ook geloven wij dat elk kind de vaardigheid bezit om te leren, en dat het VMBO in het bijzonder een verbanningsoord is geworden voor kinderen die misschien iets meer ondersteuning nodig hebben om hun talent tot leren te ontwikkelen.


Het enige deel van het Nederlandse onderwijssysteem dat op dit moment daadwerkelijk doet wat het moet doen, is het basisonderwijs, waar kinderen de basisvaardigheden leren die gedurende het leven zo belangrijk zijn, zoals lezen, schrijven en hoofdrekenen. Het middelbaar onderwijs, echter, vervult zijn functie in onvoldoende mate. Het middelbaar onderwijs heeft namelijk twee duidelijke doelstellingen:


# Doelstelling 1: Bereid de kinderen voor op het hoger onderwijs. Dit is een hoofdtaak waarin het middelbaar onderwijs faalt, aangezien leerlingen van scholen die als "lager" worden beschouwd dan het VWO (dus HAVO, MAVO en VMBO) niet rechtstreeks naar de universiteit door mogen stromen, maar eerst nog een jaar aan de hogeschool door moeten brengen om hun propedeuse te halen, om zo te laten zien dat ze weldegelijk aan de universteit mee kunnen komen. Dit is een jaar waar deze leerlingen vaak niets aan hebben, waar ze voor spek en bonen aan meedoen. Deze regeling houdt ook in dat de kwaliteit van HAVO, MAVO en VMBO volgens de overheid dus zó laag ligt dat de leerlingen van deze scholen niet rechtstreeks aan het echte hoger onderwijs deel mogen nemen. Wij moeten ervoor zorgen dat  de kwaliteit van het onderwijs op deze scholen ook voldoende is om ervoor te zorgen dat deze studenten ook de kans krijgen om aan de universiteit te studeren.


# Doelstelling 2: Bereid de kinderen op het echte leven na de school voor. Ook hierin faalt de middelbare school jammerlijk. Leerlingen die de middelbare school verlaten en niet verder studeren, hebben vaak weinig geleerd dat ze daadwerkelijk in de praktijk toe kunnen passen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, of om zich als zelfstandige ondernemer te vestigen, of om zich als mondige en geïnformeerde burgers te ontpoppen. Het huidige curriculum bestaat te veel uit droge stof die in de praktijk niet praktisch bruikbaar is. Zelfs vakken die zich ideaal lenen voor het bijspijkeren van praktische vaardigheden, zoals de vakken Economie of Staatskunde, richten zich te veel op niet direct toepasbare theorie; daarbij wordt vergeten dat leerlingen ook baat hebben bij praktische informatie, zoals bijvoorbeeld wat je moet doen om een eigen bedrijfje op te starten, of de grondrechten die je als Nederlands en Europees burger bezit en welke opties je hebt om jouw rechten te beschermen.


Daarom willen wij het Nederlandse onderwijssysteem op een aantal belangrijke punten herzien. Als volgt:


# Geen gigantische fusiescholen meer: De bestaande scholengemeenschappen die over verschillende locaties verspreid liggen, moeten opgesplitst worden zodat elke locatie een aparte school wordt. In het onderwijs is kleinschaligheid iets wat aangemoedigd moet worden.


# Afschaffing van het onderscheid tussen VMBO, MAVO, HAVO en VWO. De DP stelt voor om al deze niveaus tot één enkele schoolsoort samen te voegen: Middelbaar Onderwijs. Dit betekent ook dat de cito-toets wordt afgeschaft en dat alle leerlingen van het middelbaar onderwijs rechtstreeks toegang tot de universiteit krijgen; zodoende zullen universiteiten ook selecties aan de poort mogen doen gebasseerd op behaalde resultaten en/of door toelatingsexamens af te nemen, zodat de student met de hoogste scores de beste kans maakt om direct toegelaten te worden. Dit maakt het onderwijs eerlijker, democratischer en competitiever dan het nu is, aangezien leerlingen in het huidige systeem praktisch worden benadeeld op basis van het onderwijstype waaruit de student afkomstig is. De splitsing tussen hogescholen en universiteiten aan de ene kant en het onderscheid tussen verschillende vormen van middelbaar onderwijs aan de andere kant zorgt ervoor dat alleen studenten met wetenschappelijk voortgezet onderwijs rechtstreeks naar de universiteit door mogen stromen. Dit gaat ervan uit dat kinderen die een “lager” soort middelbaar onderwijs hebben gevolgd dus ook minder goed in staat zijn om te leren en te redeneren ... Dit is nadelig voor de Nederlandse economie en Nederlandse wetenschap, omdat dit een kunstmatig opgeworpen hindernis is voor potentiële universitaire studenten die het talent of de kennis wel bezitten, maar bijvoorbeeld de verkeerde vorm van voortgezet onderwijs hebben gevolgd, of die "laatbloeiers" zijn. Op deze manier loopt Nederland een hoop getalenteerde werknemers, ondernemers en wetenschappers mis. Het praktisch resultaat hiervan is dat niet iedereen in Nederland vrij van het hoger onderwijs gebruik mag maken, ook al is het hoger onderwijs in principe een dienstverlenende sector die voor iedereen open en bereikbaar hoort te zijn.


# Verder stellen wij ook voor het invoeren van schooluniformen voor leeringen in het Nederlandse basis- en middelbaar onderwijs voor. Hoewel wij inzien dat dit een radicaal voorstel is dat voor veel mensen als onnodig of paternalistisch zal worden bestempeld, zien wij echter ook in dat er aan het dragen van schooluniformen een aantal positieve psychologische aspecten kleven, zoals het bevorderen van de individuele discipline en respect en het besef dat men een integraal deel uitmaakt van een grotere gemeenschap.


# Verder wil het Democratisch Front de mogelijkheden tot schoolsport en onderlinge competitie flink uitbreiden. Daarom willen wij dat er een Nationale Middelbareschoolcompetitie wordt opgericht waarbij de leerlingen van de verschillende middelbare scholen tegen elkaar kunnen wedijveren om een nationale beker.


# Ten laatste pleiten wij ervoor dat buitenschoolse activiteiten mee gaan tellen voor het succesvol behalen van het eindexamen van de middelbare school. In de praktijk houdt dat in dat de leerling dus ook dagelijkse buitenschoolse activiteiten zal moeten ondernemen om voor de middelbare school te slagen, zoals muziek, sport, of iets anders opbouwends, ipv. de hele naschoolse tijd voor de televisie of achter de computer te zitten.


© 2022 - 2023 | DEMOCRATISCHE PARTIJ | INFO@DEMOC.NL

DP

DEMOCRATISCH FRONT |

DEMOC.NL