redelijke immigratie

Een rationeel en humaan

immigratie- en vluchtelingenbeleid

  Immigratie, inburgering en vluchtelingenopvang zijn aan elkaar verwante onderwerpen die van enorm  belang voor ons land zijn! Dit moet dan ook met een goed plan en met een duidelijke visie op de toekomst  worden aangepakt en uitgedacht, in plaats van het huidige verwarde,  ondoelmatige  en respectloze beleid. De bureaucratische manier waarop  immigratie en vluchtelingenopvang in ons land worden  geregeld is op zijn zachts gezegd echt bizar en contraproductief te noemen. Om deze warboel voor iedereen  op te klaren, pleiten wij ervoor om  een  aantal radicale maatregelen in te voeren, zoals een eenvoudig "Australisch" puntensysteem , waarbij alle partijen op elk moment weten wat er aan de hand is, wat de eisen aan de nieuwkomer zijn,wat iedereens rechten en plichten zijn, en wat er verder gaat gebeuren - kortom, een logisch, doelgericht en humaan systeem, maar ook geen vluchtelingenopvang meer in kleine dorpjes op het platteland waar de lokale bevolking zich overwelmt voelt, en meer. Hier zijn allemaal betere oplossingen voor te vinden.


Om te beginnen gaan wij ervan uit dat vluchtelingen en nieuwkomers ook gewoon mensen zijn - met alle positieve en negatieve bagage die daarbij komt kijken. Op dit moment worden nieuwkomers door de overheid in de kou gezet wat betreft inburgering en integratie. Wij vinden dit een ongelofelijk slecht idee, aangezien dit leidt tot mensen die veel minder binding met de Nederlandse samenleving hebben dan gewenst is. De RP staat echter voor een progressief inburgeringsbeleid waar nieuwkomers actief worden begeleid om ervoor te zorgen dat zij goed in onze samenleving passen. Om dit voor elkaar te krijgen, willen wij   inburgering beter beschikbaar en betaalbaar  maken voor alle nieuwkomers, en willen wij ook  doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat iedereen in ons land  zich  in de eerste plaats Nederlander voelt - en daar hoort dus ook een einde aan het officiele onderscheid tussen allochtonen en autochtonen bij. Ook willen wij    ons menselijk gezicht laten zien door juist wel vluchtelingen op te nemen (ook omdat de terroristen  toch allemaal al een Europees paspoort hebben) - hoewel wij de nieuwelingen niet meer aan hun lot over zullen laten en in de wind  zullen laten wapperen zoals nu de praktijk is, maar in plaats daarvan zullen wij evoor zorgen dat het geen optie meer is om niet volgens de Nederlandse maatstaven te leven.


Tegelijk willen wij de mensen die al in Nederland wonen natuurlijk niet over het hoofd zien - hoewel ook dat regelmatig gebeurt in het moderne Nederland. Het kan niet zo zijn dat vluchtelingen en immigranten een voorrangspositie krijgen ten nadele van mensen die al hun hele leven in Nederland hebben gewoond. Het is gewoon niet eerlijk  dat een vluchteling bijvoorbeeld met voorrang een appartement krijgt toegewezen, terwijl de rest van de bevolking gewoon  op de wachtlijst van de woningcorporatie moet blijven staan. Immigratie- en vluchtelingenbeleid moet zowel voor de  nieuweling als de inwoners van ons land eerlijk zijn.


Immigatie is en blijft echter belangrijk voor ons land, omat dit ons een kans geeft om het hoofd te bieden op het feit dat onze bevolking nog altijd gestaag aan het vergrijzen is, wat betekent  dat de overheid meer geld aan zorg en pensioenen moet  uitgeven, terwijl er minder geschoolde werknemers zijn die meer belasting moeten  betalen om het hele systeem betaalbaar te houden.  Om dit effectief het hoofd te kunnen  bieden, willen wij  het voor  geschoolde en gemotiveerde buitenlanders relatief eenvoudiger  maken  om zich voor kortere of langere termijn in Nederland te vestigen. De waarheid is ook dat ons land  dringend vers bloed nodig heeft om sterk, gezond en competitief in de wereld te blijven. Daarom moeten goedgeschoolde en -gemotiveerde immigranten aangetrokken worden, in plaats van afgeweerd. Als wij willen dat Nederland een leidende rol in de wereld  speelt, dan kan ons land nu eenmaal niet voor  alle buitenlanders op slot. Om dit mogelijk te maken is een immigratiewetgeving nodig die  logischer, eenvoudiger en vooral ook transparanter is, en die op de economische en wetenschappelijke noden van Nederland gebasseerd is, en tegelijkertijd de veiligheidsbehoeften van ons land niet over het hoofd ziet, maar die de nieuwkomer ook in zijn recht laat en als een mens behandelt, in plaats van als een nummer en een probleem dat opgelost moet worden. Dit houdt zeker niet in dat de grens voor iedere potentiële immigrant automatisch open moet gaan, maar wel dat iedereen op elk moment moeten weten waar zij aan toe zijn. Uiteindelijk gelooft de RP dat buitenlanders méér doen dan enkel problemen opleveren, maar verder ook iets waardevols aan ons land bij kunnen dragen, zolang dit maar binnen de voorwaarden van onze samenleving gebeurt.