immigratie, asielzoekers & vluchtelingen

WAARSCHUWING: WIJ ZIJN DEZE PAGINA OP DIT MOMENT AAN HET BIJWERKEN EN VERBETEREN.

VERGEET AUB NIET OM DEZE PAGINA LATER TE BEZOEKEN OM ONS BIJGEWERKTE STANDPUNT TE LEZEN.


IMMIGRATIE

SAMENVATTING:

Asielzoekers & nieuwkomers zijn ook gewoon mensen | Kritisch, maar niet tégen immigratie! | Maar immigratie met verstand! | Geen Nederlandse nationaliteit als handeltje meer! | Rationeel & humaan vluchtelingenbeleid | Immigratie op basis van een transparant puntensysteem | Geen AZC's in plattelandsdorpjes meer, maar menswaardig opvang! | Betere begeleiding & effectievere (en bereikbare) inburgering | Opvang moet voor iedereen werken: Zowel asielzoekers als Nederland | Daarom einde aan voorrang statushouders bij woningcorporaties.EFFECTIEF, HUMAAN EN GLASHELDER IMMIGRATIE- EN ASIELBELEID!

Mensen die hulp nodig hebben, hebben hulp nodig. Daarom zijn wij als centrumpartij níét tegen immigratie en het opnemen van asielzoekers. Dat is één van de kenmerken van de DP die ons apart stelt van de rechtse partijen van Nederland. Immigratie is immers belangrijk voor Nederland, mits met verstand uitgevoerd. Daar schort het echter aan: De Nederlandse immigratie-politiek raakt immers kant noch wal, maar lijkt te bestaan uit het ophokken van vluchtelingen in overbevolkte kampen in plattelandsdorpjes zoals Ter Apel, het wegpesten van potentiële nieuwe Nederlanders die wél die hun bijdrage willen doen (tenzij ze met genoeg geld over de brug komen om een visum, MVV en vervolgens zelf het Nederlanderschap te kopen), het voortrekken van sommige vluchtelingen over anderen en openlijke discriminatie bij de overheid zelf... Het kabinet heeft van immigratie een bedrijfje gemaakt. Dat moet onmiddellijk veranderen!


Wij willen de commercialisering van immigratie een halt toeroepen. In plaats daarvan willen wij immigatie glashelder maken, onze humanitaire zijde richting vluchtelingen laten zien én tegerlijkertijd ook van de nieuwkomers verwachten dat zij een wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving zullen doen. Op deze manier verbinden wij onze menselijkheid met het bredere belang van de Nederlandse samenleving, waar wij uiteindelijk allemaal beter van worden!


In het verlengde daarvan vinden wij ook dat AZC's humane leefomstandigheden moeten bieden, maar zijn wij ook faliekant tegen het plaatsen van AZC's in dorpjes op het platteland zoals Ter Apel en Tubbergen. Als er asielzoekers zijn, moeten die in de grote stad opgevangen worden, waar de fysieke en mentale capaciteit bestaat om met vreemdelingen om te gaan, niet pal in landelijk gebied.


MEDEMENSELIJKE OPVANG VAN ASIELZOEKERS

Zelfs wanneer asielzoekers uiteindelijk weer terug naar huis moeten, vinden wij dat het de humanitaire taak van de Nederlandse overheid is om een minimaal menselijke standaard voor de opvang van asielzoekers te regelen. Op dit moment zijn de condities in AZC's vaak schrijnend en mensonterend (herinner de bajesboten!). Nederland moet echter in staat zijn om vluchtelingen op een redelijke, niet-mensonterende manier op te vangen. Dat betekent geen luxe en geen carte blanche, maar wel een basisrespect voor elkaars menselijkheid. Het kabinet heeft echter laten zien dat we hier totaal geen interesse in hebben. Dit moet veranderen!


EEN RATIONEEL EN HUMAAN IMMIGRATIE- EN VLUCHTELINGENBELEID

Immigratie, inburgering en vluchtelingenopvang zijn aan elkaar verwante onderwerpen die van enorm  belang voor ons land zijn! Dit moet dan ook met een goed plan en met een duidelijke visie op de toekomst worden aangepakt en uitgedacht, in plaats van het huidige verwarde,  ondoelmatige  en respectloze beleid. De bureaucratische manier waarop  immigratie en vluchtelingenopvang in ons land worden geregeld is op zijn zachts gezegd echt bizar en contraproductief! Om deze warboel voor iedereen op te lossen, pleiten wij ervoor om een eenvoudig "Australisch" puntensysteem in te voeren, waarbij alle partijen op elk moment weten wat er aan de hand is, wat de eisen aan de nieuwkomer zijn, wat ieders rechten en plichten zijn, en wat er verder gaat gebeuren - kortom, een logisch, doelgericht en humaan systeem.


Tegelijkertijd willen wij ook een einde brengen aan de vluchtelingenopvang en asielzoekerscentra in kleine dorpjes op het platteland waar de lokale bevolking zich al snel overspoelt voelt. Hier zijn allemaal betere oplossingen voor te vinden!


Om te beginnen gaan wij ervan uit dat vluchtelingen en nieuwkomers ook gewoon mensen zijn - met alle positieve en negatieve bagage die daarbij komt kijken. Op dit moment worden nieuwkomers door de overheid in de kou gezet wat betreft inburgering en integratie. Wij vinden dit een ongelofelijk slecht idee, aangezien dit leidt tot mensen die veel minder binding met de Nederlandse samenleving hebben dan gewenst is. De DP staat echter voor een intelligent inburgeringsbeleid waar nieuwkomers actief worden begeleid om ervoor te zorgen dat zij goed in onze samenleving passen. Om dit voor elkaar te krijgen, willen wij inburgering beter beschikbaar en betaalbaar maken voor alle nieuwkomers, en willen wij dus ook doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat iedereen in ons land zich in de eerste plaats Nederlander voelt (en daar hoort dus ook een einde aan het officiele onderscheid tussen allochtonen en autochtonen bij). Ook willen wij ons menselijk gezicht laten zien door juist wel vluchtelingen op te nemen. Wij zullen nieuwkomers niet meer aan hun lot overlaten zoals nu de praktijk is, maar in plaats daarvan zullen wij ervoor zorgen dat het geen optie meer is om niet volgens de Nederlandse maatstaven te leven.


Tegelijk willen wij de mensen die al in Nederland wonen natuurlijk niet over het hoofd zien - hoewel ook dat regelmatig gebeurt in het moderne Nederland. Het kan niet zo zijn dat vluchtelingen en immigranten een voorrangspositie krijgen ten nadele van mensen die al hun hele leven in Nederland hebben gewoond. Het is gewoon niet eerlijk  dat een statushouder met voorrang een appartement krijgt toegewezen, terwijl de rest van de bevolking gewoon op de wachtlijst van de woningcorporatie moet blijven staan. Immigratie- en vluchtelingenbeleid moet zowél voor de nieuwkomer áls de inwoners van Nederland eerlijk zijn.


Om dit mogelijk te maken is een immigratiewetgeving nodig die logischer, eenvoudiger en vooral ook transparanter is, en die op ook rekening houdt met de economische noden van Nederland (en tegelijkertijd ook de veiligheidsbehoeften van ons land niet over het hoofd ziet), maar die de nieuwkomer ook in zijn recht laat en als een mens behandelt - in plaats van als een nummer en een probleem dat opgelost moet worden. Dit houdt zeker niet in dat de grens voor iedere potentiële immigrant automatisch open moet staan, maar wel dat er op elk moment duidelijkheid moet zijn waar men aan toe is. Uiteindelijk gelooft de DP dat buitenlanders méér doen dan enkel problemen opleveren, maar verder ook iets waardevols aan ons land bij kunnen (en moeten) dragen, zolang dit maar binnen de voorwaarden van onze samenleving en onze democratische rechtsstaat gebeurt.


GEEN AZC'S IN DORPJES, MAAR IN STEDEN

In Nederland worden de asielzoekercentra (AZC's) in dorpjes met minder dan 10.000 inwoners neergezet, zoals Ter Apel & Tubbergen. Dit is ronduit kortzichtig beleid! Waarom immers niet in een grote stad zoals Den Haag of A'dam, die het mentaal en fysiek vermogen bezitten om met vreemdelingen om te gaan? In een dorpje op het platteland van 9000 inwoners vallen asielzoekers immers onmiddellijk op, terwijl in de grote stad 100 asielzoekers een druppel in de oceaan zijn.

AZC's horen NIET in boerendorpjes thuis. Dit is ronduit slecht beleid.


NIEUWE NATIONALITEITSWET

Het is het huidige beleid van de Nederlandse overheid om mensen zo snel mogelijk hun rechtmatige Nederlandse nationaliteit te ontnemen. Wij willen deze praktijk stoppen. Wij vinden immers juist het tegenovergestelde: Dat Nederlandse burgers in principe niet de Nederlandse nationaliteit kwijt zouden moeten kunnen raken, tenzij op uitrukkelijk en gemotiveerd verzoek. Wij vinden dat je bijvoorbeeld niet je Nederlandse nationaliteit per ongeluk kwijt kan raken omdat je in het buitenland woont en je vergeten bent om je paspoort te verlengen, maar dat je als je in Nederland geboren bent, je in principe ook je hele leven Nederlander blijft.


Ook heeft de Nederlandse wetgever het zo moeilijk als mogelijk gemaakt om twee nationaliteiten te bezitten. Volgens de regering moet het bezit van meer dan enkel en alleen de Nederlandse nationaliteit in principe onmogelijk zijn, zelfs in Europa. Het idee dat mensen aan slechts één land, cultuur en taal loyaal mogen zijn negeert echter de alledaagse menselijke realiteit. Daarom wil de DP het mogelijk maken voor Nederlanders om een tweede Europese nationaliteit te verwerven (volgens de in dat land geldende regels) zonder automatisch de Nederlandse nationaliteit te verliezen, zoals nu.


Waarom zouden we moeite moeten hebben met, bijvoorbeeld, een Nederlander die na 10 jaar in Italië te hebben gewoond ook Italiaans staatsburger wil worden, maar zijn Nederlanderschap toch ook niet op wil geven?

© 2022 - 2023 | DEMOCRATISCH FRONT | INFO@DEMOC.NL

DAP

DEMOCRATISCH FRONT |

DEMOC.NL