immigratie, asielzoerkers & vluchtelingen

IMMIGRATIE

SAMENVATTING:

Kritisch, maar niet automatisch tégen immigratie! | Maar immigratie met verstand! | Geen Nederlandse nationaliteit als handeltje meer! | Rationeel & humaan vluchtelingenbeleid | Immigratie op basis van een transparant "Australisch" puntensysteem | Geen AZC's in plattelandsdorpjes meer, maar menswaardig opvang! | Asielzoekers & nieuwkomers zijn ook gewoon mensen | Betere begeleiding & effectievere (en bereikbare) inburgering | Opvang moet voor iedereen werken: Zowel asielzoekers als Nederland | Daarom einde aan voorrang statushouders bij woningcorporaties.


EFFECTIEF, HUMAAN EN GLASHELDER IMMIGRATIE- EN ASIELBELEID!

Mensen die hulp nodig hebben, hebben hulp nodig. Daarom zijn wij als zogenaamd "rechtse" partij níét tegen immigratie. Dat is één van de kenmerken van de NRP die ons apart stelt van de andere rechtse partijen van Nederland. Immigratie is immers belangrijk voor Nederland, mits met verstand uitgevoerd. Daar schort het echter aan: De Nederlandse immigratie-politiek raakt immers kant noch wal, maar lijkt te bestaan uit het wegpesten van potentiële nieuwe Nederlanders, tenzij ze genoeg geld hebben om een visum, de MVV en vervolgens zelf het Nederlanderschap te kopen. Het kabinet heeft van immigratie een handeltje gemaakt. Dat moet onmiddellijk veranderen!


Een rationeel en humaan immigratie- en vluchtelingenbeleid

Immigratie, inburgering en vluchtelingenopvang zijn aan elkaar verwante onderwerpen die van enorm  belang voor ons land zijn! Dit moet dan ook met een goed plan en met een duidelijke visie op de toekomst worden aangepakt en uitgedacht, in plaats van het huidige verwarde,  ondoelmatige  en respectloze beleid. De bureaucratische manier waarop  immigratie en vluchtelingenopvang in ons land worden geregeld is op zijn zachts gezegd echt bizar en contraproductief! Om deze warboel voor iedereen op te lossen, pleiten wij ervoor om een eenvoudig "Australisch" puntensysteem in te voeren, waarbij alle partijen op elk moment weten wat er aan de hand is, wat de eisen aan de nieuwkomer zijn, wat ieders rechten en plichten zijn, en wat er verder gaat gebeuren - kortom, een logisch, doelgericht en humaan systeem.


Tegelijkertijd willen wij ook een einde brengen aan de vluchtelingenopvang en asielzoekerscentra in kleine dorpjes op het platteland waar de lokale bevolking zich al snel overspoelt voelt. Hier zijn allemaal betere oplossingen voor te vinden!


Om te beginnen gaan wij ervan uit dat vluchtelingen en nieuwkomers ook gewoon mensen zijn - met alle positieve en negatieve bagage die daarbij komt kijken. Op dit moment worden nieuwkomers door de overheid in de kou gezet wat betreft inburgering en integratie. Wij vinden dit een ongelofelijk slecht idee, aangezien dit leidt tot mensen die veel minder binding met de Nederlandse samenleving hebben dan gewenst is. De NRP staat echter voor een intelligent inburgeringsbeleid waar nieuwkomers actief worden begeleid om ervoor te zorgen dat zij goed in onze samenleving passen. Om dit voor elkaar te krijgen, willen wij inburgering beter beschikbaar en betaalbaar maken voor alle nieuwkomers, en willen wij dus ook doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat iedereen in ons land zich in de eerste plaats Nederlander voelt (en daar hoort dus ook een einde aan het officiele onderscheid tussen allochtonen en autochtonen bij). Ook willen wij ons menselijk gezicht laten zien door juist wel vluchtelingen op te nemen (ook omdat de terroristen  toch allemaal al een Europees paspoort hebben). Wij zullen nieuwkomers niet meer aan hun lot overlaten zoals nu de praktijk is, maar in plaats daarvan zullen wij evoor zorgen dat het geen optie meer is om niet volgens de Nederlandse maatstaven te leven.


Tegelijk willen wij de mensen die al in Nederland wonen natuurlijk niet over het hoofd zien - hoewel ook dat regelmatig gebeurt in het moderne Nederland. Het kan niet zo zijn dat vluchtelingen en immigranten een voorrangspositie krijgen ten nadele van mensen die al hun hele leven in Nederland hebben gewoond. Het is gewoon niet eerlijk  dat een statushouder met voorrang een appartement krijgt toegewezen, terwijl de rest van de bevolking gewoon op de wachtlijst van de woningcorporatie moet blijven staan. Immigratie- en vluchtelingenbeleid moet zowél voor de nieuwkomer áls de inwoners van Nederland eerlijk zijn.


Om dit mogelijk te maken is een immigratiewetgeving nodig die logischer, eenvoudiger en vooral ook transparanter is, en die op ook rekening houdt met de economische noden van Nederland (en tegelijkertijd ook de veiligheidsbehoeften van ons land niet over het hoofd ziet), maar die de nieuwkomer ook in zijn recht laat en als een mens behandelt - in plaats van als een nummer en een probleem dat opgelost moet worden. Dit houdt zeker niet in dat de grens voor iedere potentiële immigrant automatisch open staat, maar wel dat er op elk moment duidelijkheid moet zijn waar men aan toe is. Uiteindelijk gelooft de NRP dat buitenlanders méér doen dan enkel problemen opleveren, maar verder ook iets waardevols aan ons land bij kunnen dragen, zolang dit maar binnen de voorwaarden van onze samenleving en onze democratische rechtsstaat gebeurt.

DE NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | NRP

LAAT  NEDERLAND KIEZEN! 

een redelijk alternatief!

© 2020/2021 | De NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | INFO@DEMOC.NL