democratie

DEMOCRATIE

SAMENVATTING:

Directe democratie | Gekozen burgemeesters | Gekozen staatshoofd | Nieuwe Republiek | Termijnbeperking Eerste Minister (niet meer dan 2 keer) | Bindende referenda | Weg met de majesteitsschennis (lessé majesté)-wet | Waterschappen onder de provincies | Weg met de Comissaris der Koning(in) | Parlementair onderzoek | Strafrechtelijke vervolging voor valse voorlichting 2e Kamer | Nieuwe kieswet | Hoge Raad as Grondwettelijk Hof | Grondwetsuitbreiding | Gemeentelijke Herindelingen -> Liever niet.


Wij omschrijven ons land vaak met trots als een democratische rechtsstaat. Als Nederlanders hechten wij bijzonder sterk aan typisch Nederlandse waarden zoals inspraak, medezeggenschap en het recht op vrije meningsuiting. Toch is Nederland nog lang niet zo'n democratisch land als het eigenlijk moet en kan zijn. Daarom wil de NDP ons staatsbestel  democratischer en transparanter maken en elke burger directe medezeggenschap in het politieke proces en de beleidsvorming van ons land geven. Om dit voor elkaar te krijgen, willen wij voor het volgende:


Directe democratie:

Wij geloven dat wij kiezers zelf moeten kunnen kiezen.

Daarom gaan wij directe democratie invoeren, inclusief bindende referenda en een direct door het volk gekozen staatshoofd. Zo maken wij samen Nederland weer democratisch! Wij geloven ook dat democratie het best werkt als het eerlijk is en dichtbij de kiezer staat, daarom willen wij lokale democratie zo veel mogelijk aanmoedigen; en dat betekent ook dat wij een Europese Unie verwerpen waarin er voor en over Nederland beslissingen worden genomen door de ongekozen leden van een ongekozen Commissie in Brussel. Beslissingen moeten zoveel mogelijk genomen worden door de mensen die er direct mee te maken hebben, niet door een schimmige politieke elite in het buitenland. Om politieke elitevorming tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat het premierschap niet meer het privédomein van één man kan worden (zoals Mark Rutte), willen wij ook onmiddellijk een regel invoeren die het premierschap tot slechts twee (dat is 2) termijnen beperkt.


Democratische staatshervorming

Alle huidige ambten en functies die niet rechtstreeks door de kiezer  worden gekozen, moeten door hun democratische evenknie worden vervangen. Zo zullen burgemeesters  rechtstreeks door de bewoners van de gemeente gekozen worden, en  wordt de minister-president  rechtstreeks door het Nederlandse volk gekozen, in plaats van het resultaat te zijn van  politieke koehandel en achterkamertjespolitiek.


Termijnbeperking Eerste Minister

Om politieke elitevorming tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat het premierschap niet meer het privédomein van één man kan worden (zoals Mark Rutte), willen wij ook onmiddellijk een regel invoeren die het premierschap tot slechts twee (dat is 2) termijnen beperkt. Kortom: Zodra iemand 2 keer het ambt van Eerste Minister heeft bekleed, is hij/zij hier voor de rest van zijn/haar leven van uitgesloten.


Republiek

Er is een goede reden waarom wij de Nederlandse Democratische Partij heten.

Zoals elke Nederlander weet, vindt ons land zijn oorsprong in de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. Onder andere daarom, maar voornamelijk toch om ons land weer een stukje democratie en integriteit terug te geven, geloven wij dat de natuurlijke  staatsvorm van ons land in principe een democratische republiek is met een gekozen staatshoofd. Daar streven wij naar. Daarom willen wij ons land hervormen van erfmonarchie tot een  parlementaire republiek - met een gekozen staatshoofd! In plaats van dat wij de onderdanen van een op  middeleeuwse leest geschoeid koninkrijk blijven, waar de koning en zijn familie rechtstreeks door de schatkist (en op grote voet) worden onderhouden en die als ongekozen politieke factor nog altijd een onevenredig grote invloed op het politieke proces heeft., zonder daarvoor aan de volksvertegenwoordiging ook maar enige verantwoordelijkheid af te hoeven geven.


Laten wij eerlijk zijn: Niet alleen was Nederland al de eerste moderne republiek in Europa (waardoor wij dus al een superlange democratische traditie hebben), maar een koninkrijk is ook gewoon te duur, ondoorzichtig, corrupt en gewoon niet eerlijk! Van de steekpenningen van prins Bernhard tot de privévakantie-eilanden in Mozambiek en Griekenland van Willem-Alexander, en laten wij ook niet de heimelijke maar diepgaande ondemocratische invloed van de koning op de Nederlandse politiek vergeten (of "het geheim van Huis ten Bosch" - maar waarom precies moet de monarch de kabinetsformateurs aanwijzen? En waarom wordt de koning eigenlijk wekelijks "op de hoogte gehouden" door de Eerste Minister?) de Nederlandse koninklijke familie heeft nooit moeite mee gehad om van hun ondemocratische positie te profiteren. Omdat het Koninkrijk der Nederlanden fundamenteel oneerlijk, elitair en ondemocratisch is. Daarom gaan wij Nederland transformeren tot een echte democratische, parlementaire republiek met een gekozen staatsthoofd!

Wij willen teruggaan naar de basis van ons land. En onze basis is altijd al democratisch geweest!


Majesteitsschenniswet

De majesteitsschenniswet is een  relikwie uit  1881 dat niet meer in de  21e eeuw thuishoort.  Het idee dat  het beledigen van (of zelfs kritiek uiten op)  de koning een misdrijf is dat je vijf jaar van je leven kan kosten, hoort niet in  een volwassen democratie thuis waar mensen de vrijheid moeten hebben om hun ongenoegen te uiten, vooral niet over een figuur die nog altijd een belangrijke rol in het Nederlandse politieke systeem speelt. Desondanks wordt deze wet nog steeds toegepast in een poging om kritiek op de koning te onderdrukken:  Op dit moment worden er gemiddeld  3 personen per jaar vervolgd wegens majesteitsschennis, met als triest dieptepunt 2012 - in dit jaar werd immers een mentaal gehandicapte man veroordeeld tot 80 uur werkstraf en 90 dagen cel wegens het beledigen van de koningin. Maar hij is niet alleen, want in 2007 werd een dakloze man verdoordeeld tot  een boete  van 400 euro  (aan een dakloze!) en  7 dagen cel.  Niemand lijkt vrij te zijn van mogelijke vervolging, zelfs niet de zwakste leden van onze samenleving!


Wij geloven echter dat iedereen gelijk voor de wet moet zijn, en dus ook dat kritiek op de monarch toegestaan moet zijn, wat in deze tijd niet geheel mogelijk is, aangezien de majesteitsschenniswet werkt om onze vrijheid  van meningsuiting effectief te beknotten. Het is trouwens een fabel dat de koning  zijn democratische rechten en plichten heeft opgegeven, en daarvoor in de plaats beschermd wordt door de majesteitsschenniswet - in de praktijk bezit de koning zowel het actief als het passief kiesrecht, net zoals elke andere Nederlander.


Hoewel er ondertussen al enkele pogingen zijn gedaan om deze wet uit de wetboeken te schrappen, is dit tot nu toe nog niet gelukt. Wij willen dit wél voor elkaar krijgen.


Bindend referendum

De invoering van het raadgevend referendum is een grote stap in de goede richting. Maar wij vinden dat het nog beter kan. Daarom willen wij naast het raadgevend referendum ook het bindend referendum invoeren. De uitkomst van een raadgevend referendum kan immers nu nog door de regering en de 2e Kamer terzijde geschoven kan worden als deze hen niet goed uitkomt. De NDP vindt echter dat het Nederlandse volk rechtstreeks geconsulteerd moet kunnen worden over belangrijke landelijke vraagstukken. Wij geloven immers heilig in de rechtstreekse democratie.  Daarom willen wij de mogelijkheid tot een rechtstreeks bindend referendum invoeren,  naar Zwitsers model. Wij stellen voor dat iedere Nederlandse burger die een aantal handtekeningen weet te verzamelen die gelijk staat aan 10% van de totale bevolking een referendum uit kan schrijven waarvan de uitkomst bindend voor de Tweede Kamer zal zijn (zolang het voorstel natuurlijk niet tegen de grondwet ingaat). Op deze manier krijgt elke  kiezer de kans om  rechtstreeks het politieke proces te beïnvloeden.


Waterschappen

Verder  willen wij  ook dat de waterschappen als openbaar orgaan met eigen verkiezingen afgeschaft worden. Daarentegen moeten de waterschappen bij de provincies worden ondergebracht, wat de logische plaats is voor een organisatie die zich puur met het beheer van infrastructuur bezighoudt.


Commissaris der Koning(in)

Ook moet  het volstrekt nutteloze ambt van Commissaris der Koning(in) af worden geschaft, aangezien dit niets meer is dan een erebaantje voor aan wal geraakte oudpolitici.

   

Parlementair onderzoek

Verder pleiten wij er ook voor dat vijftig kamerleden samen een parlementair onderzoek af kunnen dwingen. Op deze manier kan het gedrag van de regering beter door de volksvertegenwoordiging direct worden gecontroleerd.


Strafrechtelijke  vervolging voor vals voorlichten van de volksvertegenwoordiging

Ook moeten bestuurders die onze volksvertegenwoordiging valse informatie geven (zoals de dhr. Rutte heeft gedaan) of die willens en wetens belangrijke informatie achterhouden hier strafrechtelijk voor worden vervolgd. Zodoende moet het met opzet vals voorlichten van de volksvertegenwoordiging strafbaar worden gesteld.


Salarisverhoging Tweede Kamerleden?

Vreemd maar waar, maar in de huidige situatie is het aan de leden van de Tweede Kamer om hun eigen jaarlijkse salarisverhoging zelf te bepalen. Dit maakt hen de enige werknemers in Nederland die zelf over hun eigen salarisverhoging mogen beslissen. Om aan deze bizarre situatie een einde te brengen, pleiten wij voor het opzetten van een rijkssecretariaat dat de salarissen en onkostenvergoedingen van alle parlementariërs en topambtenaren jaarlijks bepaalt, waardoor het vanaf nu niet meer aan de leden van de Tweede Kamer zelf zal zijn om over de hoogte van hun eigen inkomen te beslissen.


Kieswet

De NDP gelooft dat het belangrijk is dat iedere burger rechtstreekse politieke medezeggenschap moet kunnen krijgen. Daarom willen wij het makkelijker maken voor mensen om hun eigen politieke initiatief te ontplooien, en om bijvoorbeeld een eigen politieke  partij in Nederland op te richten. Om dit te bereiken, willen wij  van Nederland één nationale kieskring maken, in plaats van de  huidige 20 kieskringen. Ook willen wij de verplichte waarborg voor de inschrijving van een eigen partij verlagen van E 11.250,-- naar E 1000,--.  De huidige kieswet is een flinke barriere die in de weg staat van de politieke ontplooiing van Nederlandse burgers (zeker die Nederlanders met een lager inkomen dan het gemiddelde 2e Kamerlid) en die specifiek is ontworpen om de politieke elite tegen de dreiging van een nieuwe concurrent te beschermen - daarom moet de kieswet  herschreven worden!


Grondwettelijk Gerechtshof

De NDP pleit ervoor om de Hoge Raad uit te bouwen tot een volwaardig Grondwettelijk Gerechtshof waarvan alle inwoners van Nederland direct gebruik kunnen maken als zij van mening zijn dat zij in hun grondwettelijke rechten zijn aangetast, net zoals in vele andere landen al bestaat, zoals Duitsland, België, de VS, Zuid-Afrika, enzovoort. Alleen in ons land nog niet.


Grondwetsuitbreiding

Wij vinden dat de Nederlandse grondwet grootschalig moet worden uitgebreid. Zo moet dit vernieuwde document een duidelijke omschrijving bevatten van alle grondrechten die een  Nederlandse burger bezit. Dit staat in sterk contrast met de huidige grondwet, waarvan de meeste artikelen enkel of grotendeels naar de reguliere wetgeving terugverwijzen, zonder verdere details te geven, wat het een loos document maakt. Ook zullen de rechten en plichten van zowel de burgers als de overheid direct aan de grondwet getoetst moeten kunnen worden, in plaats van de huidige situatie, waarin de grondwet in een rechtbank praktisch onbruikbaar is, wat het een dode letter maakt. Om dit mogelijk te maken, moet er ook een Grondwettelijk Gerechtshof worden opgericht.


Gemeentelijke herindeling

Ook op  lokaal  niveau moet de democratie aangewakkerd worden. Wij vinden dat de grenzen van de verschillende gemeenten zoveel mogelijk moeten blijven wat ze zijn. De aanwezigheid van kleinere gemeenten betekent meer lokaal bestuur dat dichter bij de lokale bevolking staat. Vooral grotere gemeenten hebben nog wel eens de neiging om hun kleinere buren in te lijven. Het nadeel hiervan is dat het gemeentebestuur van de kleinere gemeente nu ineens ergens ver weg zit, en waarschijnlijk onderdeel van een bureaucratisch moloch is geworden waar verder weinig meer mee te doen valt. Als er op gemeentelijk niveau dan toch besloten wordt om twee gemeentes samen te voegen, of om een gemeente door een andere in te laten lijven, dan zal er eerst een lokaal referendum moeten georganiseerd, waarin de bevolking van de beide betrokken gemeenten hun stem zal kunnen laten horen.


   

DE NEDERLANDSE DEMOCRATISCHE PARTIJ |

voor vrijheid, democratie & Nederland

LAAT  NEDERLAND KIEZEN! 

© 2020/2021 | De NEDERLANDSE DEMOCRATISCHE PARTIJ | DEN HAAG & BRUSSEL | INFO@DEMOC.NL