voedselveiligheid

voor democratie, vrije keuze  & echte oplossingen!

Bio-industrie, voedselproductie & voedselveiligheid

Het voedsel dat wij eten moet volstrekt veilig zijn! Er mag dus geen twijfel over de kwaliteit, hygiëne of herkomst van ons voedsel zijn. In het verlengde hiervan moeten wij ook al het mogelijke doen om overgewicht in kinderen en jongeren terug te dringen., o.a. door de consumptie van suikerhoudende frisdrank te ontmoedigen.


De Democratische Partij vindt dat de georganiseerde bio-industrie met hand en tand bestreden moet worden: Kistkalveren, batterijkippen, plofkippen, varkens die op metalen stangen worden grootgebracht, megastallen, en al dat soort dierenleed, moeten allemaal eenvoudigweg verboden worden. De bio-industrie is verantwoordelijk voor de productie van groot dierenleed, maar ook voor de productie van superongezond vlees, dat met chemicaliën en medicatie is grootgebracht. Dat dit stop moet worden gezet, is niet meer dan logisch.


Daarom moet aan de volgende dieronvriendelijke praktijken  direct een eind komen: Het versnipperen van vleeskuikens, het oormerken van vee, het onverdoofd castreren van biggen en de productie van bont. Hoe wreed moet het leven van een dier zijn?


Verder ijvert de DP  ervoor om internationaal vervoer van slachtdieren te verbieden, en het nationaal vervoer van slachtdieren zal beperkt worden tot één keer per maand per dier. Verder moet het vervoer van dieren ook zo humaan mogelijk gebeuren, en moet elk dier genoeg ruimte in het dierentransport krijgen.


Al het vlees dat in Nederland op de schappen terecht komt moet gecertificeerd worden als zijnde dierwaardig grootgebracht vlees. Ongecertificeerd vlees zal niet meer verkocht mogen worden; dit geldt ook voor uit het buitenland geïmporteerd vlees, dat niet verkocht zal mogen worden als het niet onomstotelijk bewezen kan worden dat het op een dierwaardige en gezonde manier is verkregen.


Om dit mogelijk te maken zullen de mogelijkheden en de bevoegdheden van de voedselinspectie ruim moeten worden uitgebreid, zodat de voedselinspectie een opsporings- en onderzoeksdienst in zijn eigen recht wordt.


Microlandbouw

De afgelopen jaren hebben duidelijk laten zien dat het voedsel dat wij eten niet altijd zo veilig is als wij denken. Daarom willen wij de mensen aanmoedigen om zelf hun eigen voedsel te verbouwen. Door dit soort "microlandbouw" aan te moedigen, dat zelfs in een achtertuintje mogelijk is, kunnen wij de markt onderuit halen die de bio-industrie en GMO-gewassen  nodig hebben om te overleven. Dit willen wij op twee manieren aanmoedigen: Ten eerste door middel van een kleine subsidie op het aankoopbedrag van huizen met tuinen (laten we zeggen van 1 % van het totale aankoopbedrag) in ruil voor een toezegging van de nieuwe eigenaar dat minimaal 1/4 deel van de tuin  gebruikt zal worden voor microlandbouw (zoals een eigen moestuin, een kippenren, of etc.). Ten tweede door het goedkoop ter beschikking stellen van expertise (zoals bodemanalyse) en landbouwbenodigdheden (zoals zaden) door de oprichting van een nationaal microlandbouwagentschap, waarvan de handvol medewerkers een dubbele functie zullen uitoefenen: Aan de ene kant zullen zij hun expertise ter beschikking stellen om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk geoogst kan worden, en aan de andere kant zullen zij ook controleren dat de nieuwe huiseigenaar zich aan zijn toezegging houdt om zelf zijn eigen voedsel te verbouwen. Op deze manier willen wij de kwaliteit van ons voedsel naar een hoger plan trekken en ervoor zorgen dat er geen noodzaak voor industriële bio-industrie en GMO meer bestaat.


Nederlands keurmerk

De RP pleit voor de ontwikkeling en invoer van een door de overheid gecontroleerd keurmerk voor producten die volledig op Nederlandse bodem zijn geproduceerd door bedrijven die in Nederlandse handen zijn. Op deze manier kan de consument voorkomen dat hij een product in handen krijgt waarvan het lijkt alsof het in Nederland is gemaakt, maar dat eigenlijk via Cyprus en Frankrijk uit Roemenië afkomstig is, bijvoorbeeld.


Genetische gemodificeerde gewassen

De RP is fel tegen genetisch gemodificeerde gewassen, en wil hier een totaalverbod voor op de Nederlandse markt. De enige mensen die werkelijk baat hebben bij het gebruik van genetisch gemodificeerde gewassen zijn de aandeelhouders van gentechbedrijven zoals Monsanto, die van de dubieuze praktijk gebruik maken om aan boeren in ontwikkelingslanden zaden te verkopen die onmiddelijk een dubbele opbrengst geven, vergeleken met natuurlijk zaaigoed, maar die ook maar precies één keer gebruikt kunnen worden, zodat de boer na de oogst opnieuw nieuw zaad moet aanschaffen, in plaats van zijn eigen zaaigoed te kunnen hergebruiken, zoals in de traditionale landbouw gebeurt. Op deze manier hebben gentechbedrijven door middel van het genetisch modificeren van gewassen boeren in de Derde Wereld volstrekt afhankelijk van hun producten gemaakt. Een verdere reden waarom de wij tegen gentech zijn, is omdat de grotere opbrengst van genetisch gemanipuleerd voedsel volstrekt overbodig is in Nederland, waar sinds de Tweede Wereldoorlog grootscheepse voedselschaarste niet meer voor is gekomen, en waar de eigen agrarische sector meer voedsel produceert dan de Nederlandse bevolking zelf op kan. Ten laatste ziet de DP dat er onder de Nederlandse (en de Europese) bevolking een algemeen wantrouwen tegen genetisch gemanipuleerd voedsel bestaat, vooral omdat het onmogelijk is om te zeggen wat er precies mee gebeurd is, en wat voor een onverwachte consequenties het later nog zal kunnen hebben. Daarom willen wij een verbod op de verkoop van genetisch gemodificeerd voedsel op Nederlands grondgebied en een stop op overheidsinvesteringen in de productie en het onderzoek van genetisch gemanipuleerde gewassen.


Maaltijdkaart

Wij willen de nationale maaltijdkaart invoeren. Dit is een betaalkaart waarmee de dagelijkse boodschappen gekocht kunnen worden. Het tegoed op deze kaart zal maandelijks ingekocht worden door de werknemer en overgemaakt worden op de persoonlijke kaart van de werkgever. Een klein gedeelte van de waarde van het tegoed zal op het loon van de werknemer ingehouden worden en de rest van het bedrag zal van de werkgever afkomstig zijn. Een groot voordeel van het bedrag op deze kaart is dat het vrij van inkomstenbelasting zal zijn. Het te bestellen bedrag zal nooit meer bedragen dan een bedrag dat gelijk is aan 15 % van het brutoloon van de werknemer. Deze maatregel is bedoeld om het doen van de dagelijke boodschappen voor mensen betaalbaarder te maken, en is direct geïnspireerd door de Belgische maaltijdcheque.  Het invoeren van deze kaart is onderdeel van een pakket aan maatregelen die wij voorstellen met de bedoeling om voor iedere Nederlander  een bestaansminimum te garanderen, en ervoor zorg te dragen dat honger in Nederland iets van de verleden tijd zal zijn.

Zie ook: Maaltijdkaart.


Frisdrank 

Het drinken van frisdrank is een gigantische aanslag op je gezondheid. De grote hoeveelheid suiker en kunstmatige zoetstoffen in frisdranken zijn een belangrijke veroorzaker van overgewicht, suikerziekte en hartproblemen. Helaas zijn veel consumenten (voornamelijk kinderen) zich niet van de gevaren van frisdrankconsumptie bewust en wat het met hun lichaam doet. Daarom wil de RP dat frisdrankflessen en -blikjes met waarschuwingsteksten worden uitgerust, zoals “frisdrank maakt je dik” en “frisdrank leidt tot suikerziekte”; op dezelfde manier dat tabaksprodukten van waarschuwingen zijn voorzien. Op deze manier kunnen wij in ieder geval zowel kinderen als ouders er van bewust maken dat het consumeren van frisdranken grote gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Verder moet de verkoop en het nuttigen van frisdrank op school verboden worden, aangezien het simpelweg onverantwoordelijk is om een frisdrankautomaat midden in een school neer te zetten.


Junkfoodaccijns

Overgewicht, of obesitas, is een groeiend en serieus probleem; niet alleen in Nederland, maar de wereld rond. Ongeveer de helft van de wereldbevolking kampt in meer of mindere mate met overgewicht. Daarom wil de RP specifieke maatregelen invoeren om overgewicht terug te dringen. Om te beginnen willen wij de mogelijkheden tot georganiseerde schoolsport uitbreiden, en zullen middelbareschoolleerlingen buitenschoolse activiteiten (zoals sport) moeten doen om voor de middelbare school te kunnen slagen. Verder willen wij een accijns op ongezond voedsel en ongezonde drank invoeren. Door deze "junkfoodaccijns" zal voedsel dat ongezonde hoeveelheden suiker (zoals frisdranken) en vet (zoals chips) bevat relatief duurder worden. Tegelijkertijd moeten wij ervoor zorgen dat groente en fruit in de supermarkt goedkoper wordt. Verder moet het verboden om op school snoep- of frisdrank te verkopen, aangezien het installeren van snoep- en frisdrankautomaten op school van een grote onverantwoordelijkheid en cynisime getuigt.  Een positief bijkomend gevolg van deze junkfoodtax is natuurlijk ook het aanboren van een nieuwe inkomstenbron voor de Nederlandse schatkist, waarmee o.a. de stijgende zorgkosten kunnen worden gefinancieerd.


Kleinschalige landbouw

Ten laatste wil de RP kleinschalige en “traditionele” landbouw bevorderen en schaalvergroting tegengaan. Schaalvergroting in de landbouw leidt tot veelvoorkomende excessen, zoals de inhumane behandeling van voedseldieren in megastallen, gesjoemel met de voedselkwaliteit waardoor de veiligheid van ons voedsel in het geding komt, het toedienen van antibiotica en hormonen aan slacht- en melkvee, waardoor er medicatie in ons voedsel terechtkomt, en een algemene instelling van de producent om op zo goedkoop mogelijke manier de laatste druppel uit de beschikbare dieren en het aanwezige land te persen. Dat dit fout kan gaan, en ook regelmatig fout is gegaan, mag achteraf gezien niet als een verassing komen. Daarom willen wij de kleinschalige en duurzame landbouw fors stimuleren, o.a. door:


  • Ervoor te zorgen dat boeren een eerlijke prijs voor hun producten krijgen, door middel van prijsregulering en quotering
  • Megastallen, kistkalveren, plof- en batterijkippen, het op roestvrij staal grootbrengen van varkens, en dergelijke, verbieden
  • Boeren te vergoeden voor aantoonbaar duurzaam land- en waterbeheer
  • Importtarieven te verlagen voor aantoonbaar duurzame producten uit het buitenland en te verhogen voor milieuonvriendelijke en -schadelijke producten, zoals tropisch hardhout
  • Ervoor te zorgen dat op het platteland openbare voorzieningen (zoals buslijnen, scholen, supermarkten) niet verdwijnen, omdat het te duur zou zijn om deze in stand te houden. Om in Nederland een duurzaam en gezond boerenbedrijf in stand te houden, moeten wij ervoor zorgen dat het platteland en de dorpsgemeenschap ook vitaal en levendig blijft
  • De verplichte deelname aan productschappen af te schaffen. Het zal aan de boer zelf zijn om te besluiten of hij wel of niet aan een productschap mee wil doen
  • Genetisch gemodificeerde gewassen te verbieden en door bestaande patenten op genetische codes en levende organismes niet te eren.
  • Nieuwe huiseigenaren aanmoedigen om zelf hun voedsel te verbouwen door middel van een kleine subsidie op het aankoopbedrag van het huis, plus extra ondersteuning door middel van expertise, zaden, en meer. Dit noemen wij "microlandbouw".


Natuur en milieu

Zie ook het onderwerp:  Natuur en milieu.


Landschap en  fracken

Zie ook het onderwerp:  Nederlands landschap en fracken.