speerpunten

DE 20 SPEERPUNTEN VAN DE DEMOCRATISCHE PARTIJ

#1 Nieuwe & directe democratie!

Jazeker, wij geloven dat wij kiezers zélf kunnen kiezen.

Daarom gaan wij directe democratie invoeren, inclusief bindende referenda en een direct door het volk gekozen staatshoofd.

Samen maken wij Nederland weer democratisch!

#2 de nieuwe Nederlandse Republiek!

Niet alleen waren wij de eerste moderne republiek in Europa (waardoor wij dus een lange democratische traditie hebben), maar een koninkrijk is ook gewoon te duur, ondoorzichtig, corrupt en gewoon niet eerlijk! Daarom gaan wij Nederland omvormen tot een democratische, parlementaire republiek! Zónder de gigantische kosten, corruptie en nepotisme van een koninklijke familie die al eeuwenlang op de zak van de staat teert ... Wij willen terug naar de basis; en onze basis is democratisch!

#3 Een beter, ander, nieuw, hervormd Europa!

Europese samenwerking: JAZEKER!

Maar de E.U. zoals die nu is?: NEE DANK U! Niet zoals die nu is!


De E.U. in zijn huidige vorm werkt niet en is ook ondemocratisch, bureaucratisch, corrupt en duur.

Daarom willen wij zélf kiezen of wij eigenlijk wel bij de E.U. willen horen of niet.


Is het antwoord JA? Dan gaan wij alles doen wat nodig is om van Europa een échte, sterke verenigde democratie te maken, zonder excuses of uitvluchten! Maar is het antwoord NEE? dan vertrekken we onmiddellijk, geen gezeur!

Maar wij moeten wél eerst de keuze krijgen, daarom heten wij de Democratisch Partij! Om jou de keuze te geven!


Wij Europeanen moeten het immers voor Europa doen. Wij kunnen niet langer op de V.S. (laat staan China en Rusland) vertrouwen. Daarom is het hoog tijd om ons eigen huis op orde te krijgen en te besluiten wat nij nu eigenlijk écht willen van Europa.

Dat is een belangrijke vraag! Waar echter geen enkele twijfel over bestaat, is dat de Europese Unie zoals die nú bestaaat volstrekt niet werkt. Dat hebben de opeenvolgende Europese crises van de afgelopen 10 jaar (de Griekse staatsschuldencrisis, de financiële crisis, de bootvluchtelingen, de Syrische vluchtelingen, Maidan en de strijd in Oekraïne, het compleet gebrek aan solidariteit tijdens de coronacrisis ...) duidelijk aangetond.


Daarom moeten wij een keuze maken: Wat willen wij eigenlijk voor de toekomst van Nederland én Europa? Willen wij een verenigd Europees machtsblok dat sterk genoeg is om met de rest van de wereld te kunnen concurreren? Of een Europese alliantie van onafhankelijke en onderling samenwerkende staten? Oftewel: Een verenigde Europese Federatie of een nieuwe Europese Gemeenschap? Dat is de enige logische keuze. Welke wordt het? Iedere Nederlander (en iedere Europeaan ook) heeft hier zijn of haar eigen persoonlijke voorkeur over. Beide keuzes hebben immers duidelijke voor- en nadelen. Maar beide opties zijn nog altijd stúkken beter dan de disfunctionele, impotente en ondemocratische "Unie" die wij nu hebben, waarin niets werkt en alles in duigen lijkt te vallen.


Wat het allerbelangrijkste is, is het voldongen feit dat wij deze keuze nú moeten maken. Niet morgen of volgend jaar. Maar NU!

#4 Baas over eigen lijf!

Wij hebben de afgelopen tijd aan de lijven kunnen ondervinden dat overheden zoals die van Nederland, Vlaanderen/België, de E.U. en de cynisch genoemde "Wereldgezondheidsorganisatie" allemaal geloven dat zij het recht hebben om jou te vertellen wat er met jouw lichaam moet gebeuren. Wij geloven echter dat niemand het recht heeft om ons te vertellen wat wij in ons lichaam moeten stoppen. Daarom houden wij sterk vast aan ons zelfbeschikkingsrecht, wat praktisch ook geen gedwongen vaccinaties inhoudt! Wij vinden dat inentingen altijd een vrije keuze moeten zijn van de persoon zelf!

#5 Terug naar normaal!

Zowel in Nederland als wereldwijd hebben de draconische en onwetenschappelijke coronamaatregelen meer schade aangericht dan het virus zelf! Op aarde zijn er nu zo'n 18 miljoen mensen die het risico lopen om dit jaar aan honger en ondervoeding te overlijden, waarvan 9 miljoen als een direct gevolg van lockdowns en andere regels! Tegelijk  worden zo'n 500 miljoen mensen de armoede ingeduwd door de grootste economische depressie sinds de Grote Depressie, waarvan er 120 miljoen zijn die het risico lopen om in 2021 te verhongeren! Ook in Nederland en Vlaanderen zien we failliete winkels, nieuwe werklozen, nieuwe armoede, en natuurlijk ook stress, depressie, een golf aan zelfmoorden, hopeloosheid, huiselijk geweld en politiek geweld, terwijl ons onderwijssysteem op instorten staat en de zorgsector (dankzij jarenlang snijden in de zorg door Rutte) compleet onvoorbereid was. Allemaal als resultaat van "het nieuwe normaal". Wij verwerpen deze nieuwe realiteit en willen Nederland weer herstarten: Opnieuw open doen, terwijl wij op een logische, effectieve en wetenschappelijk verantwoorde manier met het coronavirus omgaan, in plaats van als een kip zonder kop in paniek te raken!

#6 Vrije meningsuiting, anticensuur & recht op protesteren !

In Nederland moet je eerst een vergunning bij de gemeente aanvragen om te mogen protesteren. Dat is het nivo van de vrijheid van meningsuiting dat er in ons land bestaat: Niet geweldig. En als je toch protesteert, kun je verwachten dat je door een "burgeragent" wordt gearresteerd of met een gummiknuppel of waakhond wordt bewerkt! Tegelijkertijd wordt er jaarlijks zo'n 750 miljoen euro aan de NPO overgemaakt zonder dat we daar echte kwaliteit of journalistiek voor terugkrijgen. Wij, echter, gaan onze fundamentele democratische rechten sterk in onze politiek verankeren en tegelijk gaan wij ook het budget van de NPO beter en doelmatiger verdelen! Want wij geloven in vrijheid en waarheid!

# 7 Bereikbaar & betaalbaar onderwijs!

De Mamoetwet (waarmee de HAVO/MAVO/VWO-apartheidsstructuur is ingevoerd) is een regelrechte ramp geweest voor het Nederlandse onderwijs! Onderwijs is een fundamenteel mensenrecht, behalve in Nederland ... Terwijl in andere landen de kosten zakken, wordt onderwijs in NL alleen maar duurder! Daarom gaan wij onderwijs & kinderopvang betaalbaar maken, de hogescholen met universiteiten fuseren, een einde maken aan de CITO-toets en het apartheidsonderwijs, onze universiteiten hun toppositie teruggeven, en meer!


Voor ons is de hervorming van het onderwijs een topprioriteit, omdat wij geloven dat onderwijs voor iedereen  betaalbaar en bereikbaar moet zijn! Al sinds tientallen jaren loopt het Nederlandse onderwijs qua kwaliteit, kosten en doorgroeimogelijkheden ver achter op de ons omringende landen. In tegenstelling tot de rest van Europa schrapt onze overheid financiele hulp aan studenten en dwingen ze studenten om te lenen. Om deze misstanden recht te zetten, willen wij de prijs van het hoger onderwijs zo laag mogelijk houden (en indien mogelijk helemaal gratis maken)! Maar dat is niet alles, ook gaan wij de kwaliteit van het basisonderwijs flink opschroeven zodat wij onze kinderen zo meer kans geven om later naar de universiteit te gaan. Ook willen wij flink in schoolsport investeren; en nog veel meer  ... Want het onderwijs kunnen we niet langer nog negeren!

# 8 Een eerlijke, gevarieerde &  verenigde samenleving!

De Nederlandse samenleving is gebouwd op individualisme, gelijkheid voor de wet, democratie en kansen voor iedereen, dat is de Nederlandse manier van leven! Wij geloven dat iedereen een bijdrage moet kunnen leveren aan onze samenleving. Dat betekent ook dat wij vraagtekens zetten bij de officiële tweedeling van onze samenleving in alloctonen en autochtonen, de impact van Zwarte Piet en meer, maar ook moeten wij ervoor zorgen dat de Nederlandse taal de standaardtaal in heel Nederland blijft! Dit betekent ook dat wij ons land niet op moeten laten delen in verschillende streektalen, zoals door de E.U. bedacht en door dit kabinet aanvaard is! Dit zijn de problemen die wij moeten oplossen als wij een verenigd en vlot functionerend Nederland willen bouwen!


Wij zijn er volledig van overtuigd van het idee dat iedereen die in Nederland woont zich volledig en met overgave Nederlander moet kunnen voelen, ongeacht zijn of haar afkomst, huidskleur of geloof. Iedereen die van goede wil is, moet zich in Nederland thuis kunnen voelen, maar om dat voorelkaar te krijgen moet Nederland ook één land blijven met één nationale taal! Wat betekent dat de Nederlandse taal en cultuur meer hulp verdient dan het van dit kabinet tot nu toe heeft gekregen. Ook daar willen wij wat aan doen!

# 9 Een sterke & onafhankelijke krijgsmacht!

Nederland heeft de afgelopen 50 jaar zijn krijgsmacht grondig verwaarloosd. Helaas kunnen wij de goede bedoelingen van landen als China, Rusland en de V.S. niet vertrouwen. Daarom hebben wij een goede, professionele defensie nodig om onze bevolking te kunnen beschermen Zonder voor onze landsverdediging afhankelijk te hoeven zijn van andere landen, zoals Amerika. Om onze defensie nóg effectiever te maken, zijn wij ook een voorstander van Europese defensie door Europeanen zelf, oftewel: Wij zijn een voorstander van een "Europese NAVO" en indien mogelijk ook een Europese gezamelijke defensie.

#10 Hervorming van politie en justitie

De nationalisatie en militarisering van de Nederlandse politiedienst als gevolg van Europese "stroomlijning" en eenwording heeft ertoe geleid dat de politie nu vooral wordt ingezet om protesten hardhandig de kop in te drukken, met ME-ers die ook vrouwen en ouderen niet sparen en een geheime politie (de "arrestatie-eenheid") die voornamelijk wordt ingezet om mensen uit het midden van de menigte te plukken en in een politiebusje te sleuren; en met waakhonden die op toevallige voorbijgangers af worden gestuurd. De politie is een belangrijke dienst en moet weer terug naar de basis gebracht worden: Een civiele dienst, niet een paramilitaire! Ook moet ons juridisch stelsel hervormd worden, met speciale aandacht voor onze grondwet, die nog te nietszeggend en onafdwingbaar is. De grondwet moet uitgebreid worden met een duidelijke lijst van alle onaantastbare grondrechten van iedere inwoner van Nederland, die vervolgens ook afgedwongen moeten kunnen worden voor een Grondwettelijk Hof (dat dus óók nog opgericht moet worden, omdat wij dat nu ook nog niet hebben).

# 11 Onze taal centraal (in Nederland, Europa & de wereld)!

Van alle landen in Europa geeft Nederland het minste geld uit aan de eigen taal! Hoeveel hulp krijgt het Nederlands? Wij geloven echter dat de Nederlandse taal & cultuur het middelpunt van onze samenleving is; én dat het ook over de grenzen aangemoedigd moet worden! Daarom gaan wij sterk in taal & cultuur investeren, o.a. door een Nederlands taalinstituut op te richten om onze taal te promoten, maar ook door meer geld vrij te maken voor Nederlandse films, muziek, literatuur enz. (Dat geld kunnen wij bijvoorbeeld uit de 750 miljoen euro halen die de NPO jaarlijks krijgt, zonder dat we daar echte kwaliteit voor terugkrijgen.) Niemand anders zorgt immers voor onze taal, behalve wij!


Onze taal verdient meer aandacht en steun dan het kabinet bereid is om eraan uit te geven. Daarom pleiten wij voor een effectievere steun aan de Nederlandse taal en cultuur. Hierbij hoort o.a. een naturalisatie-examen dat wérkelijk de praktische kennis van de taal toetst, een actieve bestrijding van de verengelsing van het onderwijs en de wetenschapsector in Nederland, maar ook door het promotie van onze cultuur, zoals film, muziek en literatuur, door middel van subsidies, belastingvoordeel en meer. Zo lijdt net Nederlands filmfonds al jaren aan een budgettekort en staat het Nationaal Historisch Museum ook al jaren in de wacht. Tijd dat wij hier iets aan gaan doen!


# 12 Gezondheidszorg en veilige medicatie voor iedereen!

Waarom heeft dit kabinet onmiddellijk een miljoen doses besteld van een vaccin voordat het daadwerkelijk ontwikkeld en getest was? En waarvan even later is gebleken dat het verlamming veroorzaakt in de ongelukkige menselijke proefkonijnen? Waarom mogen buitenlandse farmabedrijven "vrijwilligers" voor medisch onderzoek ronselen voor geld? Waarom is Nederland zo afhankelijk van Amerikaanse, Britse en Duitse big pharma-bedrijven? Waarom kan het kabinet wél miljoenen euro's uitgeven aan ongeteste spuitjes, of aan een JSF-straaljager, of aan de NPO, maar heeft elke Nederlander tegelijk ook nog een eigen risico van meer dan 300 euro te betalen? Waarom heeft de regering de afgelopen tientallen jaren aangemoedigd dat rusthuizen, wooncentra en bejaardenhuizen in gigantische ouwe-mensen-fabrieken zijn veranderd, waar te weinig slechtbetaalde maar toegeweide personeelsleden zorg moeten dragen voor te veel hulpbehoevende mensen, terwijl directieleden van de zorgcentra wel hun bonussen op mogen strijken? De door de regering uitgevoerde commercialisering en "opschaling" van de Nederlandse gezondheidszorg is niets minder dan een misdaad waar verantwoording voor afgelegd zal moeten worden  ...


Wat betreft de kwaliteit en kosten van de aangeboden zorg loopt ons land ver achter bij de ons omringende landen, zelfs België doet het aanzienlijk beter op dit gebied! Om dit gat eindelijk eens te vullen en ervoor te zorgen dat elke Nederlander de zorg kan krijgen die hij/zij nodig heeft, willen wij de ontwikkeling van betaalbare, kleinschalige en kwaliteitsvolle zorg stimuleren door middel van schaalverkleining en minder bureaucratie in de zorg. Ook eisen wij een betere controle op de kwaliteit en de oorsprong van onze medicijnen (inclusief vaccinaties!) en voedsel, een effectieve  bestrijding van overgewicht in kinderen en een halt aan de ontwikkeling en inzet van genetisch gemodificeerde Frankensteingewassen. Dat houdt ook in dat wij weigeren om patenten te erkennen op organismes, natuurproducten, of andere "producten" die deel uitmaken van de natuur, zoals bijvoorbeeld virussen of zaden.


Verder willen wij ook het Eigen Risico in de zorg afschaffen, aangezien het het pure struikroverij vinden is om mensen te dwingen om elke maand een zorgpremie te betalen en om ze vervolgens óók te dwingen om nog eens voor hun eigen zorg te betalen. Waarom heb je dan een verplichte zorgverzekering als het voor de meerderheid van Nederland helemaal niks betaalt? Het Eigen Risico is niet alleen een schande, maar ook volstrekt overbodig als we bereid zijn om een intelligent zorgsysteem te ontwerpen en als we even nadenken hoe wij ons belastinggeld beter kunnen verdelen. Zo willen wij ons geld o.a. gebruiken om ervoor te zorgen dat alle vaccinaties die in Nederland gegeven worden van nu af aan ook allemaal in Nederland worden geproduceerd. Waarom moet de Nederlandse volksgezondheid afhankelijk blijven van Britse, Amerikaanse en Duitse medicijnproducenten die allemaal al voor miljarden euro's aan schadevergoedingen en boetes hebben moeten betalen? Door ervoor te zorgen dat alle in Nederland gebruikte inentingen ook daadwerkelijk door een Nederlands laboratorium op Nederlandse bodem worden geproduceerd (en dus niet door een of ander buitenlands concern), kunnen wij de kwaliteit van deze medicatie controleren en de langetermijneffecten ook bestuderen. De Nederlandse volksgezondheid moet voorrang krijgen op internationale vrijhandel!


# 13 Een onafhankelijke, verstandige economie:

Door de globalistische economische politiek van de politieke elite van Nederland is ons land nu té afhankelijk van het buitenland: Nederlandse bedrijven (zoals DAF, Fokker, de energiecentrales, de haven van Rotterdam, enzovoort) zijn verkocht aan buitenlandse concerns die niet eerlijk concurreren omdat zij wél staatssteun krijgen. Het kabinet heeft onze economie al jaren geleden in de uitverkoop gedaan, waardoor vrijwel geen enkel groot Nederlands bedrijf nog daadwerkelijk in Nederlandse handen is! Daarom willen wij een antiliberalistische & antiglobalistische economische politiek om Nederland weer economisch zelfstandig te maken! Dat willen wij o.a. doen door zowel in het MKB en ZZP'ers te investeren, door Nederlandse hoogtechnologische innovatie te stimuleren (zie ook "Nederland in de ruimte") en door ervoor te zorgen dat strategische Nederlandse nutsbedrijven weer daadwerkelijk in Nederlandse handen komen!


Verder verdienen ZZP'ers en het MKB het om hulp te krijgen van de overheid om hun befrijfjes overeind te krijgen en te houden, zéker na de fianciële en economische implosie die door de lockdown is veroorzaakt! Hoe meer mensen voor eigen rekening (weer) aan het werk gaan, hoe beter dat is voor de hele samenleving! Dit is logisch! Desondanks worden ZZP'ers grotendeels genegeerd door het economisch beleid van de overheid. Zo bestaat er nog altijd nauwelijks sociale zekerheid voor zelfstandig ondernemers. Het wordt hoog tijd dat de toegevoegde waarde van kleine ondernemers wordt erkend en beloond en dat het ondernemerschap wordt aangespoord, zodat wij een land krijgen waar het zowel doodnormaal als doodeenvoudig wordt om voor jezelf aan het werk te gaan. Want daar profiteert uiteindelijk de hele gemeenschap van!


# 14 Nederland in de ruimte! Ons land als centrum van de ruimtevaart.

Waarom moeten alleen Amerikanen, Russen en Chinesen toegang tot de ruimte hebben? Nederland moet een voorrangspositie in de wereld nemen wat betreft innovatie in de ruimtevaart, door in te zetten op de eeuwenoude Nederlandse traditie in wetenschap en innovatie die rust op de schouders van Nederlandse reuzen als Kuyper, Oort, Huygens, Van Allen, Fokker en meer. Om te beginnen gaan wij de Netherlands Space Office (met zijn verschrikkelijk modieuze Engelse acronym) opwaarderen naar een volwaardig Nederlands Ruimteagentschap - van de Netherlands Space Office naar de Nederlandse Ruimte Organisatie! Dit doen wij niet alleen omdat wij een voorrangspositie moeten proberen te nemen nu het nog kan in deze groei-industrie, maar ook omdat een volk tot meer moet kunnen aspireren dan enkel de uitdagingen van het dagelijkse leven; en dit is een uitdaging die ons op het lijf gesneden is!

# 15 Effectieve, humane en glasheldere immigratie!

Wij zijn níét anti-immigratie. Immigratie is immers belangrijk voor Nederland, mits met verstand uitgevoerd. Daar schort het echter aan: De Nederlandse immigratie-politiek raakt immers kant noch wal, maar lijkt te bestaan uit het wegpesten van potentiële nieuwe Nederlanders, tenzij ze genoeg geld hebben om een visum, de MVV en vervolgens zelf het Nederlanderschap te kopen. Het kabinet heeft van immigratie een bedrijfje  gemaakt. Dat moet veranderen.

# 16 Krachtige én ethische diplomatie: Ons land als lichtpunt in de wereld.

Nog niet zo lang geleden was Nederland het meest progressieve, meest bevrijde land ter wereld! Wat is er sindsdien met ons gebeurd? Ondertussen doen we vriendelijk met autoritaire dictators, omdat wij bang zijn dat onze handel anders krimpt ... Wij geloven echter dat ons land een vrbeeldfunctie moet innemen, als een lichtpunt van democratie en vrijheid, om te laten zien hoe het wél moet! Daarom moeten wij niet langer geld zwaarder laten wegen dan mensenlevens, anders krijgen we straks nóg een MH17, omdat de hele wereld nu weet dat Nederland niets doet als je ons aanvalt!

# 17 Schone lucht, veilig voedsel en betrouwbare medicatie!

De afgelopen jaren hebben wij gezien hoe de kwaliteit van ons voedsel, van de medicijnen die wij gebruiken en zelfs van onze leefomgeving. hard achteruit is gegaan. Wij hebben gezien hoe rot paardenvlees bij ons op tafel is gekomen, wij hebben gezien hoe dit kabinet een miljoen doses heeft besteld van een ongetest en nog onontwikkeld vaccin, waarvan later is gebleken dat het érnstige bijwerkingen heeft ... Het is echter de taak van de overheid om over de kwaliteit van ons voedsel, onze medicijnen en onze omgeving te waken. Dit kan duidelijk beter.


Voedselkwaliteit, de veiligheid van onze medicatie, de staat van natuur en milieu en ook dierenrechten zijn onderwerpen die nauw met elkaar zijn verbonden en die samen de natuurlijke ruggegraat van ons land vormen; en dus ook de gezondheid van onze gemeenschap bepalen! Dit zijn  uitermate belangrijk onderwerpen die door de afgelopen kabinetten allemaal stelselmatig zijn genegeerd, met rampzalige gevolgen (zoals de aardbevingen in Groningen als gevolg van gasboringen, het paardenvleesschandaal, de uitwassen in de bio-industrie, en meer). Daarom vechten wij voor een betere bescherming van onze natuur en milieu, een écht effectieve bescherming van de kwaliteit van ons voedsel en onze medicijnproductie (o.a. door in Nederland onze vaccinaties te gaan produceren, in plaat van ze allemaal te importeren) en bestrijding van de uitwassen van de bio-industie. Dus ook geen  boren naar schaliegas meer in de Waddenzee, omdat de nettowinst van deze boringen uiteindelijk minder is dan de schade die ze veroorzaken, net zo min als de verdere ontwikkeling en groei van GMO's en genetisch gemodificeerde Frankensteingewassen! Tegelijk houdt dat ook in dat wij weigeren om patenten te erkennen op organismes, natuurproducten, of andere "producten" die deel uitmaken van de natuur, zoals bijvoorbeeld virussen of zaden.


# 18 Een eigen woning voor elk gezin!

Wij geloven dat elk kind in Nederland het recht moet hebben om in een eigen woning groot te worden! Helaas is dat in Nederland verre van de norm, aangezien het percentage gezinnen dat hun eigen woning bezit nog altijd vér onder het Europees gemiddelde ligt. Daar willen wij wat aan doen!


Want hoewel het misschien een beetje oudbollig klinkt, geloven wij dat het gezin de hoeksteen van onze samenleving is. Daarom vinden wij dat elk kind in zijn eigen huis op moet kunnen groeien, en niet in een huurwoning. Dat is echter lastig, omdat Nederland een van de laagste verhoudingen huiseigenaren van Europa heeft! Om deze omwenteling desondanks toch voor elkaar te krijgen,  willen wij het goedkoper maken om je eigen woning te  kopen, o.a. door een Nationaal Woningfonds op te richten, waardoor gezinnen met een lager inkomen toch een gunstige hypotheek kunnen krijgen. Uiteindelijk is ons einddoel  simpel: Elk gezin zijn eigen huis, elk kind in zijn eigen woning!

# 19 De Lage Landen één geheel: Meer samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland!

Of Vlaanderen nu een semi-onafhankelijk gewest van België blijft of uiteindelijke er tóch voor zal kiezen om een onafhankelijke republiek te worden, wij willen na al deze jaren van afzondering een sterkere band tussen Noord en Zuid smeden.


Het verschil tussen Vlamingen en Nederlanders is immers meer historisch dan cultureel: Nederlanders hebben sinds de 80-jarige Oorlog immers al hun eigen land, terwijl de taal en cultuur van de Vlamingen de afgelopen 200 jaar in hun eigen land hard is onderdrukt. Aan het einde van de dag, echter, spreken wij allen nog steeds dezelfde taal ...


# 20 Wereldmacht Nederland: Ons land als koploper in de wereld!

Op het gebied van democratie, vrijheid, handel & industrie, mensenrechten, persvrijheid, innovatie & wetenschap; en eigenlijk alles dat belangrijk is, moeten wij ernaar streven om de toon aan te geven!


Wij geloven namelijk dat Nederland midden in de wereld hoort te staan, omdat wij iets positiefs aan de internationale samenleving toe te voegen hebben.


Om dat te doen, kunnen wij echter niet langer blindelings meegaan in andermans oorlogjes, maar moeten wij een onafhankelijke inernationale koers varen, moeten wij niet aan de verleiding toegeven om geld te besparen door de verdediging van ons eigen land verwaarlozen en moeten wij ons tegelijkertijd niet hermetisch afsluiten voor de rest van de wereld.


Op deze manier kunnen wij van Nederland het bruisend middelpunt van de wereld maken. Natuurlijk houdt dit ook in dat wij nu écht eens de keuze moeten gaan maken wat wij nu van de EU verwachten: Willen wij écht uit de E.U. stappen en alleen verder gaan? Of willen wij ín de E.U. blijven en doen wat wij nodig is om de Unie de grondige democratische hervorming te geven die het écht nodig heeft?


Verder betekent dit ook dat wij onder andere willen gaan investeren in wetenschappelijk onderzoek naar hernieuwbare energiebronnen en ruimtevaart, om op deze manier van Nederland weer het wetenschappelijk middelpunt van de wereld te maken,  maar ook om noodzakelijke technologiën te ontwikkelen die onze economie uiteindelijk veel nieuwe kansen en inkomsten op kunnen leveren.


De Democratische

Partij |

voor democratie,

keuzevrijheid & oplossingen!

LAAT

NEDERLAND

VRIJ! 

© 2020 | DEMOCRATISCHE PARTIJ | DEN HAAG & BRUSSEL | INFO@DEMOC.NL