politie

democratisch, progressief én nationalistisch

Radicaal

Beter

Nederland


Politie en justitie

Het Nederlandse systeem van politie, justitie en recht  moet op een aantal belangrijke punten grondig herzien  worden:


  • Om te beginnen,  pleiten wij voor de afschaffing van het prestatiecontract voor politieagenten, aangezien het nut van de politieagent op straat niet in de hoeveelheid bekeuringen ligt die hij dagelijks uitschrijft, maar in het ter plekke op kunnen lossen van gevaarlijke situaties, het opbreken van vechtpartijen en burenruzies, het geven van aanwijzingen, het achtervolgen van criminelen, het bijstand geven bij ongevallen, het aanhouden van gevaarlijke misdadigers, enzovoort. De Nederlandse politie is geen onderdeel van de belastingdienst, en bestaat dus niét om de Nederlandse schatkist te spekken ten koste van de eigen bevolking.


  • Verder is de Democratische Partij ook voorstander voor de invoering van een algemene fitheidseis voor politieagenten. Politieagenten moeten immers in goede conditie zijn om hun beroep naar behoren uit te kunnen voeren. Politieagenten die niet fit genoeg zijn of last  van overgewicht hebben, moeten professionele begeleiding krijgen om weer fit te worden., of anders de dienst verlaten.


  • Ook stellen wij de oprichting van een nieuwe binnenlandse opsporings- en veiligheidsdienst voor die specifiek bedoeld is voor het bestrijden van terrorisme en spionage binnen de landsgrenzen, die, in tegenstelling tot de AIVD en de MID, enkel het doel zal hebben om mogelijke terrorismedaden en buitenlandse spionage op Nederlandse bodem op te sporen en te bestrijden. Een belangrijke limitering van het mandaat van deze dienst zou het verbod zijn om "voor algemeen gebruik" inlichtingen te verzamelen en ook een afbakening van het werkgebied van deze dienst tot binnen de landsgrenzen. Wij stellen dus een dienst voor die specifiek het doel heeft om mogelijke gruweldaden zoals in Madrid en Londen en Parijs en Brussel op Nederlandse bodem te voorkomen, aangezien terrorismedaden op Nederlands grondgebied niet uitgesloten zijn.


  • De RP is ook een voorstander van de regularisatie van de toelaatbaarheid van door de geheime diensten verkregen bewijs, zodat deze informatie tijdens strafzaken gebruikt kan worden, in tegenstelling tot de huidige praktijk, waarbij door de geheime diensten verkregen bewijs vaak nutteloos is, aangezien het niet toelaatbaar is.


  • Verder ijvert de RP voor een grote uitbreiding van de capaciteit van politie en justitie, zodat lopende zaken niet blijven liggen en alle aangiften in behandeling genomen kunnen worden. Wij willen flink investeren om de capaciteiten van politie en justitie uit te breiden. Verder willen wij ook kleinere politieposten oprichten - ter grote van 3 à 4 agenten - in plaats van enkel gigantisch en megalitische hoofdbureaus, waarvan er één per gemeente is, om zo de politieaanwezigheid op de straat en in de wijken zichtbaar te vergroten.


Openbare netheid

Wij pleiten ook voor een aanscherping van de controle op het verbod van vervuiling van de openbare ruimte, wat o.a. inhoudt: Het weggooien van verpakkingsmateriaal op straat, het legen van asbakken op de openbare weg, spugen op straat. Dit soort asociaal gedrag moet onmiddelijk afgestraft worden.


Oorlogsmisdadigers

De laatste nog overlevende Nederlandse oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog moeten onmiddelijk worden opgespoord en voor het Nederlandse gerecht worden gebracht, voordat zij van ouderdom zijn gestorven.  Er zijn er op dit moment nog genoeg in de wereld die hun ouderdom in vrijheid uit  kunnen  leven. Wij vinden dat deze monsters het recht niet mogen ontlopen.


Wetteloosheid

De ReformPartij stelt dat wetteloze gemeenschappen en kolonies van belastingontduikers in Nederland, zoals woonwijken waar de politie geen voet binnen durft te zitten en woonwagenkampen waarin niemand belasting betaalt, met alle mogelijke middelen de Nederlandse rechtsorde terug binnen moeten worden gebracht, aangezien iedereen zijn steentje bij dient te dragen.


Klokkenluiders

Klokkenluiders zijn mensen die de hele Nederlandse maatschappij een waardevolle dienst hebben bewezen. Toch worden deze mensen over het algemeen met de nek aangekeken alsof ze "verraders" zijn. Daarom wil de RP dat er een goede klokkenluidersregeling komt die mensen die deze stap hebben ondernomen beschermt. In ieder geval door ervoor te zorgen dat zij niet ineens hun inkomen kwijt zijn na ontslagen te worden.


Grondwettelijk Gerechtshof

De RP wil dat er een Grondwettelijk Gerechtshof wordt opgericht waar alle inwoners van Nederland direct gebruik van kunnen maken als zij geloven dat hun grondwettelijke rechten zijn of worden aangetast, net zoals in vele andere landen al bestaat, zoals Duitsland, de VS, Zuid-Afrika, enzovoort.  Waarom kan dit in Nederland niet? Zie ook het onderwerp: Grondwettelijk Gerechtshof.


Grondwetsuitbreiding

Wij willen dat de Nederlandse grondwet grootscheeps uitgebreid wordt. De nieuwe grondwet moet o.a. een  duidelijke omschrijving bevatten van alle basisrechten en -plichten die een Nederlandse burger bezit. Dit staat in sterk contrast met de huidige grondwet, waarin de meeste artikelen enkel of grotendeels naar de reguliere wetgeving terugverwijzen, wat van de grondwet een grotendeels loos document heeft gemaakt. Ook zullen de rechten en plichten van zowel de burgers als de overheid aan de grondwet getoetst moeten kunnen worden, in plaats van de huidige situatie, waarin de grondwet in feite een dode letter is. Om dit mogelijk te maken, moet er een Grondwettelijk Gerechtshof worden opgericht.  Zie ook het onderwerp: Grondwetsuitbreiding.


Gedetineerden

De manier waarop de Nederlandse staat met zijn gedetineerden omgaat, kan een stuk beter. Eén van de dingen die we niet moeten vergeten, is dat in de gevangenis zitten een straf is, en niet een plaats om nieuwe contacten op te doen, daarom stellen wij voor dat:


  • Wij ervoor moeten zorgen dat alle gevangenen in Nederland met niet meer dan één man op één cel zitten, om er zo voor te zorgen dat er geen “onderlinge samenwerkingen” kunnen ontstaan. Gevangen moeten zo veel mogelijk van elkaar gescheiden worden en blijven.


  • Gedetineerden  het recht op privacy verliezen - zodoende moeten cellen van gevangenen regelmatig grondig doorzocht  kunnen worden op verboden goederen.

 


  • Gedetineerden daarintegen echter ook weer toegang tot onderwijs en/of arbeid moeten krijgen (wat het kabinet heeft afgeschaft), in plaats van de hele dag maar in hun cel te zitten suffen of te broeden.

 

  • Het loon van gevangenispersoneel fiks omhoog moet.


  • Aangezien er een hoop verslaafde gedetineerden zijn, moet de verslavingszorg weer een vaste plaats in de gevangenis krijgen. Elke gedetineerde die verslaafd de gevangenis ingaat, moet daar uiteindelijk weer clean uitkomen.


Terrorismebestrijding

Zie standpunt Midden-Oosten, terrorisme en fundamentalisme


Fundamentalisme

Specifiek wat moslimfundamentalisme betreft, zijn wij ervan overtuigd dat de gróte meerderheid van de Nederlandse moslims gematigd is en de waarde van mensenrechten en de democratie zowel inzien als op waarde weten te schatten. Toch moeten wij echter niet over het hoofd zien dat moslimextremisme weldegelijk een direct gevaar voor de Nederlandse rechtstaat vormt. De Nederlandse samenleving is gebaseerd op het idee dat de wet voorrang heeft op het geloof, en dat alle inwoners van Nederland dezelfde door de wet bepaalde rechten en plichten hebben. Mensen die in Nederland een ideologie (zoals radicaal islamisme) aanhangen en proberen te verspreiden die tegenstrijdig is met de wettelijke gelijkheid van alle Nederlanders en die tegenstrijdig is met de voorrangspositie van de wet in Nederland, moeten daarom ook vervolgd worden. Daarom willen wij dat mensen die vanuit Nederland naar landen zoals Syrië, Irak en Somalië zijn getrokken om daar misdaden tegen de menselijkheid en terroristische daden uitvoeren hun Nederlandse nationaliteit ontnomen wordt. De Nederlandse wet voorziet al in deze mogelijkheid, aangezien volgens de rijkswet op het Nederlandschap een burger immers de Nederlandse nationaliteit ontnomen kan worden als deze actief is voor een leger dat tegen Nederland vecht, of als deze persoon oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid of genocide onderneemt. In het kort: Jihadi's zijn mensen die zich van de Nederlandse normen, waarden en idealen hebben afgekeerd, en passen daarom niet meer in de Nederlandse samenleving, waarvoor zij een bedreiging zijn. Wij vinden dat mensen die dolgraag in een streng-Islamitisch land willen wonen, het beste naar een streng-Islamitisch land kunnen verhuizen, zoals Saudi-Arabië of Iran, in plaats van te proberen van Europa een Islamitische staat te maken. In tegenstelling tot landen zoals Iran en Saudi-Arabië is Nederland  geen theocratische politiestaat, daarom is het  niet aan de staat om voor te schrijven wat de inwoners wel en niet mogen geloven. Hoe dan ook dienen personen die een religie aanhangen zich wel aan precies dezelfde bij de wet geregelde rechten en plichten te houden als de rest van de bevolking. Voor de wet zijn alle Nederlanders immers gelijk. Tegelijkertijd staat het mensen ook vrij om een orthodoxe interpretatie van een bepaalde leer of geloof te belijden, zolang dit maar niet in strijd komt met de wetten, regels en mores die in Nederland gelden, aangezien Nederland en rechtstaat is, en dit inhoudt dat de wet op alles en iedereen voorrang heeft.


Zie ook het onderwerp: Midden-Oosten, Radicaal Islamisme en Terrorisme.

De Democratische Partij |