midden-oosten

democratisch, progressief én nationalistisch

Radicaal

Beter

Nederland


Het Midden-Oosten,

radicaal islamisme en terrorisme

Het is de trieste werkelijkheid dat de aanhoudende problemen in het Midden-Oosten  niet binnenkort opgelost zullen worden. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is het Midden-Oosten al een slagveld tussen de verschillende geloofs- en bevolkingsgroepen, landen, internationale zakelijke belangen en grote mogendheden. Toch kunnen wij iets doen! Als wij een langdurige vrede in het Midden-Oosten willen bewerkstelligen, is het daarom noodzakelijk dat het Westen een praktische, realistische en ethische aanpak hanteert om ervoor te zorgen dat dit gebied op de lange termijn gestabiliseerd wordt. Dit houdt o.a. in dat militair ingrijpen van westerse landen in de regio geen optie is, omdat dit heeft laten zien dat dit de situatie alleen maar erger maakt. Om precies te zijn heeft de invasie en bezetting van Irak door de V.S. de huidige crisis grotendeels veroorzaakt. Zonder de onnadenkende wreedheden van het Amerikaanse leger in Irak zou I.S. nooit zijn ontstaan, wat o.a. gezien kan worden in het feit dat de meeste jihadi's in Irak en Syrië oud-soldaten zijn uit het leger van Saddam Hoessein, die door de Amerikanen en-masse waren ontslagen. Het gebrek aan vooruitzicht van de V.S. valt moeilijk te geloven, tenzij je ervan uitgaat dat het allemaal in de eerste plaats de bedoeling was geweest.


Hoe dan ook is de DP fel tegen grootschalige militaire actie van Westerse landen in het Midden-Oosten - op z'n Amerikaans. Wij vinden dat het tijd wordt voor de rijkere landen van de regio (zoals de Golfstaten) om hun eigen achtertuin op orde te krijgen.


Europa kan het zich echter niet veroorloven om het conflict in Syrië, Irak en Libanon de vrije loop te laten en te zien waar het schip strandt, zoals we tot nu toe met de Syrische burgeroorlog hebben gedaan.


Wat dit praktisch inhoudt, is dat wij praktische en noodzakelijke ondersteuning aan democratische en stabiliserende factoren en groepen in de regio willen bieden. Een praktisch voorbeeld hiervan is het ondersteunen van de Koerden in het noorden van Irak en Syrië, aangezien deze bevolkingsgroep een duidelijk stabiliserende en humane invloed op de regio heeft laten zien, en fysieke en materiële ondersteuning van Iraakse leger en het Vrije Syrische Leger.   De realiteit is dat wat de Koerden op  dit moment voornamelijk nodig hebben moderne wapens zijn om I.S. mee te bestrijden, aangezien veel Peshmerga's op dit moment nog met wapens vechten die uit de Tweede Wereldoorlog stammen. Daarom  pleiten wij ervoor om  deze aan de Koerden te leveren, zodat zij hun eigen gebied kunnen verdedigen en het voortouw kunnen nemen in de bevrijding van Syrië en Irak. Verder dan dit willen wij echter niet gaan, en wij willen hoe-dan-ook aan geen enkele grootschalige invasie van het Midden-Oosten deelnemen.


Wat wij ook willen doen, is fysieke, logistieke en materiële ondersteuning geven om de gigantische stroom Iraakse en Syrische vluchtelingen al in de regio zelf op een humane manier op te vangen (en zo tegelijkertijd de vluchtelingenstroom richting Europa ook in te dammen).


Fundamentalisme

Specifiek wat moslimfundamentalisme betreft, zijn wij ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse moslims gematigd is en de waarde van mensenrechten en de democratie weldegelijk zowel inzien als op waarde weten te schatten. Toch moeten wij ondertussen ook wel inzien dat de fundamentalistische en radicaal islamisme een direct gevaar voor de Nederlandse rechtstaat vormt. De Nederlandse samenleving is gebaseerd op het idee dat de wet voorrang heeft op geloof, en dat alle inwoners van Nederland dezelfde door de wet bepaalde rechten en plichten hebben, ongeacht afkomst of overtuiging. Mensen die in Nederland een ideologie aanhangen en proberen te verspreiden die tegenstrijdig is met de wettelijke gelijkheid van alle Nederlanders en die tegenstrijdig is met de voorrangspositie van de wet in Nederland, moeten daarom ook niet in Nederland welkom zijn. Daarom wil de ReformPartij dat mensen die vanuit Nederland naar landen zoals Syrië, Irak of Somalië zijn getrokken om daar misdaden tegen de menselijkheid en terroristische daden uit te voeren hun Nederlandse nationaliteit ontnomen worden. De Nederlandse wet voorziet al in deze mogelijkheid, aangezien volgens de rijkswet op het Nederlandschap een burger immers de Nederlandse nationaliteit ontnomen kan worden als deze actief is voor een leger dat tegen Nederland vecht, of als deze persoon oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid of genocide onderneemt. In het kort: Jihadi's zijn mensen die zich van de Nederlandse normen, waarden en idealen hebben afgekeerd, en passen daarom niet meer in de Nederlandse samenleving, waarvoor zij een duidelijke bedreiging vormen. Wij vinden dat mensen die in een streng-Islamitisch land willen wonen, het beste naar een streng-Islamitisch land, zoals Saudi-Arabië of Iran, kunnen verhuizen, in plaats van zinloos te proberen om van Europa een islamitische staat te maken.


In tegenstelling tot landen zoals Iran of Saoedie-Arabië is Nederland immers geen theocratische politiestaat, daarom is het natuurlijk niet aan de overheid om voor te schrijven wat mensen wel en niet mogen geloven. Echter, personen die een religie aanhangen dienen zich nog altijd wél aan precies dezelfde bij de wet voorgeschreven rechten en plichten te houden als de rest van de Nederlandse gemeenschap; voor de wet zijn alle Nederlanders immers gelijk. Tegelijkertijd staat het mensen vrij om een bepaalde interpretatie van een leer of geloof te aan te hangen, zolang dit maar niet in strijd komt met de wetten, regels en mores die in Nederland gelden, aangezien Nederland een rechtstaat is, en dat houdt in dat de wet op alles en iedereen voorrang heeft.


Nieuwe Staatsveiligheidsdienst

Op een praktischer peil stellen wij ook de oprichting van een nieuwe veiligheidsdienst voor die zich specifiek op binnenlandse terrorismebestrijding en -preventie en het opsporen en voorkomen van terrorisme en spionage binnen de landsgrenzen richt, in tegenstelling tot de AIVD en MID, die ook in het buitenland opereren en een breder mandaat hebben. In deze tijd lijkt een gespecialiseerde antiterrorisme- en antispionagedienst een goed idee om een stevigere bescherming van de Nederlandse samenleving te garanderen.


Nationale promotie

Gedurende het conflict in het Midden-Oosten hebben wij gezien hoe moslimextremisten  effectief gebruik  van sociale media  en massamedia hebben gemaakt om hun met haat gevulde ideologie te verspreiden. Vreemd genoeg maakt het Westen nauwelijks gebruik van deze mogelijkheden om de Westerse waarden aan de man te brengen. Daarom pleiten wij ervoor om een grootschalige marketingcampagne  opzetten om de Nederlandse waarden en normen te verkondigen, om een gevoel van eenheid en nationale trots in het gehele Nederlandse volk (ongeacht afkomst of geloof) te aan te wakkeren, en ook om  mensen die het risico lopen om geradicaliseerd te worden eraan te herinneren dat Nederland iets is om in te geloven en het waard is om voor te vechten. Wij moeten Nederland aan de wereld verkopen alsof het meer  is dan een landje aan de rand van de Noordzee, maar dat Nederland een ideologie op zich is, bestaande uit waarden zoals vrijheid, gelijkheid, democratie, welvaart en samenwerken. Dit conflict is immers ook een ideologische strijd van de terroristen tegen het Westen, en Europa heeft tot nu toe bar weinig op dit gebied gedaan om effectief terug te vechten.


Burgerschap op school

Het is belangrijk dat kinderen op   school al leren dat zij deel uitmaken van een grotere en democratische gemeenschap om hen heen. Wij moeten hen ervan doordringen dat zij Nederlandse staatsburgers zijn die wettelijke rechten en plichten hebben, en wat de consequenties hiervan zijn. Tegelijkertijd moeten wij hen ook een gevoel van gezonde trots geven, trots dat zij deel uitmaken van de Nederlandse gemeenschap, en ook dat zij deel uitmaken van  de schoolgemeenschap. Dit kunnen wij op een aantal manieren bereiken, zoals:

  • Het bevorderen van competitie in schoolsport tussen de verschillende lagere en middelbare scholen.
  • De toevoeging van het vak "burgerschap" aan het middelbaar curriculum, waarin precies uitgelegd wordt wat de verschilende rechten en plichten van een Nederlandse burger zijn, en welke middelen je hebt om je rechten te verdedigen.
  • Het invoeren van schooluniformen voor leerlingen op de lagere en middelbare school.
  • De schooldag samen te beginnen,  door bijvoorbeeld het schoollied of het volkslied samen te zingen.


Hoewel wij inzien dat veel mensen deze ideeën misschien als onnodig paternalistischnationalistisch of oudbollig zullen beschouwen, zijn dit echter effectieve methodes gebleken om een gevoel van eenheid, gemeenschap, trots en wederzijds respect in kinderen te creëren, wat alvast één manier is om radicalisatie tegen te gaan.


Syrië en Irak

Op dit moment woedt de Syrische burgeroorlog nog altijd in alle hevigheid. Achter deze chaos en wreedheid schuilt het regime van president Assad, dat verantwoordelijk is voor een groot aantal bevestigde wreedheden en misdaden tegen de menselijkheid, zoals het ombrengen van onschuldige burgers en het gebruik van zenuwgas. Assad is lid van de Syrische Baathpartij, wat dezelfde politieke beweging is waar toendertijd ook Saddam Hoessein lid van was, en heeft zichzelf als een monsterlijke dictator ontpopt, die aan het hoofd staat van een regime dat bereid is om hele woonwijken met de grond gelijk te maken, omdat deze bolwerken van het verzet zijn. Daarom moet het Westen ingrijpen door ondersteuning te geven aan de Koerden en aan het Vrije Syrische Leger (the Free Syrian Army), dat de enige facties in de Syrische burgeroorlog zijn die nog relatief gematigd zijn en waarmee Syrië een mogelijke democratische toekomst zou kunnen hebben, in tegenstelling tot Assad aan de ene kant en de islamitische fundamentalisten aan de andere kant. Het is aan het Westen om praktische steun (maar geen invasie!) te verlenen aan de enige strijdende partijen in dit conflict die zich niet geheel van de westerse waarden van democratie en mensenrechten hebben afgekeerd. Dit is geen ideale situatie, maar het is de situatie die we nu eenmaal hebben, en waar we nu een praktische uitweg uit moeten zien te vinden. Hoe dan ook hebben wij het hier enkel en alleen over logistieke en materiële ondersteuning (door de Koerden bijvoorbeeld de moderne wapens te geven die zij nodig hebben om I.S. mee te bestrijden) en zijn wij fel tegen militaire actie door Westerse naties in het Midden-Oosten.


Verder is de recturering in Nederland van mensen voor de strijd in Syrië natuurlijk volstrekt ontoelaatbaar. Mensen die naar Europa worden gestuurd om hier soldaten voor fundamentalistische terreurgroepen te ronselen moeten zo snel mogelijk opgespoord en strafrechtelijk vervolgd worden. Ook moeten de gangen van individuele Syriëgangers altijd door de veiligheidsdiensten onderzocht worden, en als het blijkt dat mensen die vanuit Nederland naar landen zoals Syrië en Irak zijn getrokken om daar voor terreurgroepen zoals de IS te vechten, dan moet de Nederlandse nationaliteit hen direct ontnomen worden. De Nederlandse wet voorziet al in deze mogelijkheid, aangezien volgens de rijkswet op het Nederlanderschap een burger immers de Nederlandse nationaliteit ontnomen kan worden als deze vecht voor een leger dat tegen Nederland strijdt, of als deze persoon oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid of genocide onderneemt.


Israel en de Palestijnen

De manier waarop Israel het Palestijnse volk al sinds jaren heeft behandeld, laat duidelijk zien dat de Israelische staat geen echte interesse in een vreedzame oplossing van het zich voortslepende conflict in het Midden-Oosten heeft. Verder is de manier waarop Israel met raketten en artillerie woonwijken en scholen in Gaza met de grond gelijk heeft gemaakt op geen enkele manier goed te praten, zelfs niet door te zeggen dat Israel het recht heeft om zichzelf te verdedigen, net zoals elk ander land.


Hoewel het zeker waar is dat Israel zich in het verleden verschillende keren heeft moeten verdedigen tegen aanvallen door zijn Arabische buurlanden, en dat terroristische aanslagen en raketaanvallen (ook met kinderen als slachtoffer) weldegelijk door de Palestijnen zijn uitgevoerd, betekent dit echter niet dat dat de Israelische staat het recht heeft om de Palestijnse burgerbevolking terug te terroriseren. Dit is echter wel wat er is gebeurd: Israel lijkt al het mogelijke te doen om de Palestijnse bevolking zo veel mogelijk te intimideren en om de Palestijnse gemeenschap zo veel mogelijk te ontregelen, om ervoor te zorgen dat er nooit een onafhankelijke Palestijnse staat zal zijn. Voorbeelden hiervan zijn legio: De manier waarop Israelische politie regelmatig Palestijnse burgers mishandelt (zoals het in de voeten schieten door Israelische grenswachten van Palestijnse atleten, zodat ze niet meer hun sport kunnen beoefenen), maar ook de manier waarop Israel nog altijd de Westbank probeert te koloniseren, of de manier waarop Israel weigert om de inwoners van Gaza in hun eigen levensbehoeften te laten voorzien door hen in hun eigen kustwateren te laten vissen. In de praktijk doet Israel er alles aan om het conflict aan te wakkeren en te escaleren, om mensen te polariseren en om religieus fanatisme in de regio toe te laten nemen.


Daarom vinden wij dat Israel met kracht naar de onderhandelingstafel terug moet worden gebracht. Israel moet gemotiveerd worden om actief een einde aan het conflict te zoeken, in plaats van de wederzijdse haat te bevorderen. Dit kunnen wij doen door stricte economische sancties tegen Israel in te voeren, zoals een boycot van Israelische producten, de bevriezing van Israelische tegoeden in het buitenland, en het sluiten van het Europees luchtruim en de Europese territoriale wateren voor Israelisch lucht- en zeeverkeer. Verder moeten de leden van de Israelische regering en het Israelische leger tot persona non grata worden verklaard zolang ze weigeren om de Palestijnse staat te erkennen, en moet de Israelische deelname aan internationale organisaties en internationale competities (zoals FIFA en EUFA) worden bevroren. Zodra de Israeliërs voelen dat ze écht alleen in de wereld staan, misschien dat ze dan wél bereid zijn om een waarlijke en permanente vrede in de regio te bewerkstelligen. Om dit voor elkaar te krijgen, is het natuurlijk wel belangrijk dat deze sancties zo breed mogelijk worden gedragen, in ieder geval op Europees niveau, maar ook als dat niet gebeurd, kunnen wij in Nederland in ieder geval het goede voorbeeld geven. Want niemand verdient het om zo behandeld te worden, ook de Palestijnen niet. 


In het verlengde hiervan wil de RP dat de Tweede Kamer de Palestijnse staat erkent als een onafhankelijke staat, in navolging van Zweden, aangezien het tijd is dat het conflict tussen Israel en de Palestijnen eens tot een einde wordt gebracht, want dit kan zo langer niet meer. Zie ook het onderwerp: Israel en de Palestijnen.


IS & terrorisme:

De recente gebeurtenissen in Brussel en Parijs hebben aangetoond dat vrijwel de hele wereld (inclusief Europa, Noord-Amerika, Afrika, Azië en Australië) zich op dit moment in een praktische staat van oorlog bevindt met het radicaal islamisme. Het is echter belangrijk om te realiseren dat de gemiddelde moslim evenveel schuld heeft aan deze terroristische aanslagen als de gemiddelde christen aan het racistisch politiegeweld in de V.S. - generaliseren is in dit geval nuttig noch eerlijk - en dat de gemiddelde Nederlandse moslim geen enkele boodschap aan deze haatboodschap heeft. Het is belangrijk om dit te onthouden. Tegelijk moeten wij ook niet vergeten dat de lijst aan steden en landen die de afgelopen jaren door terroristische aanslagen zijn geraakt (Brussel, Parijs, nogmaals Parijs, Londen, Madrid, München, New York, maar ook in Nigeria, Ivoorkust, China, Thailand, Bali, Australië en de lijst gaat door) echter duidelijk laat zien dat het radicaal islamisme de oorlog heeft verklaard aan de rest van de wereld, inclusief het Westen.


Hoe dan ook is de RP ervan overtuigd dat de meerderheid van de moslims in Nederland gematigd zijn en de waarde van democratie en vrijheid weldegelijk inzien en op waarde weten te schatten, en geloven wij dat er in Nederland ook ruimte voor een gematigde en moderne versie van islam moet kunnen zijn. Wij zijn immers niet Iran of Saudi-Arabie, waar slechts één enkel geloof is toegestaan, maar een vrij land waar mensen hun eigen keuzes mogen maken. Ook geloven wij dat het uitbreken van de Arabische Lente heeft laten zien dat de meerderheid van de bevolking van het Midden-Oosten de wens koestert om meer vrijheid, gelijkheid en invloed op het politieke proces te krijgen, maar dat zij neergeslagen worden door een zelfzuchtige politieke elite.


Toch kunnen wij niet negeren dat het weldegelijk de trieste waarheid is dat er een aanzienlijke hoeveelheid intolerantie, angst en religieus gemotiveerd geweld jegens andersdenkenden vanuit de radicale islam uitgaat. Het grote aantal terroristische aanslagen die er de afgelopen jaren in Westerse steden zijn uitgevoerd (Brussel, Parijs, Londen, Madrid, Ottawa, Sydney, Hilversum, Kopenhagen en natuurlijk ook New York, en daarna weer Parijs, en weer Brussel, en laten we ook Kenia, Nigeria en Pakistan niet vergeten) laat hier helaas weinig twijfel over. Laten wij hierin duidelijk zijn: Dit betekent zeer zeker niet dat alle moslims geradicaliseerd zijn, of dat alle moslims intolerant zijn - wij verwerpen de notie dat de islam zelf een probleem op zich vormt - maar dit betekent wel dat de islamitische wereldgemeenschap een enorm interne probleem heeft, dat alleen door moslims zelf effectief opgelost kan worden, en niet door de rest van de wereld (en zeker niet door middel van catastrofaal militair ingrijpen). Om exact te zijn, wijten wij deze problemen o.a. aan het bestaan van een "parasitaire ideologie" (radicaal islamisme); een radicale, conservatieve en gepoliticeerde interpretatie van de islam die volstrekt niet in Nederland past en die zelfs voor de meeste moslimlanden te ver gaat.


Om een oplossing voor het probleem van radicaliserende moslims te vinden, moeten wij ons echter ook afvragen waarom zoveel Europese jongeren door IS worden aangetrokken. Als wij een oplossing voor deze problemen willen vinden, dan moeten wij bereid zijn om eerlijk en openhartig over de oorzaak hiervan na te denken. Om te beginnen zijn er natuurlijk de Amerikaanse wreedheden en moordpartijen die er in verschillende moslimlanden worden uitgevoerd (o.a. de invasie van Irak en de buitenwettelijke eliminaties door middel van drone-aanvallen in Pakistan en Afghanistan). Het probleem is hier dat voor veel moslims de V.S. het gezicht van het Westen is, en dat de Europese leiders er weinig aan doen om dit beeld te veranderen, aangezien Europese politici zoals de Nederlandse eerste minister meestal blind doen wat ze door de Amerikanen worden opgedragen. Ook is het belangrijk om in te zien dat de Europese samenleving zeer individualistisch is ingesteld, met relatief weinig sociale cohesie, een relatief los en "vloeibaar" samenlevingsgevoel, en met nationale overheden die de verschillen tussen de verschillende bevolkingsgroepen vaak voor politieke doeleinden onderstrepen (denk aan het officiële gebruik van het woord "allochtoon" door de Nederlandse overheid). Dit gebrek aan sociale cohesie is iets waar veel mensen niet goed mee om kunnen gaan, en waar vooral veel jongeren een extreme oplossing voor zoeken, aangezien dit klimaat vruchtbare grond is voor een aggressieve groep die zich gewelddadig tegen de kille en ongevoelige samenleving afzet, en die jonge jongens en meiden met open armen ontarmd. Wij geloven dat dit de belangrijkste verklaring voor de aantrekkingskracht van islamitisch radicalisme in het algemeen en IS in het bijzonder is: Het feit dat ze jongeren die zich alleen en ontheemd voelen verwelkomen: Het is een groep waar zulke jongeren zich welkom en thuis kunnen voelen, in tegenstelling tot de Westerse maatschappij, waar ze zelfs door de regering als "Marrokaan" of "allochtoon" worden bestempeld, in plaats van als "Nederlander" .


Daarom pleit de RP om maatregelen te nemen die zowel op de korte als de lange termijn resultaat moeten leveren:

  • Omdat alle Nederlanders het recht moeten hebben om veilig te zijn en om zonder angst te kunnen leven, willen wij dat het een prioriteit voor de overheid wordt om de sociale cohesie van de gehele Nederlandse gemeenschap te bevorderen. Oftewel: Wij moeten ervoor zorgen dat iedereen die in Nederland woont zich in eerste instantie Nederlander voelt. Wij moeten er ook voor zorgen dat er in Nederland weer een sterk gemeenschapsgevoel komt waar het in principe niet uitmaakt wat je afkomst is. Daarom willen wij ook de overheid onmiddelijk ophoudt om het woord "allochtoon" te gebruiken om te refereren aan iedereen wier familieoorsprong in het buitenland ligt. Het feit dat de Nederlandse rijksoverheid zelfs in officiële stukken een onderscheid tussen ethnische en niet-ethnische Nederlands maakt, laat zien dat sociale cohesie en het idee dat alle Nederlanders gelijke kansen moeten krijgen niet echt een prioriteit voor de hudige Nederlandse regering is. De ReformPartij vindt dat het een prioriteit voor de overheid moet zijn om ervoor te zorgen dat alle Nederlandse burgers zich in de eerste plaats ook Nederlander voelen, en dat kan niet als de overheid de bevolking officieel in twee groepen opdeelt. Wat dat betreft helpt het al om ons dagelijks taalgebruik aan te passen. Daarom weigeren wij bij de ReformPartij ook halsstarrig om de woorden "allochtoon" en "autochtoon" te gebruiken. Ook vinden wij het onzinnig om iemand die in Nederland is geboren, die een Nederlands paspoort heeft, en die vloeiend Nederlands spreekt nog altijd "Turk" of "Marrokaan" te noemen. Als wij iemands originele afkomst duidelijk moeten maken, gebruiken wij daarom bijvoegelijke naamwoorden: Turkse Nederlander, Marrokaanse Nederlander, Somalische Nederlander, enzovoort. Wij moeten ervoor zorgen dat iedereen begrijpt dat je eerst Nederlander bent, en dan pas iets anders, en dat kan niet als de overheid mensen officieel in hokjes blijft stoppen!


  • Verder pleiten wij er ook voor om in de tussentijd migratie en mensenstromen vanuit landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika op een veiligere en grondigere manier in goede banen te leiden, onder andere door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en de Nederlandse veiligheidsdiensten meer bij het immigratieproces te betrekken dan nu het geval is om de persoonlijke geschiedenis van de aanvrager na te gaan (iets wat nu volstrekt niet gedaan wordt). Wij vinden dat het de taak van de Nederlandse staat is om voorzichtig te zijn, aangezien wij vinden dat het recht van de rest van de Nederlandse bevolking (inclusief de Nederlandse moslims) om veilig en vrij van angst en geweld te kunnen leven voorrang moet hebben op het theoretische recht van buitenlanders om naar Nederland te komen. Dit is een afweging die wij nu moeten maken.


  • Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen: Daarom willen wij ook een hoofdprioriteit maken van de vlotte en effectieve inburgering van nieuwkomers, in plaats van nieuwe Nederlanders maar aan hun lot over te laten en in de wind te laten wapperen. Om ervoor te zorgen dat nieuwkomers alle mogelijkheden krijgen om goed met de rest van de Nederlandse gemeenschap mee te kunnen komen, en niet het risico lopen om gemarginaliseerd of geradicaliseerd te worden, moet het vanaf het eerste moment duidelijk gemaakt worden dat zij van harte welkom in Nederland zijn, maar enkel en alleen als ze de Nederlandse taal leren en bereid zijn om zo goed mogelijk volgens de algemene Nederlandse waarden, normen en wetten te leven. Immigratie en inburgering is een serieuze en belangrijke zaak die grondig en met een uitgedacht plan aangepakt moet worden, in plaats van de mensen maar vrij te laten waaien en ze het zelf maar uit te laten zoeken. In tegenstelling tot het huidige kabinet is de ReformPartij dan ook van mening dat nieuwkomers niet de keuze moet worden gelaten om wel of niet met de Nederlandse gemeenschap mee te doen, maar dat het vanaf het allereerste moment van aankomst duidelijk moet worden gemaakt dat het geen optie is om niet effectief in te willen burgeren.

 

  • In het verlengde hiervan pleiten wij er ook voor dat er een onmiddelijk einde komen aan het verstrekken van visums aan buitenlandse imams. Wij geloven dat imams die in Nederland prediken zelf ook van Nederlandse bodem moeten komen, of anders niet! Want hoe kan een imam uit het Midden-Oosten of uit Noord-Afrika aan een Nederlandse moslim uitleggen hoe hij effectief in de Nederlandse gemeenschap moet functioneren? Dat is waanzin!


  • Tegelijkertijd kunnen wij geen geloofshuizen op Nederlands grondgebeid tolereren waar haat jegens andersdenkenden of bepaalde bevolkingsgroepen wordt gepredikt. Zodoende vinden wij dat alle gebedshuizen (inclusief moskeeën, maar in principe natuurlijk ook kerken, synagoges en tempels) waarvan het bewezen is dat die haat prediken, gedwongen gesloten moeten worden en dat de haatpredikers onmiddelijk moeten worden uitgewezen.


Sommige Nederlandse moslims zullen dit pakket van maatregelen misschien uitleggen als een gerichte poging om hen als een groep voor speciale behandeling uit te pikken. Toch moeten wij ook niet vergeten dat moslimterrorisme op dit moment weldegelijk een reële dreiging in de wereld is, óók voor de rest van de Nederlandse moslims die van dit alles niks willen weten. Wij vinden dat het de taak van de overheid is om de gehele gemeenschap te beschermen, ongeacht geloof, huidskleur of afkomst, aangezien het een grondtaak van de overheid is om het Nederlandse volk tegen mogelijk geweld, terreur en religieuze intolerantie te beschermen. Soms is het nu eenmaal nodig om praktisch te zijn en zo goed mogelijk met de lelijke realiteit van alledag om te gaan, want hoewel de ReformPartij heilig in het principiële recht van mensen gelooft om te gaan en te staan en te wonen waar zij willen, zien wij in dat de rest van de Nederlandse gemeenschap tegelijkertijd immers ook het recht heeft om in vrijheid en zonder angst te leven, wat een recht is dat niet aan andere principes en ideeën ondergeschikt moet worden gemaaktReligieuze symbolen, boerka's, kruisjes en hoofddoekjes

De  RP is tegen een verbod op hoofdoekjes, kruisjes of andere cultureel/religieuze uitingen die niet als bijzonder aanstootgevend kunnen worden gezien.  Ook zijn wij tegen een verbod op boerka's, aangezien wij dit een voorbeeld van onnodige regelgeving vinden die niet in de praktijk uitgevoerd kan worden. Sowieso zijn er al relatief weinig Nederlandse moslima's  die de boerka dragen. Ook zou dit een wet zijn die in de dagelijkse praktijk vrijwel onmogelijk te handhaven valt (een politieagent die een vrouw dwingt om zich uit te kleden?), zoals de realiteit in Belgie heeft aangetoond, wat een land is dat sinds enige jaren een boerkaverbod heeft. Hoewel wij desalniettemin van mening zijn dat dit  gewaad duidelijk tegen de Nederlandse waarden van openheid, individualiteit en gelijkheid tussen vrouw en man ingaat, en ook een symbool is van een radicale, conservatieve, intolerante en gepoliticeerde interpretatie van de islam die zelfs voor veel, maar niet alle, moslimlanden te ver gaat, vinden wij ook dat Nederlanders in principe het recht moeten houden om zich te  kleden zoals zij zelf willen.

De Democratische Partij |