MANIFEST

HET DEMOCRATISCH MANIFEST

DE 15 PRINCIPES VAN DE DEMOCRATISCHE PARTIJ


democratisch, progressief én nationalistisch

Radicaal

Beter

Nederland


De Democratische Partij |

 + De nieuwe Republiek der Nederlanden

Wij geloven in Nederland als een volledig democratische staat waar elk kind ongeacht afkomst, overtuiging, geslacht of huidskleur dezelfde kansen krijgt, een Nederland waar elke burger de kans krijgt om zijn stem te laten horen. Uiteindelijk heeft ons land een eeuwenoude democratische en republikeinse traditie die langer teruggaat dan dat van Duitsland, Frankrijk, de V.S. en eigenlijk de meeste landen op aarde ... Daarom willen wij het huidige stoffige poltieke bestel van de Nederlandse staat een grondige (en zeer noodzakelijk) opknapbeurt geven door van ons land een democratische parlementaire republiek te maken. In de praktijk houdt dit in dat het staatshoofd gekozen zal worden door de leden van de Tweede Kamer, en verder een volledig ceremoniële functie zal hebben. Op deze manier maken we het staatsbestel van ons land in één klap een stuk democratischer, terwijl we zo ook de chaos van het Amerikaanse/Franse presidentiële systeem omzeilen, en tegelijk óók de gigantische kosten vermijden van een koninklijke familie die al eeuwen op de zak van de staat teert ...


 + een ander, beter Europa

Of je er nu persoonlijk voor of tegen Europese samenwerking bent: Het is bijna onmogelijk om geen vraagtekens bij de EU & de Euro te zetten. Ons is  echter nooit gevraagd of wij wel deel van deze organisatie uit willen maken of niet. Om deze vraag eens en voor altijd te beantwoorden,  willen wij een  referendum organiseren over de vraag of Nederland in de EU en de Euro moet blijven. 


Wat namelijk boven  elke twijfel verheven is, is dat de E.U. in zijn huidige opzet totaal niet werkt. Daarom moeten de inwoners van Europa sowieso een keuze maken: Willen wij teruggaan naar een onderling samenwerkende gemeenschap van onafhankelijke Europese staten (een Europese Gemeenschap), of willen wij  een soort Europese nationale federatie worden? Iedereen heeft hierin zijn eigen persoonlijke voorkeur, en beide keuzes hebben duidelijk aanwijsbare voor- en nadelen,  maar wat belangrijk is, is dat dit een keuze is die wij nu wel maken, aangezien beide keuzes oneindig veel beter zijn dan de huidige neoliberale status quo, waarin niets werkt en alles in duigen lijkt te vallen.


 + Directe democratie in Nederland

Er is een goede reden waarom wij "de Democratische Partij" heten. Wij geloven immers dat Nederlanders nu nog véél te weinig inspraak in hun eigen land krijgen. Democratie is niet eenvoudig, en hoort ook niet op te houden zodra je één keer in de vier jaar je stem uit hebt gebracht, waarna het klaar is ...

In de praktijk is dat echter hoe ver de Nederlandse democratie gaat: 2 keer per tien jaar mag je je stem uitbrengen, en daar blijft het bij. Dat democratisch gebrek is ook een principiële reden waarom de gemiddelde Nederlander op het Binnenhof maar bar weinig in de melk te brokkelen heeft. Dat is de waarheid. Daarom willen wij rechtstreekse democratie in ons land introduceren. Zo willen wij een stuk verantwoordelijkheid voor het bestuur van het land verschuiven van de politici op het Binnenhof naar de kiezers van Nederland.


In de praktijk betekent dit voor elke burger:

  • een kans op rechtstreekse invloed en medezeggenschap;
  • een einde aan de voortdurende  achterkamertjespolitiek waar het Binnenhof zo berucht om is;
  • en zelfs een einde aan de oneerlijke verhoudingen die kenmerkend zijn voor ons koninkrijk.


Dit bereiken wij  ondermeer door ervoor te zorgen dat bestuurders worden gekozen, in plaats van aangesteld, maar ook door bijvoorbeeld serieuze referenda.te houden waarvan de uitkomst niet zomaar in de afvalbak verdwijnt! Hier hoort een landelijke referendum bij over de vraag of Nederland nu wel of niet in de EU & de Euro moet blijven (aangezien niemand dit ooit aan de Nederlandse kiezers zelf heeft gevraagd), een referendum over de vraag of Nederland nu een koninkrijk moet blijven of weer een republiek moet worden, en zo zijn er nog veel meer vragen die wij gezamelijk kunnen beantwoorden (bijvoorbeeld: de volgende keer dat Amerika weer eist dat we meedoen aan een van hun zinloze oorlogjes, kunnen we hier dus eerst over stemmen!), in plaats van dit aan de driedelige pakken van het Binnenhof over te laten. Op deze manier willen wij de Nederlanders kiezer zelf de kans geven om  over zijn/haar eigen toekomst te beslissen, in plaats van dit aan een vage bureaucratische elite in Den Haag of Brussel over te laten. Want directe democratie is niet eng! En er zijn genoeg landen in de wereld die zowel democratischer als welvarender zijn dan Nederland,  en zo dus aantonen dat  democratie niets is om bang voor te zijn!
 + een Sterk en Veilig Nederland

Wij vinden dat het een hoofdtaak van de Nederlandse staat is om ervoor te zorgen dat Nederlandse burgers in vrede en veiligheid kunnen leven. Het kabinet Rutte heeft echter laten zien dat zij hier verder volstrekt geen zin in hebben (denk bijvoorbeeld aan de zwaar teleurstellende reactie van Rutte op het neerschieten van MH17 - in 2018 heeft de moord op Nederlandse mannen, vrouwen en kinderen nog altijd geen serieuse consequenties gehad). Daarom willen wij een harde lijn richting  zowel Rusland als  de VS, die beide hebben laten zien dat ze geen enkele notie hebben aan democratie of mensenrechten. Ook pleiten wij voor een effectievere bestrijding van  religieus fundamentalisme, extremisme, terrorisme maar ook buitenlandse  inmenging en spionage, door alles te doen wat nodig is om ons land tegen dreigingen uit het buitenland te beschermen. Hier hoort ook het  uitbreiden en in stand houden van de Nederlandse krijgsmacht in (wat alle afgelopen kabinetten - inclusief Rutte - vrolijk hebben genegeerd), maar wat we juist niet gaan doen is lekker meedoen met  andermans oorlogjes! Wat ons betreft staat Amerika alleen in zijn eindelozezinloze oorlogen rond de wereld! Daarom pleiten wij ook voor de oprichting van een pan-Europees defensieverdrag: Een soort Europese NAVO, maar dan zonder de Amerikanen. Kortom, wij willen een streep in  het zand trekken naar al die landen in de wereld  die zich constant met andermans zaken bemoeien, die constant bezig zijn om de wereld te ontwirchten, en die  het niet zo nauw nemen met individuele vrijheid en mensenrechten. Om onze positie in de wereld zo zeker mogelijk te verankeren, willen wij ook flink gaan investeren in technologie en wetenschappelijk onderzoek, zodat wij wat betreft technologische vooruitgang niet langer afhankelijk blijven van het buitenland, maar zelf baanbrekend worden.
 + Welvaart voor iedereen

Volgens het Nibud had 1 op de 5 Nederlandse gezinnen dit jaar niet genoeg geld om op vakantie te gaan.

Hoe eerlijk is het geld dan verdeeld in Nederland? En wie heeft er van het aantrekken van de economie eigenlijk geprofiteerd?

Op dit moment zijn er nog altijd meer werklozen in ons land dan ondernemers!

Dat hoort andersom te zijn, en een intelligent kabinet zou maatregelen nemen om deze omwenteling voor elkaar te krijgen.


Het is mogelijk om dit voor elkaar te krijgen. Daarom maken wij een prioriteit van het aanzwengelen van  ons economisch herstel, van de banengroei en bestrijding van de werkloosheid door structurele en verregaande ondersteuning van ZZP'ers en het MKB en door een werkelijke vergroting van de individuele koopkracht van de gemiddelde Nederlander te bewerkstelligen (niet alleen op papier, en niet alleen van mensen die al een bovengemiddel inkomen hebben!). Dit willen wij ondermeer voor elkaar krijgen door van Nederland het land bij uitstek te maken om een nieuw opstartbedrijfje  te beginnen (ook als je zelf niet de Nederlandse nationaliteit hebt), maar bijvoorbeeld ook door onze binnenlandse industrie nieuw leven in te blazen  door de noodzakelijke uitbreiding en onderhoud van onze krijgsmacht  enkel door Nederlandse bedrijven  uit te laten voeren, in plaats van deze automatisch aan Amerika uit te besteden. Wij gaan de Nederlandse economie voortstuwen door  zowel internationaal te denken, terwijl wij tegelijkertijd de Nederlandse industrie & ondernemer een hart onder de riem steken. De neoliberale filosofie van de EU, de VS, het IMF en het Nederlandse politiek establishment heeft gefaald door ons land in de uitverkoop te zetten en door de verschillende economisch crises van het afgelopen decennium te veroorzaken. Daarom vinden wij dat een beetje bescherming van Nederlandse banen en Nederlandse industrie geen kwaad kan, en daarom  zijn wij ook fel tegen neoliberale internationale vrijhandelsverdragen zoals TTIP and ACTA.


Ten laatste willen wij ook gaan experimenteren met het invoeren van een landelijk bestaansminimum, waarbij elke Nederlandse burger maandelijks een vast bedrag van de overheid overgemaakt krijgt, in plaats van de WW- of ziektewetuitkeringen waar iedereen ooit mee te maken krijgt. De nog onvoldoende onderzochte mogelijkheden  van het bestaanminimum vinden wij zeer interessant, aangezien dit uiteindelijk goedkoper zou kunnen uitpakken dan het huidige stelsel van uitkeringen, doordat wij dan een hele laag bureaucratie zomaar kunnen afschaffen. Daarom pleit de DP ervoor om in ieder geval  te gaan experimenteren  met het invoeren van een bestaansminimum in Nederland, om te kijken of het mogelijk, zinvol & wensbaar zou kunnen zijn.

 + de Nederlandse taal als middelpunt van de samenleving

De Nederlandse taal is het middelpunt van onze samenleving, en verdient meer aandacht en steun dan de afgelopen kabinetten eraan hebben willen geven. Daarom pleiten wij voor een effectievere bescherming en bevordering van de Nederlandse taal en cultuur. Hierbij denken wij onder andere aan het invoeren van een  naturalisatie-examen dat ook daadwerkelijk de praktische kennis van de Nederlandse taal toetst (in plaats van de  klucht die het nu is), een actieve bestrijding van de verengelsing van het hoger onderwijs en de wetenschapsector in Nederland, maar ook door het  aanmoedigen van verschillende Nederlandstalige cultuuruitingen, zoals film, muziek en literatuur, door middel van subsidies, belastingvoordeel, en meer. Het Nederlands filmfonds heeft al jaren een budgettekort, en het Nationaal Historisch Museum staat al eindeloos in de wacht. Tijd dat wij hier iets aan gaan doen!

 + een Gezond Nederland

Wat betreft de kwaliteit en kosten van de aangeboden zorg loopt ons land ver achter bij de ons omringende landen. Voornamelijk België doet het aanzienlijk beter op dit gebied dan Nederland. Om dit gat eindelijk eens op te vullen, en ervoor te zorgen dat elke Nederlander de zorg kan krijgen die hij/zij nodig heeft, willen wij ondermeer  de ontwikkeling van betaalbare, kleinschalige en kwaliteitsvolle zorg stimuleren door middel van gedwongen schaalverkleining en minder bureaucratie in de zorg. Ook eisen wij een betere controle op de kwaliteit en  de oorsprong van ons voedsel, een effectieve  bestrijding van overgewicht in kinderen en jongeren, en een halt aan de ontwikkeling en inzet van genetisch gemodificeerd Frankensteinvoedsel.


Verder zijn wij ook voor het afschaffen van het Eigen Risico in de zorg, aangezien het pure struikroverij is om mensen te dwingen om elke maand een zorgpremie te betalen, en om ze vervolgens te dwingen om ook nog hun eigen zorg te betalen.  Waarom heb je dan een verplichte zorgverzekering? Het Eigen Risico is een schande, en ook volstrekt overbodig als we bereid zijn om een intelligent zorgsysteem te ontwerpen en te implementeren.

 + een groen en bloeiend Nederland

Voedsel, natuur  en milieu en dierenrechten zijn  onderwerpen die innig met elkaar zijn verbonden, en die samen de natuurlijke ruggegraat van ons land vormen, en dus ook de gezondheid van onze gemeenschap bepalen! Dit zijn  uitermate belangrijk onderwerpen die door de afgelopen kabinetten allemaal stelselmatig zijn genegeerd, met rampzalige gevolgen (zoals de aardbevingen in Groningen als gevolg van gasboringen). Daarom vechten wij voor een betere bescherming van onze natuur, milieu en de rechten van dieren, dus ook geen  boren naar schaliegas meer, net zo min als de verdere ontwikkeling en groei van GMO's en genetisch gemodificeerde Frankensteingroenten!

 + MKB'ers en ZZP'ers als de ruggengraat van Nederland

ZZP'ers en het MKB verdienen het om hulp te krijgen van de overheid om hun befrijfjes overeind te krijgen en te houden.  Hoe meer mensen voor eigen rekening aan het werk gaan, hoe beter het is voor de hele samenleving! Dit is logisch.. Desondanks worden ZZP'ers grotendeels genegeerd door het economisch beleid van de overheid. Zo bestaat er nog altijd geen sociale zekerheidsregeling voor zelfstandig ondernemers. Het wordt hoog tijd dat de toegevoegde waarde van kleine ondernemers  wordt erkent en beloond, en dat het ondernemerschap wordt aangespoord, zodat wij een land krijgen waar het zowel normaal als doodeenvoudig is om voor jezelf aan het werk te gaan. Want daar profiteren wij uiteindelijk allemaal van!

MKB als ruggegraat van Nederland

 + Onderwijs bereikbaar voor iedereen:

Voor ons is de hervorming van het onderwijs  een absolute topprioriteit, omdat wij geloven dat onderwijs voor iedereen  betaalbaar en altijd bereikbaar moet zijn! Al sinds tientallen jaren loopt het Nederlandse onderwijs qua kwaliteit, kosten en doorgroeimogelijkheden ver achter op de ons omringende landen, zoals België en Duitsland, en zelfs Kroatië! In België kost een eerste   bachelor gemiddeld 500 euro per jaar, en Duitsland en Kroatië is toegang tot het hoger onderwijs zelfs volledig gratis! En zo hoort het ook! Terwijl zij meer maatschappelijke en economische problemen hebben dan wij! Waarom kan dat dan niet bij ons?  In tegenstelling tot de rest van Europa schrapt onze overheid financiele hulp aan studenten en dwingen ze studenten om te lenen, wat praktisch inhoudt dat een student die uit een familie  met geld komt vanaf het eerste moment al een oneerlijk voordeel heeft vergeleken met een student uit een gemiddeld gezin. Om deze misstanden recht te zetten, willen wij de prijs van het hoger onderwijs zo laag mogelijk houden! (en laag betekent hier: Gratis hoger onderwijs!) Dit willen wij doen door van het hoger onderwijs een basisrecht te maken, wat betekent dat het inschrijven voor een studie gratis moet zijn!  Maar dat is niet alles, aangezien wij    de kwaliteit van het basisonderwijs ook flink op gaan schroeven en wij onze kinderen zo meer kans willen geven om later naar de universiteit te gaan. Ook willen wij flink in schoolsport investeren, en nog veel meer  ... Want het onderwijs van onze kinderen is niet iets wat wenog langer kunnen negeren!


 + een effectief, humaan en logisch immigratie- en vluchtelingenbeleid


Om te beginnen gaan wij ervan uit dat vluchtelingen ook gewoon mensen zijn - met alle positieve en negatieve bagage die daarbij komt kijken.


De bureaucratische en harteloze manier waarop een superbelangrijk onderwerp zoals immigratie en vluchtelingenopvang in ons land wordt  geregeld is op zijn zachts gezegd echter bizar en contraproductief te noemen. Om deze warboel voor iedereen  op te klaren, pleiten wij ervoor om  een eenvoudig "Australisch" puntensysteem in te voeren. Verder willen wij   inburgering beter beschikbaar en betaalbaar  maken voor alle nieuwkomers, en willen wij ook  doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat iedereen in ons land  zich  in de eerste plaats Nederlander voelt (en daar hoort dus ook een einde aan het officiele onderscheid tussen allochtonen en autochtonen bij). Ook willen wij    ons menselijk gezicht laten zien door juist wel vluchtelingen op te nemen (ook omdat wij weten dat  alle terroristen  toch allemaal al een Europees paspoort bezitten) - hoewel wij de nieuwelingen niet meer aan hun lot over zullen laten en in de wind  zullen laten wapperen zoals nu de praktijk is. In plaats daarvan zullen wij het vanaf het begin af aan duidelijk  maken dat het geen optie is om in Nederland niet volgens de Nederlandse maatstaven te leven en je te gedragen, volgens het motto: Duidelijke regels met geen gezeur!


Ook gaan wij onmiddelijk ophouden om minderjarige asielzoekers te deporteren naar armoedige, dictatoriale pokkelandjes zoals Afganistan en Armenië. Het feit dat de overheid  regelmatig alleenstaande minderjarigen  terugstuurt naar een landje aan de rand van Europa dat armoedig, gewelddadig  , onveilig en onvrij is, en waar veel van deze kinderen zelfs de taal niet meer van spreken, laat duidelijk zien dat de Nederlandse overheid elk gevoel van menselijkheid heeft verloren, en nu enkel in staat is om als gedachteloze robots de regels strikt en meedogenloos toe te passen. De ReformPartij pleit echter voor het behoud van onze menselijkheid, door kleine kinderen niet aan hun lot over te laten!


 + een gelijkwaardigere en eerlijkere samenleving

Wij zijn er volledig van overtuigd van het idee dat iedereen die in Nederland woont zich volledig en met overgave Nederlander moet kunnen voelen, ongeacht zijn of haar afkomst, huidskleur of geloof. Daarom pleiten wij voor een effectievere bestrijding van discriminatie en sexisme in  de Nederlandse samenleving en om een start te maken met gerichte acties om de sociale cohesie van onze samenleving te bevorderen; iedereen die van goede wil is, moet  zich immers in ons land thuis kunnen voelen - dit houdt dus ook een  officieel einde aan het gebruik door de overheid  van de termen allochtoon versus autochtoon. Want het kan niet zo zijn dat de Nederlandse overheid  mensen officieel  in "echt" en "niet echt" opdeelt.


 + elk gezin een eigen woning

Hoewel het misschien een beetje oudbollig klinkt, geloven wij dat het gezin de hoeksteen van onze samenleving is. Daarom vinden wij dat elk kind in zijn eigen huis op moet kunnen groeien, en niet in een huurwoning. Dat is echter lastig, omdat Nederland een van de laagste verhoudingen huiseigenaren van Europa heeft! Om deze omwenteling desondanks toch voor elkaar te krijgen,  willen wij het goedkoper maken om je eigen woning te  kopen, o.a. door een Nationaal Woningfonds op te richten, waardoor gezinnen met een lager inkomen toch een gunstige hypotheek kunnen krijgen. Uiteindelijk is ons einddoel  simpel: Elk gezin zijn eigen huis, elk kind in zijn eigen woning!

 + Nederland midden in de wereld (buitenland & cultuur)

Wij geloven dat Nederlland midden in de wereld moet staan, omdat wij iets positiefs aan de internationale samenleving toe te voegen hebben.  Om dat te doen, kunnen wij echter niet langer blindelings meegaan in andermans oorlogjes,  moeten wij een onafhankelijkere inernationale koers varen, moeten wij niet aan de verleiding toeven om geld te besparen door onze eigen verdediging verwaarlozen, en moeten wij tegelijkertijd open blijven voor de rest van de wereld. Op deze manier kan Nederland het middelpunt van de wereld worden. Natuurlijk houdt dit ook in dat wij echt moeten kiezen wat wij met de EU willen doen: Eruit stappen en alleen verder gaan? Of erin blijven en zorgen dat Europa de totale hervorming krijgt die het  echt broodnodig heeft? Maar dit betekent ook dat wij willen gaan investeren in wetenschappelijk onderzoek naar (experimentele) hernieuwbare energiebronnen en ruimtevaart, om op deze manier van Nederland weer het wetenschappelijk middelpunt van de wereld te maken,  maar ook om noodzakelijke technologiën te ontwikkelen die ons uiteindelijk veel geld op kunnen leveren.

MKB als ruggegraat van Nederland

 + hereniging Vlaanderen en Nederland

Het verschil tussen Vlamingen en Nederlanders is historisch, niet cultureel: Nederlanders hebben sinds de 80-jarige Oorlog hun eigen land gehad, terwijl de taal en cultuur van de Vlamingen de afgelopen 200 jaar in eigen land hard onderdrukt is.

Vanuit het Vlaamse perspectief kan de Belgische revolutie van 1830 (in Nederland beter bekend als de 10-daagse veldtocht) dan ook gezien worden als een gigantische fout waar de Nederlandstalige inwoners van België lang voor hebben moeten boeten.

Wij willen deze fout eindelijk eens proberen recht te trekken en het onrecht dat de Vlamingen de afgelopen 200 jaar hebben moeten ondergaan goedmaken, door de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden (oftewel Nederland en Vlaanderen) te herenigen in één verenigde Nederlandse staat.


Samen staan wij sterker!