democratie
ReformPartij

De ReformPartij |

voor vrijheid, democratie & onafhankelijkheid!

Democratie

Wij omschrijven ons land vaak met trots als een democratische rechtsstaat. Als Nederlanders hechten wij bijzonder sterk aan typisch Nederlandse waarden zoals inspraak, medezeggenschap en het recht op vrije meningsuiting. Toch is Nederland nog lang niet zo'n democratisch land als het eigenlijk moet en kan zijn. Daarom wil de Democratische Partij ons staatsbestel  democratischer en transparanter maken en elke burger directe medezeggenschap in het politieke proces en de beleidsvorming van ons land geven. Om dit voor elkaar te krijgen, willen wij voor het volgende:


Democratische staatshervorming

Alle huidige ambten en functies die niet rechtstreeks door de kiezer  worden gekozen, moeten door hun democratische evenknie worden vervangen. Zo zullen burgemeesters  rechtstreeks door de bewoners van de gemeente gekozen worden, en  wordt de minister-president  rechtstreeks door het Nederlandse volk gekozen, in plaats van het resultaat te zijn van  politieke koehandel en achterkamertjespolitiek.


Republiek

Er is een goede reden waarom wij de Democratische Partij heten.

 

Zoals elke Nederlander weet, heeft ons land zijn oorsprong in de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. Onder andere daarom, maar voornamelijk toch om ons land weer een stukje democratie en integriteit terug te geven, geloven wij dat de natuurlijke  staatsvorm van ons land in principe een democratische republiek is met een gekozen staatshoofd. Daar streven wij naar. Echter, omdat wij begrijpen dat veel mensen hier nog enige moeite mee zouden kunnen hebben en niet bereid zouden zijn om dit idee onmiddelijk te steunen, willen wij onze democratische hervormingen met een knal van start te laten gaan door een landelijk referenda te organiseren over de vraag of Nederland een koninkrijk moet blijven of weer een republiek moet worden.


Referendum over onze staatsvorm

Daarom willen wij dus een landelijk referendum organiseren over de  toekomstige staatsvorm van ons land. Wij willen de Nederlandse kiezer de kans geven om zich persoonlijk uit te spreken over de vraag of  ons land een erfmonarchie moet blijven of een  parlementaire republiek moet worden. Uiteindelijk willen wij  de Nederlandse besluitsvorming volledig democratisch maken door ons land om te zetten in een parlementaire republiek met een gekozen staatshoofd, in plaats van dat wij de onderdanen van een op  middeleeuwse leest geschoeid koninkrijk blijven, waar de koning en zijn familie rechtstreeks door de schatkist (en op grote voet) worden onderhouden, en die als ongekozen politieke factor nog altijd een onevenredig grote invloed op het politieke proces heeft., zonder daarvoor aan de volksvertegenwoordiging ook maar enige verantwoordelijkheid af te hoeven geven.


Hoewel wij zelf sterk in het ideaal van een parlementaire republiek met een gekozen staatshoofd geloven, is het belangrijk om te weten dat wat wij echter  belangrijker vinden dan onze eigen poltieke voorkeur over de vraag koninkrijk vs. republiek, het idee is dat   dit uiteindelijk  toch de keuze van de kiezer zelf moet zijn, in plaats van de keuze van een politieke elite in Den Haag. Niemand heeft immers ooit de moeite genomen om aan het Nederlandse kiezer zelf te vragen wat hij of zij nu zelf wilt! Daarom gaan wij  een landelijk referendum  organiseren om de Nederlandse kiezer zelf de kans te geven om voor meer democratie in Nederland te kiezen (of niet).

Zie ook ons burgerinitiatief hierover!


Majesteitsschenniswet

De majesteitsschenniswet is een  relikwie uit  1881 dat niet meer in de  21e eeuw thuishoort.  Het idee dat  het beledigen van (of zelfs kritiek uiten op)  de koning een misdrijf is dat je vijf jaar van je leven kan kosten, hoort niet in  een volwassen democratie thuis waar mensen de vrijheid moeten hebben om hun ongenoegen te uiten, vooral niet over een figuur die nog altijd een belangrijke rol in het Nederlandse politieke systeem speelt.  Desondanks wordt deze wet steeds meer toegepast in een poging om kritiek op de koning te onderdrukken:  Op dit moment worden er gemiddeld  3 personen per jaar vervolgd wegens majesteitsschennis, met als triest dieptepunt 2012 - in dit jaar werd immers een mentaal gehandicapte man  veroordeeld tot 80 uur werkstraf en 90 dagen cel wegens het beledigen van de koningin.  Maar hij is niet alleen, want in 2007 werd een dakloze man verdoordeeld tot   een boete  van 400 euro  (aan een dakloze!) en  7 dagen cel.  Niemand lijkt  vrij te zijn van mogelijke vervolving, zelfs niet de zwakste leden van onze samenleving!


Wij geloven echter dat iedereen gelijk voor de wet moet zijn, en dus ook dat kritiek op de monarch toegestaan moet zijn, wat in deze tijd niet geheel mogelijk is, aangezien de majesteitsschenniswet werkt om onze vrijheid  van meningsuiting effectief te beknotten. Het is trouwens een fabel dat de koning  zijn democratische rechten en plichten heeft opgegeven, en daarvoor in de plaats beschermd wordt door de majesteitsschenniswet - in de praktijk bezit de koning zowel het actief als het passief kiesrecht, net zoals elke andere Nederlander.


Bindend referendum

De invoering van het raadgevend referendum is een grote stap in de goede richting. Maar wij vinden dat het nog beter kan. Daarom willen wij naast het raadgevend referendum ook het bindend referendum invoeren. De uitkomst van een raadgevend referendum kan immers nu nog door de regering en de 2e Kamer  terzijde geschoven kan worden als deze hen niet goed uitkomt. De ReformPartij vindt echter dat het Nederlandse volk  zowel oud als wijs genoeg is om rechtstreeks geconsulteerd te worden over belangrijke landelijke vraagstukken. Wij geloven immers heilig in de rechtstreekse democratie.  Daarom willen wij de mogelijkheid tot een rechtstreeks bindend referendum invoeren,  naar Zwitsers model. Wij stellen voor dat iedere Nederlandse burger die 1 miljoen handtekeningen weet te verzamelen een referendum uit kan schrijven waarvan de uitkomst bindend voor de Tweede Kamer zal zijn (zolang het voorstel natuurlijk niet tegen de grondwet ingaat). Op deze manier krijgt elke  kiezer de kans om  rechtstreeks het politieke proces te beïnvloeden.


Waterschappen

Verder  willen wij  ook dat de waterschappen als openbaar orgaan met eigen verkiezingen afgeschaft worden. Daarentegen moeten de waterschappen bij de provincies worden ondergebracht, wat de logische plaats is voor een organisatie die zich puur met het beheer van infrastructuur bezighoudt.


Commissaris der Koning

Ook moet  het volstrekt nutteloze ambt van Commissaris der Koning af worden geschaft, aangezien dit niets meer is dan een erebaantje voor aan wal geraakte oudpolitici.

   


Parlementair onderzoek

Verder pleiten wij er ook voor dat vijftig kamerleden samen een parlementair onderzoek af kunnen dwingen. Op deze manier kan het gedrag van de regering beter door de volksvertegenwoordiging direct worden gecontroleerd.


Meldingsplicht  donaties  en sponsoring van politieke partijen

Verder moet het voor alle politieke partijen verplicht worden om openbaarheid te geven over de donaties en sponsoring die zij hebben ontvangen van bedrijven en andere commerciële belanghebbenden. Alle donaties die niet rechtstreeks het resultaat zijn van lidmaatschapsgeld moeten in een centraal register geregistreerd worden. Op deze manier kan de burger nagaan welke politieke partijen zich in de zak van welke bedrijven of lobbygroepen bevinden.

   


Strafrechtelijke  vervolging voor vals voorlichten van de volksvertegenwoordiging

Ook moeten bestuurders die de volksvertegenwoordiging valse informatie  geven of die willens en wetens belangrijke informatie achterhouden hier strafrechtelijk voor worden vervolgd. Zodoende moet het met opzet vals voorlichten van de volksvertegenwoordiging strafbaar worden gesteld.

   

   

   


Salarisverhoging Tweede Kamerleden

Vreemd maar waar, maar in de huidige situatie is het aan de leden van de Tweede Kamer om hun eigen jaarlijkse salarisverhoging zelf te bepalen. Dit maakt hen de enige werknemers in Nederland die zelf over hun eigen salarisverhoging mogen beslissen. Om aan deze bizarre situatie een einde te brengen, pleiten wij voor het opzetten van een rijkssecretariaat dat de salarissen en onkostenvergoedingen van alle parlementariërs en topambtenaren jaarlijks bepaalt, waardoor het vanaf nu niet meer aan de leden van de Tweede Kamer zelf zal zijn om over de hoogte van hun eigen inkomen te beslissen.


Kieswet

De ReformPartij gelooft dat het belangrijk is dat iedere burger rechtstreekse politieke medezeggenschap moet kunnen krijgen. Daarom willen wij het makkelijker maken voor mensen om hun eigen politieke initiatief te ontplooien, en om bijvoorbeeld een eigen politieke  partij in Nederland op te richten. Om dit te bereiken, willen wij  van Nederland één nationale kieskring maken, in plaats van de  huidige 20 kieskringen. Ook willen wij de verplichte waarborg voor de inschrijving van een eigen partij verlagen van E 11.250,-- naar E 1000,--.  De huidige kieswet  is een flinke barriere die in de weg staat van de politieke ontplooiing van   vele Nederlandse burgers, en die specifiek is ontworpen om de politieke elite tegen de dreiging van een nieuwe concurrent te beschermen - daarom moet de kieswet  herschreven worden!


Grondwettelijk Gerechtshof

De ReformPartij pleit voor de onmiddellijke oprichting van een Grondwettelijk Gerechtshof, die naast de Hoge Raad zal bestaan, maar die een aparte functie zal innemen, en waarvan alle inwoners van Nederland direct gebruik kunnen maken als zij van mening zijn dat zij in hun grondwettelijke rechten zijn aangetast, net zoals in vele andere landen al bestaat, zoals Duitsland, België, de VS, Zuid-Afrika, enzovoort. Alleen in ons land nog niet.


Grondwetsuitbreiding

Wij vinden dat de Nederlandse grondwet grootschalig moet worden uitgebreid. Zo moet dit vernieuwde document een duidelijke omschrijving bevatten van alle grondrechten die een  Nederlandse burger bezit. Dit staat in sterk contrast met de huidige grondwet, waarvan de meeste artikelen enkel of grotendeels naar de reguliere wetgeving terugverwijzen, zonder verdere details te geven, wat het een loos document maakt. Ook zullen de rechten en plichten van zowel de burgers als de overheid direct aan de grondwet getoetst moeten kunnen worden, in plaats van de huidige situatie, waarin de grondwet in een rechtbank praktisch onbruikbaar is, wat het een dode letter maakt. Om dit mogelijk te maken, moet er ook een Grondwettelijk Gerechtshof worden opgericht.


Gemeentelijke herindeling

Ook op  lokaal  niveau moet de democratie aangewakkerd worden. Wij vinden dat de grenzen van de verschillende gemeenten zoveel mogelijk moeten blijven wat ze zijn. De aanwezigheid van kleinere gemeenten betekent meer lokaal bestuur dat dichter bij de lokale bevolking staat. Vooral grotere gemeenten hebben nog wel eens de neiging om hun kleinere buren in te lijven. Het nadeel hiervan is dat het gemeentebestuur van de kleinere gemeente nu ineens ergens ver weg zit, en waarschijnlijk onderdeel van een bureaucratisch moloch is geworden waar verder weinig meer mee te doen valt. Als er op gemeentelijk niveau dan toch besloten wordt om twee gemeentes samen te voegen, of om een gemeente door een andere in te laten lijven, dan zal er eerst een lokaal referendum moeten georganiseerd, waarin de bevolking van de beide betrokken gemeenten hun stem zal kunnen laten horen.