België

WELKOM BIJ DE DEMOCRATISCHE ACTIEPARTIJ BELGIË -

HET PLATFORM VOOR DIRECTE DEMOCRATIE

IN BELGIË


DIRECTE DEMOCRATIE IN ACTIE:

Campagne tegen de "ere"doctoraten van Nederlandse universiteiten (inclusief de VU Amsterdam, Leiden en straks Radboud)  voor Van Ranst. Teken de brief aan de universiteit!

Verschillende bezwaarschriften, inclusief een WOB-verzoek aan het EEA over geo-engineering, een open brief aan de leden van het Europees Parlement tégen verborgen GMO's in de Europese voedselketen, en meer.

Lees ze hier:

De internationale / Europese versie van de bezwaarschriften, inclusief de open brief aan de leden van het Europees Parlement tégen de digitale euro!

Lees hem hier:


Wij zijn méér dan een traditionele politieke partij. De Belgische & Vlaamse partijpolitiek heeft immers gefaald.


Wij zijn een democratische actiebeweging voor de restauratie & hervorming van België / Vlaanderen, om de aanslepende problemen van België op te lossen dit land weer sociaal, vrij, onafhankelijk & bewoonbaar te maken. Daarom is de DAP bedoeld als een platform om mensen de kans te geven om zélf democratische actie te nemen. De DAP bestaat om hen te steunen.De DAP is gebaseerd op een aantal kernwaarden die de leidraad voor onze acties vormen:


# Vrijheid: Vrijheid is het fundament. Mensen moet zo vrij als mogelijk gelaten worden. Regels & wetten moeten enkel bestaan als er ook een werkelijke noodzaak toe bestaat (zoals om oligarchen, grote bedrijven, criminele organisaties & vreemde mogendheden binnen de perken te houden). Regels zijn wel nodig, want vrijheid zonder regels is anarchie, maar dan moeten die regels wel juist, begrijpelijk én nodig zijn! Nu is dit niet zo in België.


# Onafhankelijkheid: Mensen moeten zo onafhankelijk mogelijk worden van de regering & overheid; en België/Vlaanderen moet zo onafhankelijk mogelijk worden van de rest van de wereld. Om mensen meer onafhankelijk van de staat te maken, moet men ook zo min mogelijk belasting gaan betalen, te beginnen met die mensen die nu al het minste hebben.


# Directe democratie: 'Democratie' betekent 'het volk van het land bestuurt samen het land'. Dit is nu echter wat er juist níét gebeurt in België. Dat houdt ook in dat wij het recht om te protesteren en te demonstreren zo veel mogelijk vrij willen maken van de huidige bureaucratie. Daarom is onze strijdkreet: Macht aan het volk!


# Republiek: Het Koninkrijk België is objectief gezien altijd al een 3e rangsstaatje geweest dat braaf zijn bevelen van hogerhand heeft uitgevoerd. Dat is nu niet anders. Tijd om het tij te keren. Tijd voor een republiek.


# Natuur & milieu: Niet de groenwasserij van de Europese Green Deal, maar échte bescherming van onze natuur & ons milieu.


# Ontwikkeling: België (en de rest van Europa) holt qua technologische ontwikkeling achter de rest van de wereld (in het bijzonder de VS, China & Rusland) aan. Daar moeten wij wat aan doen!


# Actie: Actie is belangrijk!


# Ethiek: Mensenlevens doen ertoe! Mensenrechtenschendingen moeten publiekelijk aan de kaak gesteld worden, zowel in binnen- als buitenland. Daarom moeten wij onethische landen als de VS, China, Rusland, Israël & Iran ook níét steunen! Handelsrelaties zijn niet van ultiem belang. Wij hebben een bredere visie nodig.


# De-neoliberalizering & de-globalizering: De neoliberale economie van de regeringen van de afgelopen +/- 50 jaar heeft tot de uitverkoop van Nederland geleid, waarbij Nederlanders niet eens hun eigen land meer bezitten. Geld is echter níét het belangrijkste! Wij moeten visie hebben! En dat betekent zoveel mogelijk in eigen land produceren.


# Kracht: België / Vlaanderen moet zichzelf kunnen verdedigen. Daarom moet de krijgsmacht fórs uitgebouwd worden. Omdat wij het zelf moeten kunnen doen, moet België ook de NAVO verlaten en het voortouw nemen in de oprichting van een nieuwe Europese Defensiegemeenschap.


# Wederzijds respect: Wij laten respect zien voor andermans recht om een tegenovergestelde mening te hebben. Net zoals wij respect eisen voor onze eigen tegenovergestelde mening. Let wel: Wederzijds respect tonen is niet hetzelfde als ingeven en compromissen sluiten!


# Patriottisch: Het is geen schande om het beste voor je eigen land te willen.


# Nederlandse taal & cultuur: Onze taal & cultuur is wat ons bindt en verbindt. Daarom heeft de Nederlandse taal hulp nodig.


# Naar een Europese Gemeenschap: De Europese Unie heeft gefaald door haar corruptie, bureaucratie & regelzucht. Langdurige vrede in Europa door samenwerking is echter belangrijk. Daarom is het tijd om de EU terug te brengen naar wat het eigenlijk moet zijn: Een samenwerkingsverband van onafhankelijke Europese staten: Een Europese Gemeenschap.


# Persoonlijk verantwoordelijk: Wij houden de mensen die beslissingen nemen persoonlijk verantwoordelijk voor hun foute beslissingen. Daarom strijden wij ook tegen de cultuur van corruptie op het Binnenhof en in de EU.


# Realiteit: De werkelijkheid is belangrijk en moet onze acties & onze waarden informeren. Propaganda, leugens, censuur en kiezersbedrog zijn niet welkom.


vind DAP ook op facebook, linkedin, twitter en telegramDemocratische ActiePartij België is een onafhankelijk netwerk & platform dat ijvert voor directe democratie en een democratische Republiek.


Onze democratie heeft het de afgelopen jaren hard te verduren gehad. Daarom heeft de DAP ook een afdeling in Vlaanderen - om onze democratie te restaureren en om het tij van de oprukkende neoliberale autocratie, zowel in Vlaanderen en Nederland als in Europa, te keren.


Om dit te doen eisen wij persoonlijke verantwoordelijkheid van politici & "experts", strijden wij voor directe democratie in de EU (inclusief een einde aan de ongekozen Europese Commissie), ijveren wij voor een permanent en definitief antwoord op de vraag of Vlaanderen onafhankelijk moet worden of niet (zonder hier zelf partij in te kiezen), en vechten wij voor een democratische (Belgische óf Vlaamse, ligt aan de keuze die men maakt) Republiek met een gekozen staatshoofd en een effectief afdwingbare, "geheiligde" gronwet.


De DAP Vlaanderen is een politiek initiatief gelinkt aan de DAP Nederland en het HET AKSIEKOMITEE & EUROPEAN ACTION.


Dit is een politieke partij maar ook veel méér dan een politieke partij. Want heeft het gefragmenteerde politieke landschap van België écht nog een nieuw splinterpartijtje nodig? Of heeft het mensen nodig die uit eigen beweging écht ergens voor staan en die wél persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun woorden en daden willen nemen? En die ook zelf actie willen ondernemen! Wij bestaan om hen te helpen! Want dit is meer dan een politieke partij - dit is een platform voor directe democratie.


Want geloof jij nog dat er op dit moment ook maar één politicus/politica of politieke partij in België is die daadwerkelijk kennis van zaken heeft? Of die interesse heeft in het vinden van oplossingen voor de chronische problemen waar dit land dagelijks weer mee te kampen heeft?


Want hoewel de DAP niet tegen Vlaamse onafhankelijkheid is, spreekt de DAP zich daarom ook niet uit over de vraag of wij in een onafhankelijke Vlaamse republiek of in een verenigd België moeten wonen. Dat moeten de mensen zélf namelijk weten! Want wat ons echt interesseert is dat wij in een land wonen dat wérkt en waar wij iets tastbaars terugkrijgen voor de vele belastingen die wij betalen. Helaas is België op dit moment zo'n land niet. Daarom moeten wij oplossingen zoeken. Maar welke politicus wil dat?


Het doel van de DAP is niets minder dan de redding van de op sterven-na-dood zijnde rechtsstaat, het herstel van de door cynische corruptie en bureaucratie verruïneerde Europese samenwerking, de renovatie van ons staatsbestel en het terugdraaien van de verregaande polarisering en morele verloedering van onze gemeenschap. Kortom: De redding van onze samenleving en onze Europese beschaving! Voordat het te laat is.


DEMOCRATISCHENIEUWSBRIEF

ONTVANG

DE NIEUWSBRIEF

IN JE INBOX

 
 
 
 

BELGIË 2024

Dat kan toch beter?


In België is er niet ÉÉN partij die SERIEUS werk maakt van directe democratie, Europese democratische hervorming, een republiek, persoonlijke verantwoordelijkheid in de politiek, eens en voor altijd een oplossing vinden op de vraag of Vlaamse onafhankelijk daadwerkelijk gewenst is, en nog veel meer ...

GOED, DAN DOEN WIJ HET ZELF WEL! #DEMOC


Strijdpunten zijn dieper uitgewerkten doelen op basis van onze fundamentele waarden die meer inzicht geven in de dingen waar de Democratische ActiePartij voor strijdt.

STRIJDPUNTEN:

DIRECTE DEMOCRATIE:

'Democratie' betekent 'het volk van het land bestuurt samen het land'. Dit is nu echter wat er juist níét gebeurt in België & Vlaanderen. Daarom moeten wij het huidige disfunctionele staatsbestel vervangen door een republiek met een gekozen staatshoofd en bindende referenda over alle belangrijke beslissingen. Zowel op nationaal als op lokaal niveau.


Belangrijke beslissingen moeten niet meer achter gesloten deuren genomen worden, maar door de mensen die zelf de gevolgen van de beslissing zullen ondervinden en meemaken. Kortom: Ons allemaal.


Het wordt tijd dat de autocratische en corrupte bestuurscultuur van de Belgische & Vlaamse regering en van de Europese Commissie definitief een halt wordt toegeroepen. En dat kan enkel en alleen door middel van directe democratie.

PARLEMENTAIRE REPUBLIEK:
Met een door het parlement gekozen staatshoofd, met open verkiezingen en met een echte, effectief afdwingbare grondwet.


De koning is duur, ondemocratisch en ronduit oneerlijk. Er zijn zéér veel argumenten tegen de monarchie.

Belangrijk is ook om te begrijpen dat een omschakeling van koninkrijk naar republiek helemaal niet moeilijk, chaotisch of duur hoeft te zijn. In tegendeel zal het juist een zeer makkelijke omschakeling zijn. Het koningshuis doet namelijk niets anders dan profiteren van de Belgische schatkist. Tijd om over te schakelen naar een eerlijkere en modernere staatsvorm: De Republiek.


PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID:

Corrupte politici moeten de consequenties van hun gedrag voelen. Dat betekent dat er directe gevolgen moeten zijn voor politici die hun eigen regels overtreden. Corrupte en oneerlijke politici zoals De Croo, Sihane of Tarabella (en nog veel meer!) moeten de gevolgen voelen van hun overschreidingen.


Omdat de macht van politici begrensd moet worden, moet er ook een maximumtermijn van 2 ambtstermijnen worden ingevoerd voor zowel premier als staatshoofd.


NAAR EEN EUROPESE GEMEENSCHAP:

De EU heeft objectief gefaald. Daarom is democratische hervorming van de EU naar een Europese Gemeenschap van onafhankelijke, samenwerkende staten nodig. Daarom moeten wij als land ook besluiten of wij in de euro willen blijven, of terug naar de gulden willen (aangezien de euro op een ondemocratische manier, en niet om economische noodzaak, maar om politieke redenen is ingevoerd).


EEN VLAAMS REFERENDUM:
De DAP spreekt zich níét uit voor of tegen Vlaamse onafhankelijkheid of voor of tegen het redden van de Belgische staat. Wij willen dit lang aanslepend probleem gewoon in één klap oplossen. Eens en voor altijd. En er is maar één effectieve manier om de kwestie van "onafhankelijkheid voor Vlaanderen - ja of nee?" te beantwoorden: Door directe democratie. Wij vragen het de mensen, en dan weten wij het antwoord eens en voor altijd! En dan kunnen wij als land verder.


BELGISCHE STAATSHERVORMING:

Hoewel iedereen zijn of haar voorkeur heeft, spreekt DAP zich niet uitdrukkelijk uit voor of tegen Vlaamse onafhankelijk en voor of tegen de splitsing van België. Echter, als inwoners van België moeten wij eerlijk toegeven dat de Belgische staat niet naar behoren functioneert. Daarom moeten wij keuzes maken: België, zwemmen of verzuipen? En als wij er democratisch toe kiezen om België te redden, dan moet België ook democratisch hervormd worden!


Daarom moet de Belgische staat hervormd worden tot een kantonale republiek zónder gewesten en zonder gewestelijke regeringen, maar mét gemeenschappen, mét zelfbesturende kantonale provincies en met één eengemaakte Brusselse gemeente in een Bruselse stadsprovincie.


STRIJD TEGEN DE CORRUPTIE:

Een democratische rechtsstaat kan niet functioneren als de burgers geen vertrouwen in de overheid meer hebben door voortwoekerende institutionele corruptie en herhaaldelijke schandalen. Dat betekent dat er consequenties moeten zijn voor politici die hun eigen regels overtreden. Dat geldt zowel voor België als voor de EU.

BELGIË UIT DE NAVO:

De NAVO is niet democratisch, maar feitelijk een verlengstuk van de Amerikaanse politiek. Moeten wij daarom uit de NAVO stappen ter voordelen van een gezamenlijke Europese Defensie?


Dit is iets waar wij gezamenlijk over kunnen stemmen.


ONZE TAAL & CULTUUR:

Een democratische rechtsstaat kan enkel functioneren als wij elkaar ook kunnen verstaan. Daarom moet de Vlaamse / Belgische overheid echte steun aan de Nederlandse taal & cultuur geven. Want onze taal is belangrijk! En daar hoort ook steun bij om de Nederlandse taal in de rest van België, de rest van Europa en in de rest van de wereld te bevorderen.


Om te beginnen moeten we ervoor zorgen dat Nederlandse taallessen verplicht worden op de basisschool in het Franstalig onderwijs, net zoals Vlaamse leerlingen nu al Franse les op de basisschool krijgen. De prijs van een herenigd België is dat ook Franstaligen Nederlands moeten gaan leren spreken.


EEN GEZONDE ECONOMIE:

Armoede & inkomensongelijkheid zijn de vijand van de democratie en een broeinest voor autocratie en totalitarisme. Als mensen het arm hebben, verliezen ze eerder het vertrouwen in de democratische rechtsstaat. Helaas zit België financieel aan de grond als gevolg van decennia aan financieel & economisch wanbeleid.


Daarom moet de Belgische economie weer gezond worden, met lagere personenbelastingen, met Belgische bedrijven die weer moeten gaan innoveren. met ZZP'ers die gesteund moeten worden, in plaats van gestraft, met een democratische & financieel gezonde Belgische Republiek in een democratische en financieel gezonde Europese Economische Gemeenschap. Daarom moet de Europese economie ook ontkoppeld worden van China, de Verenigde Staten en Rusland.

Om mensen meer onafhankelijk van de staat te maken, moeten men ook zo min mogelijk belasting gaan betalen, te beginnen met die mensen die al het minste hebben.


TEGEN GMO'S EN NAMAAKVOEDSEL:

De grote meerderheid van de Belgen en de Europeanen lijkt fel tegen GMO's en tegen kunstmatig namaakvoedsel te zijn. Desondanks wordt wetgeving hiervoor via achterdeurtjes sluiks doorgeduwd (zie bijvoorbeeld deze open brief tegen het plan van de Europese Commissie om verborgen GMO's toe te laten).


Voedsel moet natuurlijk en gezond zijn. Sowieso moet de consument geïnformeerd worden of een product GM-ingrediënten en/of insecten bevat en moet hij/zij ook de vrijheid hebben om zelf een geïnformeerde keuze te maken. Daarom moet deze informatie altijd op de verpakking aangegeven worden!


ÉÉN RESPECTVOLLE & ETHISCHE SAMENLEVING:

Een democratische republiek kan enkel en alleen werken als alle burgers gelijk zijn onder de wet en de wet ook op IEDEREEN in gelijke mate van toepassing is. Daarom zijn wij 100% tégen racisme, discriminatie, polarisatie, critical race theory, wokisme, communisme, facisme en andere vormen van verdeelheid.


Mensenlevens doen ertoe! Mensenrechtenschendingen moeten publiekelijk aan de kaak gesteld worden, zowel in binnen- als buitenland. Daarom moeten wij onethische landen als de VS, China, Rusland, Israël & Iran ook níét steunen! Handelsrelaties zijn niet van ultiem belang. Wij hebben een bredere visie nodig.


CORONA & MAATREGELS:
Vrijheid om te kiezen is de basis die ons beleid moet vormen. 

Daarom moet er nooit een vaccinaplicht komen, en nooit meer een maskerplicht, verplichte CQT's & QR-codes en andere maatregels die onze samenleving ontwrichten en lamleggen.


Ook moet er juridisch onderzoek worden ingesteld naar de verschillende schimmige deals rond de coronacrisis, inclusief de Luxemburgse mondkapjesdeal, en de SMS'jes van Von der Leyen en het Pfizergateschandaal. Deze politici hebben misbruik gemaakt van een wereldwijde crisis om zelf winst op te strijken. Dit mag niet door de beugel worden gezien!


VRIJHEID VAN DEBAT, MENINGSUITING EN PROTEST:

Een democratische rechtsstaat kan enkel werken als mensen ook vrij zijn om hun mening te uiten. Ook als die mening contrair of tegenovergesteld is! Censuur van "niet officiële" opinies kan in een democratische republiek niet door de beugel. Wat is immers de definitie van "hatelijk taalgebruik"?


Daarom moet ook de Digital Services Act aangepakt worden. Immers: Wij hebben al wetgeving om duidelijk illegale content aan te pakken. Maar tegenovergestelde meningen horen daar niet bij.


In een democratische republiek staan debat & discussie centraal!


DEFENSIE: STERK EN ONAFHANKELIJK:
België heeft de afgelopen 50 jaar haar krijgsmacht grondig verwaarloosd. Wij kunnen de bedoelingen van landen als China, Rusland, de V.S., Israël, Iran enzvoort ... niet vertrouwen. Daarom hebben wij een goede, professionele defensie nodig om onze bevolking te beschermen, zonder voor onze landsverdediging afhankelijk te hoeven zijn van andere landen, in het bijzonder de V.S.:
Een defensie die moet worden uitgerust met onze eigen technologie!


Onze prioriteiten moeten duidelijk zijn: #1 eerst kijken we in België zelf, #2 als we ons eigen materieel niet zelf kunnen bouwen, kijken we naar onze échte bondgenoten in Europa (dus niet de VS!), #3 en alleen daarna pas kijken we naar de rest van de wereld. Dat moet onze doctrine zijn. België moet voor haar verdediging weer zelfvoorzienend en onafhankelijk van het buitenland worden.


HUISVESTING: EEN OPLOSSING VOOR DE CHRONISCHE WONINGNOOD IN BELGIË,

Een oplossing voor de chronische huizencrisis: Een eigen woning voor elk gezin door betaalbare huizen te bouwen en sociale financiering te bieden.


Dankzij het corrupte neoliberale vrijemarktdenken van Vivaldi en zijn neoliberale voorgangers (in het bijzonder Verhofstadt, Rompuy & Michel) bestaat er ondertussen al meer dan 10 jaar lang een chronisch huizentekort in Vlaanderen! Wat onlogisch is, aangezien ondanks alle onzin die de regering spuit, er wél ruimte in ons land is. We moeten het gewoon met verstand gebruiken


De reden dat deze crisis bestaat en al 10 jaar aansleept is simpelweg omdat de Belgische & Vlaamse particratie nooit enige interesse heeft getoond voor betaalbare woningen voor normale mensen. Omdat dit immers geen probleem is waar de veelverdieners van de OpenVLD, NVA, en Vooruit nooit zelf mee zijn geconfronteerd.


Straks komen er weer verkiezingen en komt er dus weer een nieuwe regering - zelfde als de oude regering ... Van dit kabinet mogen wij echt géén oplossingen verwachten! Daarom hebben wij een redelijk alternatief nodig om het huizentekort in België op te lossen! Wij geloven dat immers elke Belg een betaalbaar dak boven zijn hoofd moet hebben en elk gezin in België zijn eigen huis moet kunnen bezitten! Want hoewel het misschien een beetje oudbollig klinkt, geloven wij dat het gezin de hoeksteen van onze samenleving is. Daarom vinden wij dat elk kind in zijn/haar eigen huis op moet kunnen groeien.


Hoe gaan wij dat oplossen>? Gewoon door de Staat betaalbare huizen te laten bouwen. Zonder woningcorporaties, zonder "foyers"! Gaat dat iets kosten? Ja, natuurlijk. Maar niet té veel, niet zolang wij ons verstand gebruiken. Uiteindelijk is ons einddoel simpel: Elk gezin zijn eigen huis, elk kind in zijn eigen woning, elke Belg een dak boven zijn hoofd!


PATRIOTTISME & BUITENLAND: ONS LAND ALS KOPLOPER IN DE WERELD

Op het gebied van democratie, vrijheid, handel & industrie, mensenrechten, persvrijheid, innovatie & wetenschap; en eigenlijk alles dat belangrijk is, moeten wij ernaar streven om de toon aan te geven! Wij geloven namelijk dat Vlaanderen midden in de wereld en midden in Europa hoort te staan, omdat wij iets positiefs aan de internationale samenleving toe te voegen hebben.


Om dat te doen, kunnen wij echter niet langer blindelings meegaan in andermans oorlogjes, maar moeten wij een onafhankelijke internationale koers varen, moeten wij niet aan de verleiding toegeven om geld te besparen door de verdediging van ons eigen land verwaarlozen en moeten wij ons tegelijkertijd niet hermetisch afsluiten voor de rest van de wereld. Dat houdt ook in dat wij een effectieve en doeltreffende ontwikkelingssamenwerking voorstaan, die meer inhoudt dan de huidige praktijk van een ambtenaar of een NGO een zak geld toeschuiven, maar dat wij ter plaatse noodhulp gaan geven aan die mensen in de wereld die het écht nodig hebben, zoals de 160 miljoen mensen die op dit moment hongerlijden. Op deze manier kunnen wij zowel levens redden als de aanwezigheid van Vlaanderen als een positieve kracht in de wereld vestigen. Op deze manier kunnen wij dus van Vlaanderen & Nederland het bruisend middelpunt van de wereld maken.


Natuurlijk houdt dat ook in dat wij niet meer passief moeten afwachten van Brussel zegt, maar dat wij België & Vlaanderen onafhankelijk moeten maken van de dictaten van de ondemocratische Commissie in Brussel en dat wij zelf de toon moeten gaan aangeven binnen Europa, om de EU te hervormen tot een nieuwe, coöperatieve & gedepoliticeerde Europese Economische Gemeenschap.


Verder betekent dit ook dat wij onder andere willen gaan investeren in wetenschappelijk onderzoek naar hernieuwbare energiebronnen en ruimtevaart, om op deze manier van Vlaanderen & Nederland weer het wetenschappelijk middelpunt van de wereld te maken, maar ook om noodzakelijke technologieën te ontwikkelen die onze economie uiteindelijk veel nieuwe kansen en inkomsten op kunnen leveren.

vind DAP ook op facebook, linkedin, twitter en telegram


VIDEO'S DIE

ER TOE DOEN:

wij brengen directe democratie naar Brussel!

HET REDELIJK ALTERNATIEF

voor Vlaanderen & België

#DAP

WELKOM BIJ DE DEMOCRATISCHE ACTIEPARTIJ BELGIË -

HET PLATFORM VOOR DIRECTE DEMOCRATIE

IN BELGIË