natuur

de ReformPartij

Natuur en milieu

Natuur- en milieubehoud

Natuur en milieu zijn belangrijk. De natuur is een fundamenteel onderdeel van ons land, en wij moeten er zuinig op zijn, aangezien er ondertussen niet zo bijster veel meer van over is. Daarom zijn wij principieel tegen het aanleggen van snelwegen, spoorwegen en ontwikkelingsprojekten in aangewezen natuurgebieden. Groen moet groen blijven!

Alle onderstaande maatregelen moeten ervoor zorgen dat het Nederlandse milieu en de Nederlandse natuur nog voor lange tijd gezond en aanwezig zal blijven:

 

Schaliegas en Fracken

Daarom is Reform ook faliekant tegen het winnen van schaliegas, en in het bijzonder tegen omgevingsonvriendelijke en milieuschadelijke winningsmethodes zoals fracken; waarbij een gigantische hoeveelheid water de grond in wordt geduwd om er zo achter te komen of er misschien schaliegas aanwezig is, of niet. Het probleem hiermee is echter dat fracken de kwaliteit van de omgeving fundamenteel en onherstelbaar aantast en het risico loopt om de grondwatervoorraad onherroepelijk te vervuilen. Daarbovenop kan het zoeken naar schaliegas ook kunstmatige aardbevingen veroorzaken, zoals de inwoners van Groningen al hebben gemerkt. Daarom zeggen wij luidkeels NEE tegen fracken en andere soorten van roekeloze milieuaantasting, en willen wij een totaalverbod op fracken in Nederland en voor alle in Nederland geregistreerde bedrijven, net zoals de Franse regering al in hun eigen land hebben ingevoerd.

Zie ook het standpunt: Het Nederlandse landschap en Fracken.

 

Fossiele en hernieuwbare brandstoffen

Fossiele brandstoffen brengen een hoop problemen met zich mee: Luchtvervuiling en klimaatverandering, maar ook het feit dat wij voor gas en olie steeds meer van het Midden-Oosten en landen als Rusland afhankelijk worden, wat een ontwikkeling is die voor duidelijke redenen onwensbaar is. Tegelijkertijd is kernenergie ook geen optie, vanwege de té grote risico's die daaraan kleven. Daarom is het nu belangrijker dan ooit om van duurzaamheid en natuurbehoud een prioriteit te maken! Daarom wil de ReformPartij flink gaan investeren in duurzame energie en de ontwikkeling van alternatieve en hernieuwbare vormen van energieproductie en -opslag; wat iets is dat het huidige kabinet tot nu toe straal heeft genegeerd. Duurzaamheid hoeft echter niet ten koste van de Nederlandse economie te gaan, in tegendeel juist! Om hier snel een goed begin mee te maken, willen wij belastingvoordelen invoeren voor woningen die op een duurzame manier in hun eigen energie- en waterbehoeften voorzien, bijvoorbeeld door middel van het installeren van zonnepanelen, door het installeren van dubbel glas, of door het hergebruiken van regenwater.

 

In het verlengde hiervan zijn wij ook faliekant tegen de verdere privatisering en liberalisering van de Nederlandse energiemarkt, en wil de ReformPartij de energiemarkt terug in publieke handen brengen, omat de geschiedenis leert dat het gedwongen doorvoeren van concurrentie niet noodzakelijk tot prijsverlagingen, kwaliteitsverbetering of verantwoordelijker beleid leidt.

 

Gaswinning en aardbevingen

Het feit dat de Nederlandse overheid (door middel van de NAM) kunstmatige aardbevingen veroorzaakt, is een duidelijk teken van het gebrek aan respect dat het kabinet voor zowel de persoonlijke veiligheid als het eigendom van de gemiddelde burger overheeft. Het veroorzaken van aardbevingen onder een dichtbewoond gebied (zoals Groningen) valt niet te rechtvaardigen, vooral niet als de oorzaak hiervan een roekeloze zoektocht naar fossiele brandstoffen is. Natuurlijk stelt het kabinet dat de Nederlandse gasinkomsten nodig zijn om de nationale begroting gebalanceerd te houden, ware het niet dat dit ook gedaan zou kunnen worden door geen onverantwoordelijke overheidsuitgaven meer te doen, zoals de Betuweroute, die volledig met gasgeld is gefinancierd. Het is ook interessant om te zien dat de Nederlandse aardgasbaten uit 2013 ongeveer 6 miljard euro waren. Tegelijkertijd was ons "lidmaatschapsgeld" van de EU in 2014 ook zo'n 6 miljard euro p/j. We zouden dus kunnen zeggen dat de totale opbrengst van de Nederlandse aardgasreserves direct naar Brussel vloeit. De overheid zegt dat Aardgas van iedereen is; in werkelijkheid lijkt het Nederlandse aardgas dus meer van de EU te zijn. Daarom pleit de RP ervoor om de aardgaswinning onder de provincie Groningen te pauseren totdat wij een veiligere techniek hebben kunnen ontwikkelen om dit gas uit de grond te halen zonder dat dit verdere aardbevingen en grondverzakkingen in een van de grootste steden van Nederland veroorzaakt. Gelukkig blijft aardgas gewoon in de grond zitten als je het er niet uithaalt, wat ons de tijd geeft om ondertussen de benodigde technologie te ontwikkelen om deze fossiele brandstof op te pompen zonder daarbij kunstmatige natuurrampen te veroorzaken.

 

Fietsen

Het is boven elke twijfel verheven dat de fiets een van de beste uitvindingen ooit is! Geen wonder dat heel Nederland al sinds jaar en dag het hele land rondfietst. Daarom wil de RP het fietsen ook bevorderen en nog meer gemeengoed maken dan het nu al is. Onder andere door ervoor te zorgen dat elk station en elk stadhuis in Nederland een gratis bewaakte fietsenstalling krijgt, maar ook willen wij dat de aankoop van een fiets van de belasting afgetrokken kan worden.

 

Kleinschalige landbouw

Ten laatste wil de RP kleinschalige en “traditionele” landbouw bevorderen en schaalvergroting tegengaan. Schaalvergroting in de landbouw leidt tot veelvoorkomende excessen, zoals de inhumane behandeling van voedseldieren in megastallen, gesjoemel met de voedselkwaliteit waardoor de veiligheid van ons voedsel in het geding komt, het toedienen van antibiotica en hormonen aan slacht- en melkvee, waardoor er zware medicatie in ons voedsel terechtkomt, en een algemene instelling van de producent om op zo goedkoop mogelijke manier de laatste druppel uit de beschikbare dieren en het aanwezige land te persen. Dat dit fout kan gaan, en ook regelmatig fout is gegaan, mag achteraf gezien niet als een verassing komen. Daarom willen wij de kleinschalige en duurzame landbouw fors stimuleren, o.a. door:

 

  • Ervoor te zorgen dat boeren een eerlijke prijs voor hun producten krijgen, door middel van prijsregulering en quotering
  • Megastallen, kistkalveren, plof- en batterijkippen, het op roestvrij staal grootbrengen van varkens, en dergelijke, verbieden
  • Boeren te vergoeden voor aantoonbaar duurzaam land- en waterbeheer
  • Importtarieven te verlagen voor aantoonbaar duurzame producten uit het buitenland en te verhogen voor milieuonvriendelijke en -schadelijke producten, zoals tropisch hardhout
  • Ervoor te zorgen dat op het platteland openbare voorzieningen (zoals buslijnen, scholen, supermarkten) niet verdwijnen, omdat het te duur zou zijn om deze in stand te houden. Om in Nederland een duurzaam en gezond boerenbedrijf in stand te houden, moeten wij ervoor zorgen dat het platteland en de dorpsgemeenschap ook vitaal en levendig blijft
  • De verplichte deelname aan productschappen af te schaffen. Het zal aan de boer zelf zijn om te besluiten of hij wel of niet aan een productschap mee wil doen
  • Genetisch gemodificeerde gewassen te verbieden en door bestaande patenten op genetische codes en levende organismes niet te eren.
  • Nieuwe huiseigenaren aanmoedigen om zelf hun voedsel te verbouwen door middel van een kleine subsidie op het aankoopbedrag van het huis, plus extra ondersteuning door middel van expertise, zaden, en meer. Dit noemen wij "microlandbouw".

 

Microlandbouw

De afgelopen jaren hebben duidelijk laten zien dat het voedsel dat wij eten niet altijd zo veilig is als wij denken. Daarom willen wij de mensen aanmoedigen om zelf hun eigen voedsel te verbouwen. Door dit soort "microlandbouw" aan te moedigen, dat zelfs in een achtertuintje mogelijk is, kunnen wij de markt onderuit halen die de bio-industrie en GMO-gewassen nodig hebben om te overleven. Dit willen wij op twee manieren aanmoedigen: Ten eerste door middel van een kleine subsidie op het aankoopbedrag van huizen met tuinen (laten we zeggen van 1 % van het totale aankoopbedrag) in ruil voor een toezegging van de nieuwe eigenaar dat minimaal 1/4 deel van de tuin gebruikt zal worden voor microlandbouw (zoals een eigen moestuin, een kippenren, of etc.). Ten tweede door het goedkoop ter beschikking stellen van expertise (zoals bodemanalyse) en landbouwbenodigdheden (zoals zaden) door de oprichting van een nationaal microlandbouwagentschap, waarvan de handvol medewerkers een dubbele functie zullen uitoefenen: Aan de ene kant zullen zij hun expertise ter beschikking stellen om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk geoogst kan worden, en aan de andere kant zullen zij ook controleren dat de nieuwe huiseigenaar zich aan zijn toezegging houdt om zelf zijn eigen voedsel te verbouwen. Op deze manier willen wij de kwaliteit van ons voedsel naar een hoger plan trekken en ervoor zorgen dat er geen noodzaak voor industriële bio-industrie en GMO meer bestaat.

 

Bomen

Ten laatste pleitten wij voor een grootscheepse herbeplanting van ongebruikte ruimtes in Nederland met bomen. De praktijk leert dat een eenvoudige maatregel zoals het grootscheeps planten van bomen een onmiddelijk en positief effect op de kwaliteit van het milieu heeft, en dit een goedkope en eenvoudige methode is om onze omgeving naar een hoger plan te trekken.

 

A4

Natuur is belangrijk. De natuur is een fundamenteel deel van ons land, en wij moeten er zuinig op zijn, aangezien er niet zo veel meer van over is. Daarom is de RPj tegen het aanleggen van snelwegen, spoorwegen en ontwikkelingsprojekten in aangewezen natuurgebieden. Groen moet groen blijven! Daarom is de RP ook faliekant tegen het aanleggen van de volstrekt nutteloze A4, die dwars door een natuurgebied gepland is.

 

Afvalverwerking

De RP vindt dat bepaalde bedrijven publiek eigendom horen te zijn; hieronder vallen o.a. afvalontvangst- en verwerkingsbedrijven. In het verlengde hiervan moet afvalverwerking in recyclestraten voor kostprijs worden uitgevoerd. Het recyclen van afval is een belangrijke openbare dienst die niet voor een winstmotief uitgevoerd moet worden. Voor zulke bedrijven moet winst immers niet het uiteindelijke doel zijn, maar het schoonhouden van de Nederland en het Nederlandse landschap. Verder moet de overcapaciteit van Nederlandse verbrandingsovens niet worden aangevuld door afval uit andere landen te importeren, aangezien dit inhoudt dat wij ons milieu verpesten met andermans afval. In plaats daarvan moeten overbodige verbrandingsinstallaties stapsgewijs worden gesloten totdat er een meer realistische capaciteit is behaald. Om dit te bereiken moeten de oudste en meest vervuilende verbrandingsinstallaties als eerste worden gesloten.

 

Asbest

Asbest is een bekend gevaar voor de volksgezondheid en dient zo snel mogelijk verwijderd te worden. Daarom moet er een wettelijke plicht voor huis- en gebouweigenaren komen om te inventariseren of hun gebouwen en/of woningen asbest bevatten, en om dit vervolgens zo snel mogelijk te laten verwijderen indien aanwezig. Zo nodig moet de overheid een subsidie geven aan particuliere eigenaars die dit niet zelf kunnen betalen, aangezien het belangrijk is om alle asbest in Nederland zo snel en veilig mogelijk te verwijderen. In navolging van de wetgeving in Italië zullen eigenaars en leidinggevenden van bedrijven en gebouwen die asbest verwerken of bevatten, en die willens en wetens personeel en omwonenden aan levensbedreigende risico's bloot hebben gesteld, strafrechtelijk moeten worden vervolgd.

 

Bedrijventerreinen

De afgelopen tien jaar zijn er door heel Nederland bedrijfsterreinen en kantoorgebouwen neergezet zonder dat daar een specifieke vraag naar was. Daarom staat er op dit moment zo'n acht miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg, zonder dat deze gebouwen ooit zijn of zullen worden gebruikt. Het bouwen van bedrijventerreinen en kantoorgebouwen moet gestopt worden. Vanaf nu moet er eerst nut en noodzaak worden aangetoond voordat er gebouwd kan worden. Als dit bestaat, moet er worden gekeken of er eerst een al bestaand gebouw of terrein op kan worden geknapt. Als dit niet mogelijk is, moet gekeken worden of er binnen de bebouwde kom ergens een ongebruikte open ruimte gevonden kan worden. Alleen dan pas kan er buiten de bebouwde kom gekeken worden naar een mogelijk bouwterrein. Maar ook alleen dán pas. Verder willen wij een leegstandsbelasting invoeren, waarbij gebouwen die meer dan één jaar leegstaan worden belast als zijnde een vorm van ingrijpende landschapsvervuiling.

 

Genetische gemodificeerde gewassen

De RP is fel tegen genetisch gemodificeerde gewassen, en wil hier een totaalverbod voor op de Nederlandse markt. De enige mensen die werkelijk baat hebben bij het gebruik van genetisch gemodificeerde gewassen zijn de aandeelhouders van gentechbedrijven zoals Monsanto, die van de dubieuze praktijk gebruik maken om aan boeren in ontwikkelingslanden zaden te verkopen die onmiddelijk een dubbele opbrengst geven, vergeleken met natuurlijk zaaigoed, maar die ook maar precies één keer gebruikt kunnen worden, zodat de boer na de oogst opnieuw nieuw zaad moet aanschaffen, in plaats van zijn eigen zaaigoed te kunnen hergebruiken, zoals in de traditionale landbouw gebeurt. Op deze manier hebben gentechbedrijven door middel van het genetisch modificeren van gewassen boeren in de Derde Wereld volstrekt afhankelijk van hun producten gemaakt. Een verdere reden waarom de DP tegen gentech is, is omdat de grotere opbrengst van genetisch gemanipuleerd voedsel volstrekt overbodig is in Nederland, waar sinds de Tweede Wereldoorlog grootscheepse voedselschaarste niet meer voor is gekomen, en waar de eigen agrarische sector meer voedsel produceert dan de Nederlandse bevolking zelf op kan. Ten laatste zien wij dat er onder de Nederlandse (en de Europese) bevolking een algemeen wantrouwen tegen genetisch gemanipuleerd voedsel bestaat, vooral omdat het onmogelijk is om te zeggen wat er precies mee gebeurd is, en wat voor een onverwachte consequenties het later nog zal kunnen hebben. Daarom willen wij een verbod op de verkoop van genetisch gemodificeerd voedsel op Nederlands grondgebied en een stop op overheidsinvesteringen in de productie en het onderzoek van genetisch gemanipuleerde gewassen.

 

Luchtvervuiling & de elektrische auto

Al sinds jaren bestaat de technologie om een volledig electrische auto te bouwen, dus een auto zonder uitlaatgassen, zonder olie, en die geen vervuiling produceert. Daarom willen wij de eis stellen dat met ingang van 2025 alle personenauto's die in Nederland worden verkocht volledig electrisch zijn. In de aanloopperiode zullen de enige uitzonderingen hierop militaire voertuigen, voertuigen van de nooddiensten en zware vrachtwagens zijn. Deze maatregel heeft een aantal onmiddelijke positieve effecten, zoals een vermindering van de luchtvervuiling en de hoeveelheid fijnstof in de lucht, maar ook een grote vermindering van de Nederlandse behoefte aan buitenlandse olie. Verder is dit ook een gouden kans voor de Nederlandse auto-industrie om een voorloperspositie in de wereld in te nemen, aangezien er op dit moment nog maar relatief weinig producenten van auto's in de wereld zijn die op grote schaal electrische voertuigen produceren. Het feit dat het bedrijf Tesla Cars de patenten voor de technologie die electrische auto's mogelijk maakt volledig vrij heeft gegeven, betekent dat het massaal produceren van efficiënte electrische auto's geen droom meer is, maar een bereikbare realiteit. Om het gebruik van electrische auto's te bevorderen, wil de RP daarom ook dat alle benzinestations op Nederlands grondgebied met electrische oplaadpunten worden uitgerust.

 

Dierenrechten

Zie ook het onderwerp: Dierenrechten.

 

Duinen, dijken en waterkeringen

Zie ook het onderwerp: Duinen, dijken en waterkeringen.