MANIFEST

REFORMPARTIJ

MANIFEST VAN DE REFORMPARTIJ

 

Onze 13 doelstellingen

1. Directe democratie in Nederland

Nederlanders hebben te weinig inspraak in het reilen en zeilen van hun eigen land! De gemiddelde Nederlander heeft te weinig in de melk te brokkelen op het Binnenhof, daarom willen wij ons land kennis laten maken met de principes van de rechtstreekse democratie. In de praktijk houdt dit voor elke burger een kans op medezeggenschap en politieke invloed in, en een einde aan de voortdurende achterkamertjespolitiek waar het Binnenhof zo berucht om is geworden. Dit bereiken wij ondermeer door ervoor te zorgen dat bestuurders worden gekozen, in plaats van aangesteld, maar ook door het bindende landelijk referendum in te voeren. Zo gaan wij, om te beginnen, een aantal landelijke referenda organiseren, om te beginnen over de vraag of Nederland in de EU & de Euro moet blijven, de tweede over of Nederland een koninkrijk moet blijven of weer een republiek moet worden, en zo zijn er nog veel meer vragen die wij gemeenschappelijk kunnen beantwoorden, in plaats van deze aan het Binnenhof over te laten. Op deze manier willen wij de Nederlanders kiezer zelf de kans geven om over hun eigen toekomst te beslissen, in plaats van dit aan een vage bureaucratische elite in Den Haag of Brussel over te laten.

 

2. een ander Europa

Of je er nu voor of tegen de Europese eenwording bent: Het is bijna onmogelijk om geen vraagtekens bij de EU & de Euro te zetten. Ons is echter nooit gevraagd of wij wel deel van deze organisatie uit willen maken, of niet. Om deze vraag eens en voor altijd afdoende te beantwoorden, willen wij een referendum organiseren over de vraag of Nederland in de EU en de Euro moet blijven.

 

Wat echter boven elke twijfel verheven is, is dat de E.U. in zijn huidige opzet niet werkt. Daarom moet Europa sowieso een keuze maken: Willen wij teruggaan naar een onderling samenwerkende gemeenschap van onafhankelijke Europese staten, of willen wij opgaan in een soort Europese nationale federatie? Iedereen heeft zijn voorkeur, en beide keuzes hebben duidelijke voor- en nadelen, maar wat belangrijk is, is dat wij deze keuze nu wel maken, aangezien beide opties beter zijn dan de huidige status quo, waarin alles in duigen lijkt te vallen.

 

3. een effectief immigratie- en vluchtelingenbeleid

Om te beginnen gaan wij ervan uit dat vluchtelingen ook gewoon mensen zijn - met alle positieve en negatieve bagage die daarbij komt kijken.

 

De bureaucratische manier waarop een superbelangrijk onderwerp zoals immigratie en vluchtelingenopvang in ons land wordt geregeld is op zijn zachts gezegd echter bizar en contraproductief te noemen. Om deze warboel voor iedereen op te klaren, pleiten wij ervoor om een eenvoudig "Australisch" puntensysteem in te voeren. Verder willen wij inburgering beter beschikbaar en betaalbaar maken voor alle nieuwkomers, en willen wij ook doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat iedereen in ons land zich in de eerste plaats Nederlander voelt (en daar hoort dus ook een einde aan het officiele onderscheid tussen allochtonen en autochtonen bij). Ook willen wij ons menselijk gezicht laten zien door juist wel vluchtelingen op te nemen (ook omdat wij weten dat terroristen toch allemaal al een Europees paspoort hebben) - hoewel wij de nieuwelingen niet meer aan hun lot over zullen laten en in de wind zullen laten wapperen zoals nu de praktijk is, maar in plaats daarvan zullen wij het vanaf het begin af aan duidelijk maken dat het geen optie is om niet volgens de Nederlandse maatstaven te leven en je te gedragen.

 

4. een Sterk en Veilig Nederland

Wij vinden dat het een hoofdtaak van de Nederlandse staat moet zijn om ervoor te zorgen dat burgers in vrede en veiligheid kunnen leven. Het kabinet Rutte heeft echter laten zien dat zij hier verder volstrekt geen zin in hebben (denk bijvoorbeeld aan het zwakke antwoord van Rutte op neerschieten van MH17). Daarom willen wij een harde lijn richting zowel Rusland als de VS, die beide hebben laten zien dat ze geen enkele notie hebben aan democratie of mensenrechten. Ook pleiten wij voor een effectievere bestrijding van religieus fundamentalisme, extremisme, terrorisme en inmenging en spionage uit het buitenland, door alles te doen wat nodig is om ons land tegen dreigingen uit het buitenland te beschermen. Hier hoort ook het uitbreiden en in stand houden van de Nederlandse krijgsmacht in (wat alle afgelopen kabinetten - inclusief Rutte - vrolijk hebben genegeerd), maar juist niet lekker meedoen met andermans oorlogen! Wat ons betreft staat Amerika alleen in zijn eindeloze oorlogen. Daarom pleiten wij ook voor de oprichting van een Europees defensieverdrag: Een soort Europese NAVO, maar dan zonder de Amerikanen. Kortom, wij willen een streep in het zand trekken naar al die landen in de wereld die het niet zo nauw nemen met individuele vrijheid en mensenrechten.

5. Onderwijs voor iedereen:

Voor ons is de hervorming van het onderwijs een absolute topprioriteit, omdat wij geloven dat onderwijs voor iedereen betaalbaar en altijd bereikbaar moet zijn! Al sinds tientallen jaren loopt het Nederlandse onderwijs qua kwaliteit, kosten en doorgroeimogelijkheden ver achter op de ons omringende landen, zoals Belgie en Duitsland. In Belgie kost een eerste bachelor gemiddeld 500 euro per jaar, en Duitsland is toegang tot het hoger onderwijs nu volledig gratis! Terwijl zij exact dezelfde maatschappelijke en economische problemen als wij hebben! Waarom kan dat dan niet bij ons? In tegenstelling tot de rest van Europa schrapt onze overheid financiele hulp aan studenten en dwingen ze studenten om te lenen, wat praktisch inhoudt dat een student die uit een familie met geld komt vanaf het eerste moment al een oneerlijk voordeel heeft vergeleken met student uit een armer gezin. Om deze misstanden recht te zetten, willen wij de prijs van het hoger onderwijs zo laag mogelijk houden! Maar dat is niet alles, aangezien wij de kwaliteit van het basisonderwijs ook fiks op gaan schroeven, wij kinderen meer kansen gaan geven om naar de universiteit te gaan, wij flink in schoolsport willen investeren, en nog veel meer ...

 

6. Welvaart voor iedereen

Op dit moment zijn er nog altijd meer werkloze in ons land dan ondernemers. Dat hoort andersom te zijn, en een wijs kabinet zou maatregelen nemen om deze omwenteling voor elkaar te krijgen.

 

Daarom maken wij een prioriteit van het aanzwengelen van ons economisch herstel, van de banengroei en bestrijding van de werkloosheid door structurele en verregaande ondersteuning van ZZP'ers en het MKB en door een werkelijke vergroting van de individuele koopkracht van de gemiddelde Nederlander te bewerkstelligen. Dit willen wij ondermeer voor elkaar krijgen door van Nederland het land bij uitstek te maken om een nieuw opstartbedrijfje te beginnen (ook als je zelf niet de Nederlandse nationaliteit hebt), maar bijvoorbeeld ook door onze binnenlandse industrie nieuw leven in te blazen door de noodzakelijke uitbreiding van onze krijgsmacht door Nederlandse bedrijven uit te laten voeren, in plaats van deze automatisch aan Amerika uit te besteden. Wij gaan de Nederlandse economie voortstuwen door zowel internationaal te denken, als door de Nederlandse industrie een hart onder de riem te steken. Een beetje bescherming van Nederlandse banen en Nederlandse industriekan geen kwaad, en daarom zijn wij ook fel tegen internationale vrijhandelsverdragen zoals TTIP and ACTA.

 

Ten laatste willen wij ook gaan experimenteren met het invoeren van een landelijk bestaansminimum, waarbij elke Nederlandse burger maandelijks een vast bedrag van de overheid overgemaakt krijgt, in plaats van mogelijke WW- of ziektewetuitkeringen. De nog onvoldoende onderzochte mogelijkheden van het bestaanminimum vinden wij zeer interessant, aangezien dit uiteindelijk goedkoper zou kunnen zijn dan het huidige stelsel van uitkeringen, doordat wij een hele laag bureaucratie zomaar zouden kunnen afschaffen. Daarom pleit de RP ervoor om te gaan experimenteren met het invoeren van een bestaansminimum in Nederland.

 

7. de Nederlandse taal als middelpunt van de samenleving

De Nederlandse taal is het middelpunt van onze samenleving, en verdient meer aandacht en steun dan de afgelopen kabinetten eraan hebben willen geven. Daarom pleiten wij voor een effectievere bescherming en bevordering van de Nederlandse taal en cultuur. Hierbij denken wij ondermeer aan het invoeren van een naturalisatieexamen dat ook daadwerkelijk de praktische kennis van de Nederlandse taal toetst (in plaats van de klucht die het nu is), maar ook door het aanmoedigen van verschillende Nederlandstalige cultuuruitingen, zoals film, muziek en literatuur, door middel van subsidies, belastingvoordeel, en meer. Het Nederlands filmfonds heeft al jaren een budgettekort, en het Nationaal Historisch Museum staat al eindeloos in de wacht. Tijd dat wij hier iets aan gaan doen!

 

8. een Gelijkwaardige samenleving

Wij geloven met al ons hart dat iedereen die in Nederland woont zich volledig en met overgave Nederlander moet kunnen voelen, ongeacht afkomst, huidskleur of geloof. Daarom pleiten wij voor een effectievere bestrijding van discriminatie en sexisme in de Nederlandse samenleving en om een start te maken met gerichte acties om de sociale cohesie van onze samenleving te bevorderen; iedereen die van goed wil is, moet zich immers in ons land thuis kunnen voelen - dit houdt dus ook een officieel einde aan het gebruik door de overheid van de termen allochtoon versus autochtoon. Want het kan niet zo zijn dat de Nederlandse overheid mensen officieel in "echt" en "niet echt" opdeelt.

 

9. een Gezond Nederland

Wat betreft de kwaliteit en kosten van de aangeboden zorg loopt ons land ver achter bij de ons omringende landen. Voornamelijk Belgie doet het aanzienlijk beter op dit gebied dan Nederland. Om dit gat in te lopen, en ervoor te zorgen dat elke Nederlander de zorg kan krijgen die hij/zij nodig heeft, willen wij ondermeer de ontwikkeling van betaalbare, kleinschalige en kwaliteitsvolle zorg stimuleren door middel van gedwongen schaalverkleining en minder bureaucratie in de zorg. Ook eisen wij een betere controle op de kwaliteit en de oorsprong van ons voedsel, een effectieve bestrijding van overgewicht in kinderen en jongeren, en een halt aan de ontwikkeling en inzet van genetisch gemodificeerd Frankensteinvoedsel.

 

Verder zijn wij ook voor het afschaffen van het Eigen Risico in de zorg, aangezien het pure struikroverij is om mensen te dwingen om elke maand een zorgpremie te betalen, en om ze vervolgens te dwingen om toch hun eigen zorg te betalen. Het Eigen Risico is een schande, en ook volstrekt overbodig als we bereid zijn om een intelligent zorgsysteem te ontwerpen en te implementeren.

 

10. elk Gezin een eigen woning

Hoewel het misschien een beetje oudbollig klinkt, geloven wij dat het gezin de hoeksteen van onze samenleving is. Daarom vinden wij dat elk kind in zijn eigen huis op moet kunnen groeien, en niet in een huurwoning. Dat is echter lastig, omdat Nederland de laagste verhouding huiseigenaren ter wereld heeft! Om deze omwenteling desondanks toch voor elkaar te krijgen, willen wij het goedkoper maken om je eigen woning te kopen, o.a. door een Nationaal Woningfonds op te richten, waardoor gezinnen met een lager inkomen toch een gunstige hypotheek kunnen krijgen.

Uiteindelijk is ons einddoel simpel: Elk gezin zijn eigen huis, elk kind in zijn eigen woning!

 

11. een Groen en bloeiend Nederland

Voedsel, natuur en milieu en dierenrechten zijn onderwerpen die innig met elkaar zijn verbonden, en die samen de natuurlijke ruggegraat van ons land vormen, en dus ook de gezonheid van ons volk bepalen! Dit zijn uitermate belangrijk onderwerpen die door de afgelopen kabinetten allemaal stelselmatig zijn genegeerd, met rampzalige gevolgen (zoals de aardbevingen in Groningen als gevolg van gasboringen). Daarom vechten wij voor een betere bescherming van onze natuur, milieu en de rechten van dieren, dus ook geen boren naar schaliegas meer, net zo min als de verdere ontwikkeling en groei van GMO's en genetisch gemodificeerde frankensteingewassen!

 

12. Nederland midden in de wereld

Wij geloven dat ons land midden in de wereld moet staan, omdat wij iets positiefs aan de internationale samenleving toe te voegen hebben. Om dat te doen, kunnen wij echter niet langer blindelings meegaan in andermans oorlogjes, moeten wij een onafhankelijkere inernationale koers varen, moeten wij niet aan de verleiding toeven om geld te besparen door onze eigen verdediging verwaarlozen, en moeten wij tegelijkertijd open blijven voor de rest van de wereld. Op deze manier kan Nederland het middelpunt van de wereld worden.

 

MKB als ruggegraat van Nederland

13. MKB'ers en ZZP'ers als de ruggengraat van Nederland

ZZP'ers en het MKB verdienen het om hulp te krijgen van de overheid om hun befrijfjes overeind te krijgen. Hoe meer mensen voor eigen rekening aan het werk gaan, hoe beter voor de hele samenleving. Desondanks worden ZZP'ers grotendeels genegeerd door het economisch beleid van de overheid. Zo bestaat er nog altijd geen sociale zekerheidsregeling voor zelfstandig ondernemers. Het wordt hoog tijd dat de toegevoegde waarde van kleine ondernemers wordt beloond, en dat het ondernemerschap wordt aangespoord, zodat wij een land krijgen waar het zowel normaal als doodeenvoudig is om voor jezelf aan het werk te gaan. Want daar profiteren wij uiteindelijk allemaal van.

 

Nawoord

Met de deprimerende uitslag van de laatste Tweede Kamerverkiezing is de Reformpartij in het leven geroepen: Een nieuwe vooruitstrevende Nederlandse politieke partij die ondermeer voor meer inspraak en directe democratie in Nederland wilt zorgen.

 

Ons einddoel is om de kiezer meer directe inspraak in het politieke proces te geven. Dit willen wij doen door rechtstreekse democratie op alle lagen van de Nederlandse politiek in te voeren: Op het Binnenhof, in lokaal bestuur en in Europa, door middel van bindende referenda, gekozen bestuurders, en nog veel meer.

 

Wij werken naar een vrije, gelijkwaardige samenleving, waar iedereen de kans krijgt om zich te ontplooien en om op gelijke basis mee te doen. Wij geloven in de belofte van Nederland om een positieve kracht in de wereld te zijn, maar dan moeten wij wel eerst onze zaakjes thuis op orde krijgen wat betreft de kwaliteit van ons onderwijs en onze zorg, de verloedering van onze defensie, de warrige manier waarop wij met immigratie en vluchtelingenopvang omgaan, het feit dat veel gezinnen nooit hun eigen huis zullen bezitten, de realiteit dat er nog altijd meer werklozen dan ondernemers in Nederland zijn, en meer ...

 

De Reformpartij is een combinatie van twee voormalige politieke bewegingen die beide het doel hadden om Nederland kennis te laten maken met de directe democratie: de meer linksgeoriënteerde Democratische Partij en de meer rechtsgeoriënteerde ReformLijst. Zo combineren wij de beste ideeën van links en rechts. Wij geloven dat het niet zinnig is om ons land te besturen op basis van een enkele ideologie of de standpunten van één van de uiteindes van het politieke spectrum. Wij zien de waarde van zowel links als rechts in, en geloven dat het mogelijk moet zijn om een politieke partij te bouwen die zowel liberaal is met een groen randje als links is met een rechts randje. In het moderne Nederland is het niet langer zinvol om je als partij enkel en alleen op één uiteinde van het politieke spectrum te concentreren en de ideeën van alle andere politieke stromingen compleet te negeren: Je moet veiligheid en welvaart combineren met sociale verantwoordelijkheid en respect voor onze leefomgeving, anders kom je in een land terecht dat rijk is, maar vervuild en op sociaal gebied compleet verstard, of een land dat wel groen en schoon is, maar niet voor zichzelf kan zorgen omdat het zelf niets meer produceert ...

 

De Reformpartij is daarom geen doorsneepartij, maar een onafhankelijke beweging voor een beter Nederland, omdat wij weten dat ons land een democratische revolutie nodig heeft, met een nieuw soort politiek waar écht naar de mensen wordt geluisterd.

 

Daarom vechten wij voor rechtstreekse democratie en de vrijheid om zelf te kiezen. Zo maken wij van Nederland een verenigd, sterk en democratisch land dat een voorrangspositie in de wereld inneemt, en waar elke inwoner de kans krijgt om mee te doen, waar iedereen die bereid is om zijn handen uit te mouwen te steken welkom is, ongeacht geslacht, kleur of afkomst, en waar de overheid bestaat om de mensen tegen dreigingen van buitenaf te beschermen.

 

Daarom willen wij het Nederlandse staatsbestel grondig afstoffen en de Nederlanders zelf (en dus niet Brussel of Washington) de kans geven om over onze eigen toekomst te beslissen. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben wij een brede waaier aan praktische en innovatieve oplossingen uitgedacht ... omdat het tijd is voor een democratische revolutie in Nederland!

 

Op basis hiervan hebben wij een politieke filosofie ontwikkeld die in 13 punten samen te vatten is - die hierboven kort staan omschreven.