bureaucratie

de ReformPartij

Bestrijding van de bureaucratie

De wildgroei aan regels en wetgeving in Nederland moet flink worden teruggesnoeid. Op dit moment lijkt de Nederlandse overheid namelijk volgens het principe te werken dat er voor elke mogelijke situatie die zich voor kan doen een aparte wet of regeling moet worden bedacht, wat tot een onoverzichtelijke en hinderlijke bureaucratie heeft geleid. Wij willen het leven eenvoudiger maken door zoveel mogelijk in overbodige wet- en regelgeving te schrappen:

 

  • De leges voor paspoorten, vergunning, enzovoort moeten drastisch omlaag! Een paspoort moet niet meer dan 50 euro kosten om aan te vragen. 150 euro voor een paspoort is onredelijk hoog. De prijzen van paspoorten en id-kaarten zijn recent door de regering verhoogd met het excuus dat dit is om te compenseren voor het grote aantal verloren paspoorten en id-kaarten. Daarom pleitten wij ervoor om de boete weer terug te laten komen voor als het paspoort verloren is en niet ingeleverd kan worden, en stellen wij een simpele oplossing voor om deze boete rechtvaardig toe te passen, waarvoor geen aangifte bij de politie nodig is: Als iemand een aanvraag doet voor het verlengen van een paspoort, moet eerst het oude paspoort worden overhandigd. Als de aanvrager dit niet kan doen, kan ervan uitgegaan worden dat het oude paspoort verloren is, en dat de boete voor het verliezen van het paspoort opgelegd moet worden. Als de aanvrager het oude paspoort echter kan overhandigen, dan is deze dus duidelijk niet verloren! Zo eenvoudig kan het..

 

  • Om het leven voor zowel de burger als het MKB gemakkelijker te maken, zullen de meeste taken die nu nog door de notaris worden uitgevoerd naar het stadhuis en/of het politiebureau worden verplaatst. Op deze manier is het niet meer nodig om naar de notaris te gaan om een bedrijf of een vereniging op te richten, of om een document te laten legaliseren. Dit zal allemaal op het stadhuis of op het politiebureau gedaan kunnen worden. Hierdoor wordt het zowel goedkoper als bereikbaarder om bijvoorbeeld een eigen bedrijfje op te zetten.

 

  • Verder willen wij ook dat de waterschappen als openbaar orgaan met eigen verkiezingen worden afgeschaft. In plaats darvan moeten de waterschappen bij de provincies worden ondergebracht, wat de logische plaats voor een agentschap is dat zich volledig met het beheer van infrastructuur bezighoudt.

 

  • Verder wordt de kindertoeslag een vast bedrag per kind per maand, zodat er volledige zichtbaarheid komt over het bedrag waar iemand recht op heeft, in plaats van dat het bedrag het resultaat van een omzichtige berekening is.

 

  • Het bedrag van de zorgtoeslag moet automatisch aan de zorgverzekeraar doorberekend en uitgekeerd worden, in plaats van eerst aan de burger uit te worden betaald, die dit bedrag daarna weer aan de zorgverzekeraar over moet maken. Op deze manier gaat de maandelijkse zorgrekening automatisch omlaag.

 

  • Op dit moment wordt de kinderopvangtoeslag berekend en behandeld alsof het een belastingteruggave is. In de plaats van deze onlogische regeling, moet de toeslag direct aan de instelling voor kinderopvang worden doorberekend en uitgekeerd, zodat de uiteindelijke rekening die de ouders moeten betalen automatisch lager wordt, zonder bureaucratische rompslomp, en zonder maanden te hoeven wachten op een mogelijke terugbetaling door de belastingdienst.

 

  • Ten laatste wil de ReformPartij dat de vier huidige ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid (eenmanszaak, vof, maatschap en cv) vereenvoudigd worden tot slechts twee rechtsvormen: eenmanszaak en vof. Dit zal een algemene ondernemingsvorm worden zonder rechtspersoonlijkheid bedoeld voor vennootschappen, partnerschappen en samenwerkingsverbanden, waarvan de onderlinge verhoudingen tussen de vennoten door middel van een vennootschapscontract geregeld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van stille vennoten. Op deze manier kunnen deze drie vrijwel identieke vormen vereenvoudigd worden tot een enkele vorm.

 

Wettelijk Bestaansminimum

Ten laatste willen wij ook gaan experimenteren met het invoeren van een landelijk bestaansminimum, waarbij elke Nederlandse burger maandelijks een vast bedrag van de overheid overgemaakt krijgt, in plaats van mogelijke WW- of ziektewetuitkeringen. De nog onvoldoende onderzochte mogelijkheden van het bestaanminimum vinden wij zeer interessant, aangezien dit uiteindelijk goedkoper zou kunnen zijn dan het huidige stelsel van uitkeringen, doordat wij een hele laag bureaucratie zomaar zouden kunnen afschaffen. Daarom pleit de RP ervoor om te gaan experimenteren met het invoeren van een bestaansminimum in Nederland.

 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Ook in de zorg bestaat er een overmaat aan bureaucratie, die grotendeels het resultaat is van overheidsbemoeienis. De vraag of iemand zorg nodig heeft en hoeveel, kan het best vastgesteld worden door die mensen die het dichtst bij de patiënt staan, zoals de huisarts. Het CIZ-kantoor moet daarom dan ook afgeschaft worden, aangezien deze bureaucratische moloch te ver van de patiënt afstaat om effectief vast te kunnen stellen hoeveel zorg iemand nodig heeft. Wij streven ernaar om de hoeveelheid bureaucratie in de zorg te verminderen.

 

Privacy

Datamining, oftewel het op grote schaal opslaan van persoonlijke informatie zonder een geldige reden daartoe, wordt voor zowel bedrijven, de overheid als vreemde overheden verboden. Als het blijkt dat een vreemde overheid zomaar persoonsgegevens van Nederlandse burgers verzamelt en bewaart, dan moet de Nederlandse regering daar met alle beschikbare middelen werk van maken. Aan uitwisseling van informatie met landen van buiten Europa wordt paal en perk gesteld (voornamelijk met de VS). Het SWIFT-akkoord, waardoor Amerikaanse inlichtingendiensten de bankgegevens van Europese burgers in kunnen zien, moet ter plekke worden opgezegd, aangezien wij geen garantie hebben dat de Amerikanen deze informatie gebruiken waarvoor het bedoeld is.

 

Nederlanderschap

Ook op individueel niveau heeft men hinder van bureaucratie. Daarom vindt de ReformPartij dat de rijkswet op het Nederlanderschap aan een grondige hervorming toe is. Zo moet de Nederlandse nationaliteit automatisch verkregen worden door alle kinderen ter wereld die geboren worden waarvan één van de ouders de Nederlandse nationaliteit al bezit, of dit nu de moeder of de vader is, in tegenstelling tot de huidige onduidelijke wetgeving.