asielzoekers

de ReformPartij

Asielzoekers en vluchtelingen

Op de vraag wat wij met asielzoekers en vluchtelingen moeten doen, bestaan geen gemakkelijke antwoorden.

 

Aan de ene kant houden vluchtelingen een risico in - zoals de gebeurtenissen in Duitsland rond Oud & Nieuw hebben aangetoond - aan de andere kant zijn de meeste asielzoekers ook gewoon mensen. Dat wordt nog wel eens vergeten. Het merendeel van de asielzoekers zijn gewone mensen die hun eigen land zijn ontvlucht omdat het daar te gevaarlijk of te armoedig voor hen of hun gezin is. Ondanks de theoretische risico's (aangezien de culturele en religieuze achtergrond van vele van deze vluchtelingen een onvoorspelbare factor binnen de sociale en wetsorde van Europa kan vormen) moeten wij niet vergeten dat de gemiddelde vluchteling uiteindelijk ook een persoon is, en moeten wij een effectieve manier vinden om met de risico's om te gaan, en tegelijk ons menselijke gezicht te laten zien.

 

Wat echter niet over het hoofd gezien moet worden, is het feit dat er alleen in Duitsland al zo'n 1 miljoen asielzoekers zijn aangekomen, en desondanks zijn er relatief weinig incidenten voorgekomen. Het idee van jihadi's die vermomd als vluchtelingen Europa binnen proberen te komen, lijkt dan ook niet geheel realistisch te zijn, vooral ook omdat alle Syriëgangers die tot nu toe terug naar Europa zijn gekomen om hier terroristische aanslagen uit te voeren, allemaal ook Europese burgers waren met elk een Europees paspoort. Op basis hiervan moeten wij ervan uitgaan dat de meeste vluchtelingen werkelijk zijn wat ze zeggen: Mensen die gewoon blij zijn om met hun gezin niet meer midden in een oorlogsgebied te zitten! Wij geloven dat incidenten zoals in Duitsland voorkomen hadden kunnen worden door vanaf hun eerste aankomst er bij de vluchtelingen al op te hameren dat dit Europa is en dat hier dus Europese waarden gelden, en dat ze welkom zijn, maar alleen als ze zich ook aan deze algemeen geldende mores en omgangsvormen houden,

 

Daarom willen wij ook doorgaan met het opnemen van vluchtelingen - aangezien Nederland een land is dat historisch altijd vervolgde vluchtelingen heeft verwelkomd (of dit nu Joden, Hugenoten, Duitsers, Hongaren, Belgen, of wat dan ook waren) en dit is een traditie waar wij met recht trots op moeten zijn!

 

Als de huidige politiek echter moeite met het toelaten van vluchtelingen blijft houden, dan stellen wij voor dat wij in ieder geval zo veel mogelijk vrouwen en kinderen als asielzoeker toelaten - ook omdat alle terroristen die verantwoordelijk waren voor het uitvoeren van aanslagen (en andere criminele activiteiten) ook allemaal mannen waren - wat niet vreemd is, aangezien veel van deze mensen uit een cultuur zijn gevlucht waar vrouwen als weinig meer dan vee worden behandeld. Daarom wil de RP dat Nederland aan zijn humanitaire plicht voldoet door in ieder geval vrouwen en kinderen als vluchteling toe te laten, aangezien deze mensen zonder twijfel als een vervolgde bevolkingsgroep in hun eigen land kunnen worden beschouwd.

 

Een manier waarop wij ons humanitaire gezicht kunnen laten zien, en tegelijk de vluchtelingenstroom uit Syrie en Irak kunnen proberen in te dammen, is door fysieke, logistieke en materiële ondersteuning geven om de gigantische stroom Iraakse en Syrische vluchtelingen al in de regio zelf op een humane manier op te vangen. Dit is zowel een logische als een medemenselijke investering, waar wij een prioriteit van willen maken.

 

Verder willen wij dat AZC's aan alle asielzoekers volledig menswaardig onderdak bieden. In de praktijk betekent dit dat elk asielzoekerscentrum één volledig uitgeruste kamer per gezin ter beschikking zal moeten hebben, in plaats van dat meerdere gezinnen worden gedwongen om dezelfde kamer te delen. Ook moeten asielzoekers niet langer regelmatig van centrum naar centrum worden gestuurd - vooral voor minderjarige asielzoekers is een stabiele leefomgeving een noodzaak! Asielzoekers moeten altijd in humane en stabiele omstandigheden worden opgevangen - dus niet in een tentenkamp of op een bajesboot! Mensen die zelf net een oorlog of een onmenselijk wrede dictatuur zijn ontvlucht, moeten niet worden opgevangen in een omgeving die hen nog verder zal traumatiseren, zeker niet als de asielzoekers zelf nog kinderen zijn. In andere woorden: Je kunt mensen niet "opvangen" in een voormalige drijvende gevangenis! En het spreekt van een groot gebrek aan medemenselijkheid en inlevingsvermogen dat het kabinet besloten heeft dat dit desondanks een goed idee is.

 

Om dit alles effectief voor elkaar te krijgen, hebben wij een plan ontwikkeld om asielzoekers in langdurig leegstaande kantoorgebouwen op te vangen, waarvan er op dit moment zo'n 8 miljoen vierkante kilometer in ons land staat! Het grote voordeel hiervan is dat wij op deze manier deze mensen ruimte en voldoende menswaardig onderdak kunnen bieden, zonder dat dit een immens grote overheidsinvestering vraagt, aangezien deze leegstaande gebouwen toch al bestaan, maar volstrekt niet worden gebruikt! Immers, als krakers en antikrakers van een leegstaand kantoorgebouw een thuis kunnen maken, dan moet de overheid dit toch ook kunnen? Een belangrijk voordeel van deze oplossing is dat asielzoekers op deze manier niet langer in kleine gemeentes op het platteland hoeven te worden gehuisvest, waar de lokale bevolking vaak het gevoel krijgt dat zij zelf in de verdrukking komen. Het huisvesten van AZC in kleine gemeentes is ook een voorbeeld van het gebrek aan inlevingsvermogen van het kabinet en hun onvermogen om weldoordachte oplossingen uit te werken voor de vraagstukken waarmee wij worden geconfronteerd.

 

Wij zullen alleenstaande minderjarige asielzoekers in principe nooit uit te zetten, tenzij het absoluut zeker is dat zij in het land van herkomst in een volstrekt veilige situatie terechtkomen waar er iemand aanwezig is om voor verder voor ze te zorgen. Minderjarigen zijn een bijzonder kwetsbare groep waar bijzondere aandacht aan besteed moet worden, waar ze ook vandaan komen. Zo willen wij het kinderpardon uitbreiden om in principe alle alleenstaande minderjarige asielzoekers en alle gewortelde kinderen (+ 5 jaar in Nederland in afwachting van papieren) te regulariseren en een goed thuis in Nederland te bieden.

 

Wij willen dat het voor asielzoekers mogelijk wordt om in Nederland passend onderwijs te volgen. In de praktijk houdt dit in dat de kinderen van asielzoekers naar school moeten gaan, net zoals alle andere kinderen in Nederland. Verder houdt dit ook in dat asielzoekers hoger of volwassenenonderwijs moeten kunnen volgen. De RP vindt dat zelfontwikkeling en het volgen van onderwijs alleen maar positief is en immens aan de succesvolle integratie van een nieuwkomer bijdraagt, en daarom iets is dat zo veel mogelijk moet worden aangemoedigd, ook voor mensen die niet in Nederland geboren zijn.

 

In het verlengde hiervan vinden wij dat asielzoekers al vanaf het hun aankomst in Nederland moeten beginnen met het leren van de Nederlandse taal, in het geval zij op een later punt geregulariseerd zullen worden. Nederlands leren moet niet facultatief of optioneel zijn! Het huidige beleid, waarbij inburgering en Nederlandse les pas van start gaat op het moment dat de asielzoeker daadwerkelijk geregulariseerd is, is volstrekt onverantwoordelijk en kortzichtig, aangezien dit tot een aanwas van nieuwkomers in Nederland leidt die vrijwel geen Nederlands spreken, verder geen enkele binding met de Nederlandse gemeenschap hebben en die het mentale gereedschap ook niet hebben om vervolgens effectief in ons land te kunnen functioneren. Zodoende moeten de AZC's vanaf nu ook Nederlandse taalles aanbieden, vanaf het eerste moment!

 

Ook al weten we dat het een controversieel standpunt is, toch is de RP ook van mening dat asielzoekers tijdens hun asielprocedure in Nederland in loondienst moeten kunnen werken. Dit zorgt er namelijk voor dat zij niet langer in hun onderhoud volledig van de Nederlandse staat afhankelijk zijn (zoals nu het geval is), wat betekent dat de overheid minder belastinggeld aan de opvang en regularisatie van asielzoekers zal moeten besteden. Ook betekent dit dat zij vroeger en effectiever in de Nederlandse samenleving beginnen te integreren, in plaats van pas op het moment dat zij toegelaten worden. Wij willen af van de huidige situatie waarbij asielzoekers volledig op de Nederlandse staat moeten vertrouwen om in hun dagelijks brood te voorzien. In Nederland moet immers iedereen werken voor zijn geld - maar waarom geldt dit dan niet voor asielzoekers?

 

De keerzijde is echter wel dat als een asielzoekers besluit om zich toch te misdragen (zoals we ook in Hongarije en Duitsland hebben gezien) dat deze ook onmiddelijk vastgehouden moeten kunnen worden totdat hij/zij wordt uitgezet. Van nieuwkomers moet immers verwacht worden dat zij zich als goede gasten zullen gedragen, en dat zij zich aan onze wetten en omgangsvormen en algemeen geldende mores houden. Mensen die zich desondanks toch misdragen en/of de wet breken, moeten dan ook direct worden uitgezet! Zo kan het ook niet toegestaan worden dat asielzoekers de orde verstoren of relletjes schoppen of hun eigen verdrukte genderstereotypes aan anderen op proberen te leggen, net zoals het onaanvaardbaar moet zijn dat vluchtelingen in bajesboten worden opgesloten. Respect moet immers van twee kanten komen. Zodoende vinden wij dat als een asielzoeker de Nederlandse wet breekt, deze persoon direct ter justitie moet worden gebracht, en na het uitzitten van zijn straf onmiddelijk en permanent uit Nederland moet worden verwijderd. Van mensen die in Nederland asiel aanvragen, moet immers verwacht kunnen worden dat zij zich goed gedragen en respect voor onze wet hebben. Er kan geen plaats in ons land bestaan voor mensen die niet bereid zijn om onze regels te volgen.

 

Hieropvolgend pleit de RP ook voor de onmiddelijke afschaffing van het vestigingsbedrag dat aan asielzoekers wordt uitgekeerd zodra zij zijn geregulariseerd. De praktijk laat zien dat dit bedrag, dat een paar duizend euro per persoon bedraagt, te vaak wordt uitgegeven aan luxegoederen zoals plasma-TV's, in plaats van waarvoor het eigenlijk bedoeld is: om het voor asielzoekers mogelijk te maken om zich redelijk in ons land te vestigen. Ook is deze eenmalige uitkering compleet oneerlijk tegenover de rest van de Nederlandse bevolking, onder andere omdat asielzoekers immers ook al recht op bijstand krijgen vanaf het moment dat zij zijn geregulariseerd. In plaats daarvan pleiten wij ervoor dat asielzoekers al tijdens hun asielprocedure in Nederland aan het werk kunnen gaan, zodat zij zichzelf onafhankelijk van de Nederlandse staat en de Nederlandse belastingbetaler overeind kunnen houden, en tegelijkertijd ook sneller en effectiever kunnen inburgeren. Het grondbeginsel hierachter is dat de Nederlandse staat de asielzoekers wel actief bijstaat in hun poging om een nieuw leven in Nederland op te bouwen, maar dat hieraan geen geld wordt uitgegeven als dat simpelweg niet nodig is. Want in Nederland moet iedereen werken voor zijn geld, dus waarom asielzoekers dan niet?

 

Zie ook het onderwerp: Uitgeprocedeerde en Bed, Bad & Brood,

het onderwerp: Asielzoekerscentra,

en het onderwerp: Bootvluchtelingen.